Sveriges Byggindustriers yrkande till Byggnads
Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd Sveriges Byggindustrier
Foto: Rosie Alm
AVTAL 2016 2016-02-22

Sveriges Byggindustriers yrkande till Byggnads

Mats Åkerlind är Sveriges Byggindustriers förhandlingschef och har idag växlat avtalskrav med Byggnadsarbetareförbundet.

Vad är den viktigaste frågan BI kommer att driva under avtalsrörelsen?

Sveriges Byggindustrier har haft något som vi kallar för en demokratiprocess där våra medlemsföretag har deltagit i utformningen av våra yrkanden. Frågar man medlemsföretagen är det solklart så att tvånget om ackordslön är den del som hämmar byggbranschens konkurrenskraft. Byggarbetsmarknaden har förändrats. Det finns ett större antal små- och medelstora företag i dag som måste kunna anpassa sina löneregler efter verksamhetens förutsättningar. Så som det är nu innebär tvångsackordet att företagen inte får sätta lön på sina medarbetare, och man måste förhandla om ackordet med ombudsmän var tredje månad. Lönereglerna skrämmer bort många mindre företag som ofta inte har resurser att administrera byggavtalets krångliga regler. I alla andra branscher bestämmer företagen tillsammans med medarbetarna den löneform som passar dem bäst. Varför ska vi inte ha det i byggbranschen?

Finns det andra delar i tvångsackordet som har en negativ påverkan på branschen?

Ackordslön är en löneform där stora delar av lönen varierar enbart beroende på hur fort olika arbetsmoment utförs. Då kanske man kan tro att en sådan löneform ökar produktiviteten, men fort blir ofta fel, produktivitet handlar om resursförbrukning och effektivitet. För den anställde innebär även tvångsackordet en ökad ohälsa, undanträngningseffekter och konflikter. För företaget innebär tvångsackordet sämre kostnadskontroll och dåliga arbetsrelationer. Långsiktigt innebär tvångsackordet en försämrad konkurrenskraft där de som inte tecknar kollektivavtal har klara konkurrensfördelar. Vi är inte emot ackordet men det finns ingen anledning till att det ska vara en tvingande huvudlöneform. Parterna inom byggbranschen måste snarare skapa förutsättningar för en ökad tillväxt och möjliggöra för företag att växa och kunna anställa fler duktiga medarbetare.

Hur ser BI på branschens kompetensförsörjning?

Vi måste skapa förutsättningar för en ökad kompetensförsörjning. Det omfattande rekryteringsbehovet i bran­sch­en till följd av pensionsavgångar och brist på utbildad personal ställer krav på just detta. En stor andel byggföretag anger att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande. Ska vi klara av att bygga 700 000 nya bostäder behöver antalet utbildningsplatser öka samtidigt som vi måste tillvarata nyanländas kompetens. Utöver det behöver vi frysa den lägsta lönen i Byggavtalet som idag är närmre 26 000 kronor per månad. Höga ingångslöner innebär en allt för hög tröskel för ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända att komma in i byggbranschen.

Berätta mer om förslaget på en ny ”Introduktionsanställning”    

Byggbranschen måste underlätta för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på byggarbetsmarknaden. Som förslag lägger vi därför införandet av en ny tidsbegränsad anställning på 18 månader "introduktionsanställning" för enklare arbetsuppgifter. Sådana arbetsuppgifter kan till exempel vara att assistera yrkesarbetare och tjänstemän i produktionen. För individen skulle detta leda till arbetslivserfarenhet, att kunna bidra till sin egen försörjning och underlätta inträdet på arbets­marknaden. För byggbranschen skulle det innebära nya möjligheter att väcka intresse hos fler att efter en sådan anställning genomgå en yrkesutbildning. Vi tror att det är nödvändigt att som parter ta ansvar för att sänka trösklarna för de som kan arbeta. 

Mer information

Läs yrkandet i sin helhet

skriv ut
epost
Share
skriv ut

banner_avtal16_448.png

KONTAKT

Cherine Khalil