Förvärvsarbetande i Byggindustrin

Byggindustrin (SNI 41-43)

Källa till samtliga uppgifter på denna sida: SCB, RAMS

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Antal förvärvsarbetande i byggindustrin 1991-2014

bild3.jpg

Cirka 300.000 personer förvärvsarbetade i byggindustrin 1991. Antalet minskade avsevärt under 1992 och 1993, och 1997 var antalet nere på 210.000 förvärvsarbetande. Därefter har antalet ökat och uppgick till 344.000 år 2016.

Antal förvärvsarbetande i respektive åldersgrupp

År 2014

ANTAL FÖRVÄRVSARBETANDE I RESPEKTIVE ÅLDERSGRUPP

Av de 322.000 som förvärvsarbetade i byggindustrin 2014 var knappt 15 000 (4,6 %) 65 år eller äldre. Mer än var femte förvärvsarbetande (22,7 procent) är mellan 20 och 29 år. 

Andel förvärvsarbetande i respektive åldersgrupp

Åren 2005, 2010 och 2016

Bild4.jpg

Utvecklingen mot en allt högre andel äldre i byggindustrin (60- år) har stannat av, liksom ökningen av andelen under 24 år. Samtidigt som andelen av byggindustrins förvärvsarbetande i åldern 35-44 år minskar, utgörs en högre andel av såväl 25-34-åringar som 45-54-åringar. Sammantaget sker därmed endast små förändringar i hela gruppen 25-54 år.

Förvärvsarbetande totalt

I byggsektorn respektive byggindustrin år 2014 (20-)

FÖRVÄRVSARBETANDE TOTALT

316 000 personer 20- år förvärvsarbetade i byggindustrin 2014, vilket motsvarade 6,9 procent av samtliga förvärvsarbetande i den åldersgruppen. En jämförelse av åldersstrukturen i byggindustrin med den för hela arbetsmarknaden och för byggsektorn visar att byggindustrin har en lägre andel över 60 år. Samtidigt är andelen under 29 år högre i byggindustrin vilket gör att 9 procent av åldersgruppen 20-24 år arbetar inom byggindustrin. 

Förvärvsarbetande i delsektorerna Hus och Anläggning

År 2014. Procentuell fördelning efter ålder.

FÖRVÄRVSARBETANDE I DELSEKTORERNA HUS OCH ANLÄGGNING

En uppdelning i delsektorerna hus respektive anläggning visar att ca 81 procent av de förvärvsarbetande i byggindustrin arbetade inom hussektorn och 19 procent inom anläggningssektorn. Andelen äldre är högre inom anläggningssektorn, där drygt 24 procent var 55 år eller äldre, vilket ska jämföras med knappt 20 procent inom hussektorn.

Andel kvinnor inom olika yrkesområden 

Byggindustrin år 2014

ANDEL KVINNOR INOM OLIKA YRKESOMRÅDEN

Andelen kvinnor i byggindustrin har ökat från cirka 8 procent under perioden 2000-2010 till 8,6 procent år 2014. Skillnaden är dock stor mellan olika yrkesområden. Den lägsta andelen (1,5 %) fanns inom hantverksyrkena (yrkesområde 7xxx) och den högsta (45,1 %) bland dem inom kontors-/försäljnings-/servicearbete m.m. (yrkesområde 4xxx-6xxx). Inom gruppen ledningsarbete (1xxx) var 10,1 procent kvinnor.

Antal som fyller 65 år

Under perioden 2015-2019/2020-2024. Byggindustrin 2014. Genomsnitt per år.

ANTAL SOM FYLLER 65 ÅR

I byggindustrin uppnår i genomsnitt cirka 5.600 personer per år 65 års ålder under perioden 2015-2019, vilket motsvarar 1,7 procent. Antalsmässigt är det flest inom huvudgruppen 7 (hantverksarbete mm), men relativt sett är det flest personer inom huvudgrupp 1 (VD, driftchef m.fl.) och 4-6 (Kontorsarbete mm) som uppnår 65 års ålder under nämnda period. 1,8 respektive 1,9 procent i genomsnitt per år.

Nästan 15.900 personer hade redan uppnått 65 års ålder 2014, varav 3.200 personer fanns inom huvudgrupp 7. 

Förvärvsarbetande i Byggindustrin

andelkvinnor.png

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier

Byggindustrin är en mansdominerad bransch där andelen kvinnor har legat runt 8 procent de senaste femton åren. Det är framför allt på yrkesarbetarsidan som kvinnorna utgör en liten andel (drygt 1 % år 2012).

En indelning av de förvärvsarbetande efter utbildningsnivå visar att det framför allt är bland dem med eftergymnasial utbildning på minst 3 år som kvinnorna utgör en allt större andel. Mellan 1993 och 2012 ökade den från 19 till 30 procent. 

Nyheter statistik
2017-11-30

Fakta om civilingenjörer i bygg- och anläggningsbranschen

Anna Broman, analytiker på Sveriges Byggindustrier, redogör för statistik kring antalet personer som utbildar sig till civilingenjörer och hur många civilingenjörer som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen. Se filmen

Läs mer
2017-11-10

Vad kostar det att bygga?

Vad är det egentligen som kostar när vi bygger bostäder? Hur mycket kan byggföretagen påverka kostnaderna? Just nu är det många som diskuterar varför det kostar så mycket att bygga nya hus. Vet DU vad det är som kostar? Vad marken kostar? Eller materialet? Och hur stor andel av produktionskostnaden står skatterna för? Se filmen

Läs mer
2017-10-12

30 största byggföretagen

Sveriges Byggindustriers årliga undersökning över de 30 största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige är färdigställd. Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier, kommenterar listan.

Läs mer
skriv ut

TWITTER