Uppförandekod

Vid Byggstämman 2013 fattades beslut om att införa en uppförandekod (code of conduct) för samtliga medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier. Koden innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer. 

Uppförandekoden ingår sedan den 1 juni 2014 i förbundets kriterier för medlemskap. Avsteg från eller underlåtelse att agera i enlighet med uppförandekoden kan, som yttersta konsekvens, utgöra grund för uteslutning ur Sveriges Byggindustrier. 

Som stöd och hjälp till de företag som så önskar erbjuder Sveriges Byggindustriers Entreprenörsskola en halvdagsutbildning, som är kostnadsfri för medlemsföretagen. Läs mer om kursen

En e-learningsutbildning har också tagits fram. Utbildningen är kostnadsfri och är ett komplement till den lärarledda utbildningen kring uppförandekoden. Du hittar utbildningen på www.sverigesbyggindustrier.se/kurs

Uppförandekoden innebär att Sveriges Byggindustriers medlemsföretag ska…

 • Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.
 • Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.
 • Agera korrekt och inte bjuda på eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet. Detta förhållningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående. Normgivande är IMM:s Näringslivskod (www.institutetmotmutor.se/naringslivskod).
 • I förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.
 • Utföra uppdrag fackmässigtsamt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol.

Etikcoach ger råd och stöd till medlemsföretagen

Det kan trots allt dyka upp situationer då det kan vara svårt att bedöma vad som är ett korrekt agerande. Därför har Sveriges Byggindustrier tillsatt en etikcoach, som efter den 1 juni 2014 ska kunna bistå medlemsföretagen med råd och stöd i affärsetiska frågor. Givetvis har etikcoachen tystnadsplikt. Kontakta etikcoachen via mejl på etikcoachen@sverigesbyggindustrier.se eller telefon 08-698 58 16.

Uppförandekodskommittén

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att utgöra Sveriges Byggindustriers Uppförandekodskommitté:

 • Ordförande: Thomas Håkanson
  Suppleant: Anette Frumerie
 • Ordinarie ledamot: Roger Linnér
  Suppleant: Anders Göransson
 • Ordinarie ledamot: Jonas Steen
  Suppleant: Gunnar Hagman 

Sekreterare och föredragande: Malin Nilsson, koncernjurist.

Anmälan till uppförandekodskommittén

Den som anser sig direkt berörd av ett oetiskt agerande från ett medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier kan göra en anmälan till BI:s uppförandekodskommitté. Anmälan skickas till

Uppförandekodskommittén
c/o Sveriges Byggindustrier
Box 5054
102 42 Stockholm

uppforandekoden@sverigesbyggindustrier.se

Kommittén prövar inte anonyma anmälningar. Kommitténs beslut skickas till anmälaren och berört medlemsföretag. Beslutet kan därutöver, med beaktande av god sed och omsorg om de berörda, publiceras på Sveriges Byggindustriers hemsida under rubriken ”Uppförandekodsärenden”.

skriv ut

BI_Medlemsforetag.jpg

IN ENGLISH


Code of conduct

MER INFORMATION


gen.jpg

Faktablad om uppförandekoden inkl vägledande kommentarer


SIGNERA KODEN

Sveriges Byggindustriers uppförandekod går att signera elektroniskt genom att klicka här.

För manuell signering, klicka här.


UTBILDNING

Webbutbildning om uppförandekoden, se sverigesbyggindustrier.se/kurs