Ekonomi & redovisning

Många av branschens redovisningsfrågor behandlas enligt rekommendationer från Sveriges Byggindustrier. En viktig sådan är Årsredovisningsschema för byggföretag 1999. Du kan beställa den från vår sida för publikationer. Den beskriver uppställningen av resultat- och balansräkning enligt den nya årsredovisningslagen vid tillämpning på byggverksamhet och fastighetsförvaltning.

Sveriges Byggindustrier har utgivit en branschrekommendation avseende Successiv vinstavräkning av entreprenaduppdrag (oktober 2000). Denna branschrekommendation hittar du bland våra publikationer.

Successiv vinstavräkning vid bostadsprojekt - rekommendationstext

En arbetsgrupp har gjort översyn av reglerna angående redovisning av bostadsprojekt i BI:s branschrekommendation om successiv vinstavräkning. De nya reglerna innebär att upparbetad vinst i ett bostadsprojekt beräknas med hänsyn till både upparbetningsgrad och försäljningsgrad. Befintligt avsnitt "Projekt i egen regi för försäljning" i BI:s branschrekommendation utgår i sin helhet. Rekommendationstexten heter "Successiv vinstavräkning vid bostadsprojekt – ny rekommendationstext (2004)".  Texten biläggs kostnadsfritt vid beställning av BI:s branschrekommendation Successiv vinstavräkning av entreprenaduppdrag (nov. 2000) som du också hittar bland våra publikationer.

Sveriges Byggindustrier ger också ut en branschkontoplan; Bygg BAS 99. Beställ den här.

Någon uppdatering av publikationerna är i dagsläget inte inplanerad. Bokföringsnämnden har beslutat att det fortsatta arbetet med K3 ska bedrivas med inriktning att regelverket ska tillämpas på årsredovisningar som tidigare upprättats för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2013. När regelverket blir klart så kommer beslut att tas om vilka publikationer som ska uppdateras.

Nyheter Skatter & Redovisning
2018-05-24

Så ska du redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå

Den 1 juli 2018 ska företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda börja redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå. Hör Jenny Grahn, skatteutvecklare på Skatteverket, berätta mer om de nya reglerna och det stegvisa införandet.

Läs mer
2018-05-07

Det nya bonus malus-systemet för personbilar, lätta lastbilar med flera

Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar.

Läs mer
2018-01-19

Ansök om ROT-utbetalning senast 31 januari

Du som utfört rotjobb för kunder under 2017, och där kunden betalt före årsskiftet, måste begära utbetalning från Skatteverket senast den 31 januari 2018.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

MER INFORMATION

Publikationer