Rapportering av tillbud och olyckor

Under den europeiska arbetsmiljöveckan 2012 genomförde Arbetsmiljöverket inspektioner med fokus på hur arbetsgivarna arbetar med att fånga upp och dokumentera de tillbud och olyckor som inträffar i arbetet. Arbetsmiljöverket inspekterade 150 företag i byggbranschen och kunde konstatera att endast ca 30 procent av dessa har rutiner för rapportering från arbetstagarna till arbetsgivaren av tillbud och olyckor.

Sveriges Byggindustrier ser förstås allvarligt på detta och kommer att arbeta aktivt för en omedelbar förbättring inom branschen.

En effektiv rapportering av inträffade tillbud och olyckor med efterföljande utredning kring orsakerna till händelsen är nödvändigt för att arbetsgivaren ska kunna identifiera och åtgärda samt förebygga risker i arbetet. Detta utgör en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För att skapa en effektiv rapportering och utredning av tillbud och olyckor krävs att arbetsgivaren har tydliga och enkla rutiner för detta, dvs i förväg bestämda tillvägagångssätt, som är kända för alla medarbetare, och att alla vet till vem i verksamheten som rapporten ska lämnas. I arbetet med att ta fram sådana rutiner ska arbetsgivaren ge medarbetare och skyddsombud möjlighet att medverka.

Formulär för BI:s medlemsföretag

Sveriges Byggindustrier har tagit fram enkla formulär för rapportering och utredning;

Uppföljning

De rapporter som lämnas in till arbetsgivaren samt efterföljande utredningar bör lämpligen sammanställas i ett enda dokument, t.ex. ett excel-ark, så att arbetsgivaren har god överblick över identifierade risker och vidtagna åtgärder.

Använd gärna det webbaserade avvikelsesystemet för byggbranschen (BIA) som AFA Försäkring har tagit fram och som underlättar såväl hanteringen av olyckor och tillbud som det förebyggande arbetsmiljöarbetet, se www.afaforsakring.se. BIA innebär även att alla företag som ansluter sig till systemet kan dela information om inträffade händelser och vidtagna åtgärder och på så sätt tillsammans bygga upp en erfarenhets- och kunskapsbank.

Observera att arbetsgivaren också ansvarar för att alla arbetsskador anmäls till Försäkringskassan. Därutöver har arbetsgivaren skyldighet att anmäla alla allvarliga olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Dessa anmälningar görs på myndigheternas gemensamma webbplats www.anmalarbetsskada.se

För ytterligare vägledning finns följande skrifter på Arbetsmiljöverkets webbsida www.av.se

KONTAKT 

Berndt Jonsson, Nationell projektledare "En säker arbetsplats"


  omslag_rapportblock_2014.png

Tillbudsrapportering - block med formulär i fickformat.  
Tillhandahålls i begränsad omfattning av ditt BI-kontor. Kan köpas till självkostnadspris via www.byggforlaget.se


  rapportblankett_A5_2014-2.png

Tillbudsrapport - formulär för medarbetare och skyddsombud, A5-format för utskrift

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER