Momsfrågor

Sedan den 1 juli 2007 gäller nya regler för redovisning av mervärdesskatt i byggsektorn. Både Sveriges Byggindustrier och Skatteverket har följt den praktiska tillämpningen av lagstiftningen och fått en hel del frågor från byggföretagen.

En stor del av de frågor som ställts finns besvarade på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se) i form av ett antal sammanställningar av Frågor och Svar, ställningstaganden och skrivelser.

BI hade förut en egen sammanställning av Frågor och Svar. Denna har tillsvidare tagits bort och hänvisning görs nu till Skatteverkets hemsida.

Omvänd moms - Skatteverkets utvärdering (2010)

Skatteverkets utvärdering av reglerna för omvänd skattskyldighet är nu klar. Sammanfattningsvis pekar Skatteverkets utvärdering på att redovisningen av utgående moms ökade under 2008 med ca 700 mkr till följd av de nya reglerna och att reglerna varit effektiva när det gäller att motverka enskilda skatteundandraganden men att det är osäkert om reglerna varit effektiva när det gäller organiserat skatteundandragande. Det konstateras vidare att den administrativa bördan ökat för företagen och att det finns vissa brister i regelverket som delvis orsakat denna ökning.

Rapport / Bilaga

”Förfrågan till köpare av byggtjänst – omvänd moms” - blankettmall från BI

För ett företag som sålt en byggtjänst är det viktigt att veta om köparen av byggtjänsten är ett sådant byggföretag som reglerna för omvänd skattskyldighet kräver. Vid en eventuell kontroll av Skatteverket, där företaget redovisat momsen felaktigt, kan fråga uppkomma om varför man redovisat på det aktuella sättet. Ett av villkoren är att det ska vara fråga om en byggtjänst och det andra är att köparen ska vara ett byggföretag.

För att kunna förklara hur man agerat bör man, i de fall man är tveksam om köparen är ett byggföretag eller inte, inhämta nödvändig information, lämpligen från köparen själv.

För att underlätta detta har Sveriges Byggindustrier (BI) tagit fram blankettmallen ”Förfrågan till köpare av byggtjänst – omvänd moms”. Förfrågan sänds till köparen tillsammans med informationsblankett ”Omvänd skattskyldighet. En kort information från Sveriges Byggindustrier”.

Förfrågan till köpare av byggtjänst – omvänd moms (blankettmall)

Förteckning över bygg- och anläggningstjänster

Skatteverkets förteckning

Sammanställning av Skatteverkets skrivelser

För att underlätta tillämpningen av reglerna om omvänd skattskyldighet har Skatteverket publicerat ett antal ställningstaganden och skrivelser samt några dokument med frågor och svar. Även BI publicerade under en tid Frågor & Svar som dock numera är borttaget från hemsidan. BI kan nu presentera en sammanställning av Skatteverkets samtliga skrivelser av alla slag publicerade t o m den 6 mars 2008. Den har tagits fram inom Skatteverket i första hand för internt bruk.

Skatteverkets skrivelser

Nyheter skatter & redovisning
2017-03-31

Paketeringsutredningen – en kort sammanställning av förslaget

I torsdags (30 mars) överlämnades Utredningen om vissa frågor inom fastighets – och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27), den s.k. paketeringsutredningen, till regeringen.

Läs mer
2017-03-27

Regeringen lämnar justerat 3:12-förslag

Regeringen publicerade i torsdags ett utkast till lagrådsremiss, med ett omarbetat förslag till förändrade 3:12-regler. Regeringen justerar i flera delar det ursprungliga förslaget. Det förslag som nu remitteras är en uppmjukning jämfört med tidigare, men innebär trots detta en kraftig skärpning (ökad skattebelastning med ca 3 miljarder kronor) jämfört med nuvarande regler. 

Läs mer
2017-03-22

Viktiga steg för sund konkurrens

Under 2016 gjorde Skatteverket cirka 12.000 kontroller av personalliggare i byggbranschen. I år lägger myndigheten särskilt fokus på oanmälda arbetsplatser.

– Viljan att göra rätt är stor inom byggbranschen, men trots det har vi sett mycket fel och brister, säger Conny Svensson, rikssamordnare för personalliggare på Skatteverket.

Läs mer

MER INFORMATION

Publikationer
 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER