Veidekke värnar om sund konkurrens
Sund konkurrens 2018-03-05

Veidekke värnar om sund konkurrens

Sund konkurrens är en nyckelfråga för Veidekke. Företaget arbetar på flera plan för att motverka fusk och garantera schysta arbetsvillkor i sina projekt. Sedan några år tillbaka samarbetar Veidekke med Byggnads kring leverantörsbedömning. Den omfattar samtliga underentreprenörer i första ledet och utförs av två MB-ledamöter, som har detta som sin huvudsyssla. 

– Det fungerar bra och är en del i vårt arbete med att säkerställa att underentreprenören har kollektivavtal, sköter löneredovisningar, betalar för avtalsförsäkringar och har företagshälsovård. Vi kan konstatera att det med jämna mellanrum dyker upp företag i kontrollerna som inte sköter dessa saker, säger Håkan Ericsson, inköpschef på Veidekke Entreprenad AB.

2016 beslutade Veidekke att, förutom i undantagsfall, begränsa sina underentreprenörskedjor till max två led.
– Syftet är att behålla kontrollen samt begränsa möjligheterna för svartarbete och oseriösa aktörer i våra projekt. Samtidigt ska vi bli bättre på att stötta våra underentreprenörer så att de för vidare och följer upp våra krav i nästa led av entreprenörskedjan.

Vilka problem upplever ni på det här området?
– Konkurrensmässigt är det stora problem. Det kan räcka med att våra konkurrenter använder två offerter i sin anbudskalkyl från företag som inte uppfyller den svenska arbetsmarknadens villkor, löner och lagar – så är vi inte konkurrenskraftiga längre.

– Vi ser och hör att det finns byggföretag i Sverige som använder underentreprenörer från låglöneländer där en del varken betalar skatt eller följer kollektivavtalet. Följden av detta blir en snedvriden konkurrens och risk för exploaterade arbetstagare utan grundläggande rättigheter. Därför menar vi att det behövs tuffare regler och utökade myndighetskontroller. Det är också viktigt att beställarna tar ett större ansvar och försvårar för oseriösa aktörer så mycket som möjligt.

Vilka effekter har lagen om personalliggare fått?
– Det har blivit mer ordning och reda på arbetsplatserna. Vi upplever dock fortfarande vissa svårigheter med att få alla individer att registrera sig vid in/utpassering. Jag tycker att Skatteverket har skött sina kontrollbesök och kommunicerat med oss på ett bra sätt. Den kommande lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå kompletterar personalliggarlagen och ger Skatteverket bättre kontrollmöjligheter.

– För oss vore det önskvärt att få titta på tidredovisningen i personalliggarna, både vad gäller egen personal och underentreprenörer. I vissa projekt har vi nämligen upptäckt stora avvikelser mellan fakturerad tid och tiden de befunnit sig på arbetsplatsen, trots att personalliggarutrustningen fungerat.

Hur ser ni på det nya ID06-systemet som Veidekke anslöt sig till i februari?
– ID06 nya rutiner och kortstandard kommer att bidra till en säkrare identifiering av de personer som befinner sig på våra arbetsplatser. Den nya tjänsten ID06 Bolagsdeklaration är mycket efterlängtad eftersom den automatiskt kontrollerar alla underentreprenörer i realtid. Företag som inte betalar sina skatter och avgifter eller saknar tillstånd kommer alltså att bli synliga. Det är precis vad branschen behöver.

Vad kan Sveriges Byggindustrier göra för att stärka den sunda konkurrensen?
– Vi skulle gärna se att Sveriges Byggindustrier drev kravet om fast driftställe för alla utländska entreprenörer så att de blir skattskyldiga i Sverige från första dagen.


Fakta Veidekke:
Grundades: 1936
Verksamhet: Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag
Anställda: ca 7400 personer
Omsättning: ca 30 miljarder norska kronor
Hemsida: http://veidekke.se

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Hakan-Ericsson.png

Håkan Ericsson, inköpschef på Veidekke Entreprenad AB.