Momsfrågor

Sedan den 1 juli 2007 gäller nya regler för redovisning av mervärdesskatt i byggsektorn. Både Sveriges Byggindustrier och Skatteverket har följt den praktiska tillämpningen av lagstiftningen och fått en hel del frågor från byggföretagen.

En stor del av de frågor som ställts finns besvarade på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se) i form av ett antal sammanställningar av Frågor och Svar, ställningstaganden och skrivelser.

BI hade förut en egen sammanställning av Frågor och Svar. Denna har tillsvidare tagits bort och hänvisning görs nu till Skatteverkets hemsida.

Omvänd moms - Skatteverkets utvärdering (2010)

Skatteverkets utvärdering av reglerna för omvänd skattskyldighet är nu klar. Sammanfattningsvis pekar Skatteverkets utvärdering på att redovisningen av utgående moms ökade under 2008 med ca 700 mkr till följd av de nya reglerna och att reglerna varit effektiva när det gäller att motverka enskilda skatteundandraganden men att det är osäkert om reglerna varit effektiva när det gäller organiserat skatteundandragande. Det konstateras vidare att den administrativa bördan ökat för företagen och att det finns vissa brister i regelverket som delvis orsakat denna ökning.

Rapport / Bilaga

”Förfrågan till köpare av byggtjänst – omvänd moms” - blankettmall från BI

För ett företag som sålt en byggtjänst är det viktigt att veta om köparen av byggtjänsten är ett sådant byggföretag som reglerna för omvänd skattskyldighet kräver. Vid en eventuell kontroll av Skatteverket, där företaget redovisat momsen felaktigt, kan fråga uppkomma om varför man redovisat på det aktuella sättet. Ett av villkoren är att det ska vara fråga om en byggtjänst och det andra är att köparen ska vara ett byggföretag.

För att kunna förklara hur man agerat bör man, i de fall man är tveksam om köparen är ett byggföretag eller inte, inhämta nödvändig information, lämpligen från köparen själv.

För att underlätta detta har Sveriges Byggindustrier (BI) tagit fram blankettmallen ”Förfrågan till köpare av byggtjänst – omvänd moms”. Förfrågan sänds till köparen tillsammans med informationsblankett ”Omvänd skattskyldighet. En kort information från Sveriges Byggindustrier”.

Förfrågan till köpare av byggtjänst – omvänd moms (blankettmall)

Förteckning över bygg- och anläggningstjänster

Skatteverkets förteckning

Sammanställning av Skatteverkets skrivelser

För att underlätta tillämpningen av reglerna om omvänd skattskyldighet har Skatteverket publicerat ett antal ställningstaganden och skrivelser samt några dokument med frågor och svar. Även BI publicerade under en tid Frågor & Svar som dock numera är borttaget från hemsidan. BI kan nu presentera en sammanställning av Skatteverkets samtliga skrivelser av alla slag publicerade t o m den 6 mars 2008. Den har tagits fram inom Skatteverket i första hand för internt bruk.

Skatteverkets skrivelser

Nyheter skatter & redovisning
2017-08-31

Skatteverket på turné inför lagändring

Under hösten 2017 gör Skatteverket en riksomfattande turné för att möta dig som berörs av den nya lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå. Lagen har kommit till i syfte att stärka den sunda konkurrensen på byggarbetsmarknaden.

Läs mer
2017-06-09

Regeringen går vidare med kritiserat förslag till förändrade 3:12-regler

Regeringen överlämnade den 8 juni 2017 den slutliga lagrådsremissen avseende förslaget till förändrade 3:12-regler till Lagrådet. 

Läs mer
2017-05-11

Arbetsgivardeklaration på individnivå – ett nytt sätt att redovisa arbetsgivaravgifter

Riksdagen fattade i går beslut om att nya regler för arbetsgivardeklarationer införs med start nästa år. Alla arbetsgivare ska då månadsvis redovisa utbetalda löner och avdragen skatt separat för varje anställd. Lagändringen införs i två steg, den 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019.

Läs mer
skriv ut

MER INFORMATION

Publikationer
 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER