Ordning och reda i byggbranschen
Foto: Jonas Gerdle

Sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill ha enkla lagar och regler som är lätta att följa. Det ska vara lätt att göra rätt, så att den sunda konkurrensen kan stärkas och fungera. Svartarbete och regelfusk får aldrig löna sig. Därför behövs såväl utveckling och kontroll av gällande regelverk och verktyg som uppföljning och effektiva sanktionssystem. En sund konkurrens skapar rättvisa och attraktiva näringsvillkor för branschen och tryggare anställningar för medarbetarna.

För att motverka svart arbetskraft har Sveriges Byggindustrier:

 • verkat för lagstiftning om personalliggare. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2016 och är införda i Skatteförfarandelagen. Bestämmelserna innebär att alla som är på en byggarbetsplats och utför arbete ska finnas med i en personalliggare där det framgår vem man är, vem man arbetar för och när man arbetat. 
 • verkat för lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå. Företag som omfattas av reglerna om personalliggare med fler än 15 anställda omfattas av reglerna från och med den 1 juli 2018. Med start 1 januari 2019 omfattas alla företag av reglerna. Tanken är att göra reglerna om personalliggare effektivare än i dag. Lagreglerna om arbetsgivardeklaration innebär att byggföretagen redovisar lön, skatt och arbetsgivaravgifter för varje anställd varje månad till Skatteverket.
 • verkat för att implementera byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen, ID06.
 • ställer krav på att våra medlemsföretag använder ID06. 

Just nu jobbar vi bland annat med följande: 

 • Vi vill att anmälningsplikt ska införas när man ska utföra arbete i Sverige. Vi skriver nu remissvar på en promemoria från Skatteverket om införandet av regler om att utländska arbetstagare i vissa fall ska beskattas i Sverige från och med första dagen de är verksamma i Sverige. Promemorian föreslår att den som utför arbete i Sverige ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket. Sveriges Byggindustrier är positiva till reglerna, men är oroade över att det kan medföra administrativa kostnader för företagen.
 • Vi verkar för att ID06 elektroniskt ska lämna månadsvisa uppgifter som går att stämma av mot skattedeklarationen vilket underlättar Skatteverkets kontrollbesök. 
 • Vi för diskussioner med Skatteverket i syfte att förbättra reglerna om personalliggare och förenkla för företagen när de ska göra arbetsplatsanmälan.
 • Vi har bjudit in Skatteverket till regionala informationsträffar för medlemsföretagen om de nya reglerna om månadsvis arbetsgivardeklaration på individnivå. Syftet är att sprida kunskap om de nya reglerna. 
 • Vi arbetar för att skapa bättre förutsättningar för att seriösa aktörer ska väljas i upphandlingar. 
 • Vi uppmanar medlemsföretagen att noggrant kontrollera vem de gör affärer med och att följa upp ställda villkor. Om man anlitar en underentreprenör bör man även ha kontroll på vem den underentreprenören i sin tur anlitar och säkerställa att även denna är seriös. 
 • Sveriges Byggindustrier uppmuntrar svenska myndigheter att granska byggbranschen. Vi ser gärna att myndigheterna hjälper oss att hitta de företag som struntar i reglerna och därmed snedvrider konkurrensen.

I dag finns det 97.000 bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige, varav hälften har F-skatt. Drygt 3.500 av företagen är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Ju fler små och medelstora företag som ansluter sig till Sveriges Byggindustrier, desto större möjlighet ges vi att verka för en sundare konkurrens.

 

Frågor och svar 

Vad gör Sveriges Byggindustrier för att motverka svartarbete i Sverige?
- Sveriges Byggindustrier uppmuntrar svenska myndigheter att granska byggbranschen. Vi har verkat för lagstiftning om personalliggare, lagregler om arbetsgivardeklaration på individnivå samt verkat för anmälningsplikt när man ska utföra arbete i Sverige.

Får lagreglerna och ID06 verkligen stopp på svartarbetet som förekommer i svensk byggbransch?
- Sveriges Byggindustrier välkomnar oannonserade kontroller för att säkerställa att endast behöriga personer verkar på våra byggarbetsplatser. Det finns en nära kontakt mellan Sveriges Byggindustrier och Skatteverket i frågor som rör sund konkurrens. Svenska myndigheter kan dock göra mer för att säkerställa sund konkurrens.

Enligt byggfacken är 50.000 utländska arbetare verksamma i Sverige. Vad anser ni om det?
- Med anledning av den höga siffra byggfacken har uppgivit har vi tittat närmare på detta och vi har inte kunnat hitta något som styrker den uppgiften om utländsk arbetskraft. Enligt den officiella statistiken från Arbetsmiljöverket var i genomsnitt 4.800 utstationerade arbetare verksamma i Sverige under 2017. Utöver de utstationerade arbetade i genomsnitt knappt 1.400 personer folkbokförda i ett annat land i ett svenskt företag och betalade särskild inkomstskatt, SINK (2016). Sammanlagt rör det sig alltså om cirka 6.200 personer folkbokförda i annat land som arbetade i byggbranschen, vilket motsvarar knappt två procent. Däremot har antalet utrikes födda som bor i Sverige och arbetar i byggbranschen ökat. Det rörde sig om 43.700 personer, varav 37.800 födda utan för Norden 2016.

Varför anser Sveriges Byggindustrir inte att regeringens förslag på ett så kallat entreprenörsansvar leder till en sund byggbransch?

Av flera skäl. Läs mer här


Nyheter
2018-03-28

Sund konkurrens kräver kontroller på byggarbetsplatserna

Enligt en ny undersökning från Skatteverket av företagens inställning till skattesystemet instämmer 53 procent av byggföretagen som svarat på undersökningen i påståendet ”Svarta löner förekommer i vår bransch”. Motsvarande siffra 2013 var 26 procent.

Läs mer
2018-03-05

Veidekke värnar om sund konkurrens

Sund konkurrens är en nyckelfråga för Veidekke. Företaget arbetar på flera plan för att motverka fusk och garantera schysta arbetsvillkor i sina projekt. Sedan några år tillbaka samarbetar Veidekke med Byggnads kring leverantörsbedömning. Den omfattar samtliga underentreprenörer i första ledet och utförs av två MB-ledamöter, som har detta som sin huvudsyssla. 

Läs mer
2018-03-05

Varning från Polisen!

Just nu får polisen rapporter från flera byggföretag som blir utsatta för hot från personer som erbjuder sig göra arbetsprov av härdningsarbete på grävskopetänder. När proverna ska levereras vill personen plötsligt ha betydligt mer betalt än det som överenskommits. När de nekas och ombeds lämna platsen utsätts personalen för grova hot. Kontakta polisen om du blir utsatt för något liknande.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER