Bostäder

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Påbörjade bostäder

paborjade.png

Källa: SCB, BI

Under 2014 påbörjades 36 500 nya bostäder, varav 28 100 i flerbostadshus och 8 400 i småhus. Bostadsbyggandet ökade med drygt 6 000 lägenheter 2014 jämfört med året före, vilket framför allt förklaras av hushållens starka efterfrågan under 2014. Nuförtiden är det framför allt fem faktorer som förklarar byggandet av nya bostäder:

  1. Hushållens finansiella netto, dvs. tillväxten i hushållens finansiella tillgångar minus skulder
  2. Förändringen av fastighets- och reavinstbeskattningen
  3. Bolåneräntan
  4. Sysselsättningen (avgörande endast i storstadsregionerna)
  5. Byggkostnaderna (påverkar negativt)

I genomsnitt påbörjades ungefär 66 000 lägenheter per år under perioden 1950-1990. Efter 1990 har antalet uppgått till 24 400 i genomsnitt per år. De demografiska förutsättningarna har förändrats genom befolkningstillväxt och ökad inflyttning till storstäder. Vi är dessutom inne i en period med stora ungdomskullar och hög invandring, vilket innebär många individer som behöver kunna etablera sig på såväl arbets- som bostadsmarknad. Detta bidrar till att behovet av bostäder – främst i storstäderna – kommer att vara betydligt större än utbudet de närmaste åren, eftersom det har byggts för få bostäder under en längre period. 

Nyproduktion efter upplåtelseform

nyproduktion.png

Källa: SCB

Antalet färdigställda bostäder har fluktuerat över tiden beroende på konjunktursvängningar och olika statliga subventioner. De riktade subventionerna avskaffades 2006, vilket har skapat ett större utbud av bostadsrätter.

Under 2014 färdigställdes totalt 29 100 lägenheter, varav 7 100 äganderätter, 10 900 bostadsrätter och 11 100 hyresrätter. Sedan 1990-talet har det skett en markant förskjutning mellan upplåtelseformerna. Den tidigare dominerande hyresrätten har minskat sin andel och bostadsrätten liksom äganderätten har ökat sina andelar. Idag bor 48 procent av befolkningen i äganderätt, 34 procent i hyresrätt och 18 procent i bostadsrätt enligt undersökningar av levnadsförhållanden. Fördelning mellan upplåtelseformerna är däremot något jämnare, där 40 procent av lägenhetsbeståndet består av äganderätter, 38 procent hyresrätter och 22 procent bostadsrätter.

Den 1 maj 2009 infördes en ny upplåtelseform, ägarlägenheter, i Sverige. Än så länge är det bara möjligt att bygga nya ägarlägenheter, inte att omvandla äldre bostäder i beståndet. Lågkonjunktur och finanskris tillsammans med bristande kunskaper hos både konsumenter, producenter, försäkringsbolag och kreditgivare samt hyresregleringen har medfört att upplåtelseformen fått en långsam start. Sedan 2009 har endast drygt 500 ägarlägenheter byggts i Sverige.

Ägarlägenheter är vanligt förekommande i resten av världen. Upplåtelseformen kan beskrivas som ett radhus på höjden. Ägaren har ett faktiskt ägande och förfogar över sin fastighet. Detta innebär bland annat ”fri” uthyrningsmöjlighet, men inte fri hyressättning.

Nya bostäder genom ombyggnad

ombyggnad.png

* Hopslagning av mindre lägenheter gav ett negativt tillskott under några år.

Bostadssubventionerna togs bort 2006-12-31, vilket gör att enbart nettotillskottet av lägenheter i ombyggda flerbostadshus redovisas i diagrammet. 

Källa: SCB

Ombyggnad av lokaler, inredning av vindar och lägenhetsdelningar ger ett tillskott av nya bostäder. Under 2014 tillkom 2 333 bostäder genom sådana ombyggnader. Sedan 1989 har 54 700 bostäder tillkommit på detta vis, vilket motsvarar 2 100 lägenheter i genomsnitt per år (se diagram).

Ombyggnadstakten för lägenheter i flerbostadshus var hög i början av 1990-talet, men sjönk och pendlade mellan 20 000 och 30 000 lägenheter per år mellan 2000 och 2007.

Underhållsbehovet i beståndet är påtagligt. Rekordårens bostäder (byggda 1961-1975) står inför omfattande renoveringsåtgärder. Totalt byggdes då 920 000 lägenheter i flerbostadshus och av dessa har 70 000 försvunnit från dagens bestånd. Knappt 20 procent av kvarvarande 850 000 bostäder har moderniserats och endast en liten del av dem har renoverats med hänsyn till framtida krav på effektiv energianvändning. En renovering av i storleksordningen 650 000 lägenheter skulle innebära en kostnad om minst 300 miljarder kronor exklusive energibesparande åtgärder.

Bostäders antal och storlek

antal_bost.png

Enligt Census (SCB) fanns det cirka 4,67 miljoner bostäder 2014. Av dessa var 57 procent lägenheter i flerbostadshus och 43 procent lägenheter i småhus. Drygt hälften (51 %) av bostadsbeståndet finns i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län.

Under perioden 2002-2014 färdigställdes 327 400 lägenheter, varav 67 procent om minst 3 r o k. Andelen varierade mellan 58 och 72 procent med en tendens till den högre nivån under periodens senare del. Andelen små lägenheter (1 r o k samt 1:a eller 2:a med/utan kokvrå) har minskat under perioden. År 2002 utgjorde de 31 procent av de färdigställda lägenheterna och andelen hade minskat till 16 procent 2014.

År 2014 färdigställdes 29 100 lägenheter och av dessa var 61 procent om 3 r o k eller större. Lägenheter om minst 5 r o k utgjorde 21 procent och ettorna 16 procent.

Bostadsbeståndet efter ålder

alder.png

Källa: SCB

Bostadsbyggandets fördelning mellan småhus och flerbostadshus varierar kraftigt över tiden. Småhusen byggdes till största del under perioderna före 1930 och 1971-1980 (427 000 eller 21 %) medan de flesta flerbostadshusen byggdes under perioden 1951-1970 (973 000 eller 41 %). Sammanlagt byggdes 1 269 000 lägenheter i flerbostadshus och 879 000 småhus under perioden 1951-1980. Detta innebär att närmare hälften (49 %) av bostäderna byggdes under denna period.

Endast 9 procent av lägenheterna i flerbostadshus byggdes 1930 eller tidigare, medan motsvarande andel för småhus uppgår till 20 procent. I en internationell jämförelse har Sveriges bostadsbestånd en ovanligt liten andel bostäder byggda efter 1990 (12 %).

Rivningar av flerbostadshus

rivning.png

Källa: SCB

I takt med att antalet lediga lägenheter i flerbostadshus ökade under 1990-talet revs allt fler lägenheter. En anledning till detta är strukturomvandling och ökad urbanisering.

Under 2014 revs 468 lägenheter i flerbostadshus, vilket är 360 färre än året före och är även den lägsta noteringen sedan mätningarna startade år 1949. Merparten (79 %) av de rivna lägenheterna 2014 ägdes av kommuner eller allmännyttiga företag och 30 procent revs på grund av uthyrningssvårigheter och 84 procent var byggda efter 1950.

År 1990 fanns det knappt 4 000 lediga lägenheter och antalet steg snabbt för att nå toppen – 62 000 lägenheter – 1998. Antalet lediga lägenheter för omedelbar uthyrning minskade sedan successivt och noterades till 18 600 år 2008. Efter en tillfällig uppgång 2009 sjönk antalet till drygt 13 600 (0,9 % av beståndet) 2013. Jämfört med 2011 är det ungefär 2 500 färre lägenheter tillgängliga för uthyrning.

Många större kommuner har ett fåtal lediga lägenheter medan flera mindre kommuner visar en helt annan bild. Närmare 10 000 (73 %) av de lägenheter som står lediga för uthyrning återfinns i kommuner med färre än 75 000 invånare. Högst andel lediga lägenheter i det allmännyttiga beståndet finns i Bengtsfors med 15,0 procent, följt av Sorsele med 14,0 procent.

Nyheter statistik
2017-11-10

Vad kostar det att bygga?

Vad är det egentligen som kostar när vi bygger bostäder? Hur mycket kan byggföretagen påverka kostnaderna? Just nu är det många som diskuterar varför det kostar så mycket att bygga nya hus. Vet DU vad det är som kostar? Vad marken kostar? Eller materialet? Och hur stor andel av produktionskostnaden står skatterna för? Se filmen

Läs mer
2017-10-12

30 största byggföretagen

Sveriges Byggindustriers årliga undersökning över de 30 största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige är färdigställd. Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier, kommenterar listan.

Läs mer
2017-07-25

Fakta om utrikes födda i byggbranschen

Inom byggindustrin är andelen utrikes födda lägre än inom övriga näringsgrenar. Skillnaderna har dock minskat över tid. Till största delen kommer de utrikes födda i byggindustrin från europeiska länder. 

Läs mer
skriv ut