Ekonomi & redovisning

Många av branschens redovisningsfrågor behandlas enligt rekommendationer från Sveriges Byggindustrier. En viktig sådan är Årsredovisningsschema för byggföretag 1999. Du kan beställa den från vår sida för publikationer. Den beskriver uppställningen av resultat- och balansräkning enligt den nya årsredovisningslagen vid tillämpning på byggverksamhet och fastighetsförvaltning.

Sveriges Byggindustrier har utgivit en branschrekommendation avseende Successiv vinstavräkning av entreprenaduppdrag (oktober 2000). Denna branschrekommendation hittar du bland våra publikationer.

Successiv vinstavräkning vid bostadsprojekt - rekommendationstext

En arbetsgrupp har gjort översyn av reglerna angående redovisning av bostadsprojekt i BI:s branschrekommendation om successiv vinstavräkning. De nya reglerna innebär att upparbetad vinst i ett bostadsprojekt beräknas med hänsyn till både upparbetningsgrad och försäljningsgrad. Befintligt avsnitt "Projekt i egen regi för försäljning" i BI:s branschrekommendation utgår i sin helhet. Rekommendationstexten heter "Successiv vinstavräkning vid bostadsprojekt – ny rekommendationstext (2004)".  Texten biläggs kostnadsfritt vid beställning av BI:s branschrekommendation Successiv vinstavräkning av entreprenaduppdrag (nov. 2000) som du också hittar bland våra publikationer.

Sveriges Byggindustrier ger också ut en branschkontoplan; Bygg BAS 99. Beställ den här.

Någon uppdatering av publikationerna är i dagsläget inte inplanerad. Bokföringsnämnden har beslutat att det fortsatta arbetet med K3 ska bedrivas med inriktning att regelverket ska tillämpas på årsredovisningar som tidigare upprättats för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2013. När regelverket blir klart så kommer beslut att tas om vilka publikationer som ska uppdateras.

Nyheter Skatter & Redovisning
2017-03-31

Paketeringsutredningen – en kort sammanställning av förslaget

I torsdags (30 mars) överlämnades Utredningen om vissa frågor inom fastighets – och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27), den s.k. paketeringsutredningen, till regeringen.

Läs mer
2017-03-27

Regeringen lämnar justerat 3:12-förslag

Regeringen publicerade i torsdags ett utkast till lagrådsremiss, med ett omarbetat förslag till förändrade 3:12-regler. Regeringen justerar i flera delar det ursprungliga förslaget. Det förslag som nu remitteras är en uppmjukning jämfört med tidigare, men innebär trots detta en kraftig skärpning (ökad skattebelastning med ca 3 miljarder kronor) jämfört med nuvarande regler. 

Läs mer
2017-03-22

Viktiga steg för sund konkurrens

Under 2016 gjorde Skatteverket cirka 12.000 kontroller av personalliggare i byggbranschen. I år lägger myndigheten särskilt fokus på oanmälda arbetsplatser.

– Viljan att göra rätt är stor inom byggbranschen, men trots det har vi sett mycket fel och brister, säger Conny Svensson, rikssamordnare för personalliggare på Skatteverket.

Läs mer

MER INFORMATION

Publikationer
 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER