Temat vid årets FIEC-kongress i Stockholm var sund konkurrens. Vi ställde några frågor helt apropå till Svante Hagman, ordförande Sveriges Byggindustrier, och Mats Åkerlind, tf vd Sveriges Byggindustrier.

Hagman och Åkerlind om sund konkurrens i Europa

Temat vid årets FIEC-kongress i Stockholm var sund konkurrens. Vi ställde några frågor helt apropå till Svante Hagman, ordförande Sveriges Byggindustrier, och Mats Åkerlind, tf vd Sveriges Byggindustrier.

Svante Hagman:

Vad tar du med dig från FIEC-konferensen i Stockholm förra veckan? 
– Det är kul att få anordna en sådan stor och viktig konferens i Sverige. Jag tycker att det blev en spänstig debatt som visar att det är angeläget att träffas och diskutera utmaningarna med den fria rörligheten inom EU. Det är tydligt att det är stora skillnader mellan länderna vad gäller minimilöner, arbetslöshet, skattesystem, social trygghet etc. Det verkar dock finnas en gemensam vilja att hitta system och lösningar för sund konkurrens.

Vad vill du att FIEC ska göra för att stärka den sunda konkurrensen i Europa? 
– FIEC ska jobba för att skapa enighet inom medlemskretsen och påverka arbetet i EU så att byggsektorns syn på regelverk och sund konkurrens får genomslag. En nyckelfråga är hur vi ska registrera och kontrollera arbetstagare som rör sig mellan länderna. Här behövs en ökad harmonisering inom EU.

Hur tycker du att Sveriges Byggindustrier ska arbeta med frågan?
– Sveriges Byggindustrier har jobbat väldigt bra för en sund konkurrens genom ID06 och att pusha för ny lagstiftning på området. Jag tror på den svenska modellen där arbetsmarknadens parter förhandlar om löner och arbetsvillkor. Vi måste fortsätta utveckla kollektivavtalen så att fler företag vill ansluta sig. Jag vill se ännu större samverkan med fackliga organisationer och berörda myndigheter såsom Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Vi behöver också engagera oss mer på den europeiska nivån eftersom många förutsättningar fastställs där. Därför är det positivt att Sveriges Byggindustrier nu har en person på plats nere i Bryssel.

Mats Åkerlind:

Vad tar du med dig från FIEC-konferensen i förra veckan?
– Det var roligt att få vara värd för en sådan lyckad och uppskattad tillställning. Konferensen visade att det råder enighet kring vissa frågor och meningsskiljaktigheter inom andra. Jag tycker att Ylva Johansson gjorde ett bra framträdande där hon lyfte fram den svenska modellen och byggbranschens arbete för god arbetsmiljö och säkerhet. Det var också glädjande med facklig närvaro och en talare från EU-kommissionen.

Vad vill du att FIEC ska göra för att stärka den sunda konkurrensen i Europa?
– FIEC är en tung arbetsgivarröst i Bryssel, vilket behövs inte minst nu när det är mycket diskussioner om olika marknadspåverkande åtgärder inom EU. Det är ett bra samtalsklimat mellan medlemmarna i FIEC och Sveriges Byggindustrier har numera även egen representation i Bryssel. Ett öppet Europa är i grunden bra för Sverige och byggbranschen, så länge gällande regelverk efterlevs och kontrolleras.

Hur tycker du att Sveriges Byggindustrier ska arbeta med frågan?
– Det är viktigt att ID06-systemet fortsätter att utvecklas samt att nya lagar och regler för sund konkurrens kommer på plats. Jag tänker främst på arbetsgivardeklaration på individnivå och registreringsplikt för utländska företag. Det är också viktigt att Sveriges Byggindustrier arbetar för att locka fler medlemsföretag så att kollektivavtalet får ökat genomslag. Detta ligger även i fackets intresse och jag hoppas på ett bättre samarbetsklimat och färre konflikter mellan parterna framöver.

skriv ut