Ordning och reda i byggbranschen
Foto: Jonas Gerdle

Sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen

Sveriges Byggindustrier uppmuntrar svenska myndigheter att granska byggbranschen. Vi ser gärna att myndigheterna hjälper oss att hitta de företag som struntar i reglerna och därmed snedvrider konkurrensen.

För att motverka svart arbetskraft har Sveriges Byggindustrier...
  • verkat för lagstiftning om personalliggare. Lagstiftningen är införd i den befintliga Skatteförfarandelagen och trädde i kraft 1 januari 2016. Lagstiftningen innebär att alla som är på en byggarbetsplats och utför arbete ska finnas med i en personalliggare där det framgår vem man är, vem man arbetar för och när man arbetat. 
  • verkat för lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå. Företag som omfattas av reglerna om personalliggare med fler än 15 anställda omfattas av reglerna från och med den 1 juli 2018. Med start 1 januari 2019 omfattas alla företag av reglerna. Tanken är att göra reglerna om personalliggare effektivare än i dag. Lagreglerna om arbetsgivardeklaration innebär att byggföretagen redovisar lön, skatt och arbetsgivaravgifter för varje anställd varje månad till Skatteverket.
  • verkat för anmälningsplikt när man ska utföra arbete i Sverige. Vi skriver nu remissvar på en promemoria från Skatteverket om införandet av regler om att utländska arbetstagare i vissa fall ska beskattas i Sverige från och med första dagen de är verksamma i Sverige. Promemorian föreslår att den som utför arbete i Sverige ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket. Sveriges Byggindustrier är positiva till reglerna, men är oroade över att det kan medföra administrativa kostnader för företagen.
  • verkat för att implementera byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen, ID06.

I dag finns det 97.000 bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige, varav hälften har F-skatt. Drygt 3500 av företagen är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Ju fler små och medelstora företag som ansluter sig till Sveriges Byggindustrier, desto större möjlighet ges vi att verka för en sundare konkurrens. 

Frågor och svar – generellt

Vad gör Sveriges Byggindustrier för att motverka svartarbete i Sverige?
- Sveriges Byggindustrier uppmuntrar svenska myndigheter att granska byggbranschen. Vi har verkat för lagstiftning om personalliggare, lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå samt verkat för anmälningsplikt när man ska utföra arbete i Sverige.

Får lagreglerna och ID06 verkligen stopp på svartarbetet som förekommer i svensk byggbransch?
- Sveriges Byggindustrier välkomnar oannonserade kontroller för att säkerställa att endast behöriga personer verkar på våra byggarbetsplatser. Det finns en nära kontakt mellan Sveriges Byggindustrier och Skatteverket i frågor som rör sund konkurrens. Svenska myndigheter kan dock göra mer för att säkerställa sund konkurrens.

Enligt byggfacken är 50.000 utländska arbetare verksamma i Sverige. Vad anser ni om det?
- Med anledning av den höga siffra byggfacken har uppgivit har vi tittat närmare på detta och vi har inte kunnat hitta något som styrker den uppgiften om utländsk arbetskraft. Enligt den officiella statistiken från Arbetsmiljöverket var i genomsnitt 4.800 utstationerade arbetare verksamma i Sverige under 2017. Utöver de utstationerade arbetade i genomsnitt knappt 1.400 personer folkbokförda i ett annat land i ett svenskt företag och betalade särskild inkomstskatt, SINK (2016). Sammanlagt rör det sig alltså om cirka 6.200 personer folkbokförda i annat land som arbetade i byggbranschen, vilket motsvarar knappt två procent. Däremot har antalet utrikes födda som bor i Sverige och arbetar i byggbranschen ökat. Det rörde sig om 43.700 personer, varav 37.800 födda utan för Norden 2016.


Nyheter
2018-02-14

Ny kortteknik och säkrare anslutning till ID06-systemet

Under 2018 lanserar ID06 två helt nya ID06-kort, varav ett för mobilt användande. Förutom att korten får en hög tillitsnivå innehåller de också ny teknik. Samtidigt införs nya rutiner för företag och individer som vill ansluta sig till ID06.

Läs mer
2018-02-07

Hemställan för en sund konkurrens

Sveriges Byggindustrier har skickat en hemställan till Finansdepartementet gällande förändringar i reglerna gällande personalliggare i byggbranschen.

Läs mer
2018-01-10

Svante Hagman: Så ska Sveriges Byggindustrier prioritera 2018

Konkurrenskraftiga kollektivavtal, sund konkurrens, hållbarhet/säkerhet och kompetensförsörjning. Det är Sveriges Byggindustriers fyra övergripande fokus- eller målområden under 2018, beslutade av förbundsstyrelsen. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER