Ekonomi & redovisning

Många av branschens redovisningsfrågor behandlas enligt rekommendationer från Sveriges Byggindustrier. En viktig sådan är Årsredovisningsschema för byggföretag 1999. Du kan beställa den från vår sida för publikationer. Den beskriver uppställningen av resultat- och balansräkning enligt den nya årsredovisningslagen vid tillämpning på byggverksamhet och fastighetsförvaltning.

Sveriges Byggindustrier har utgivit en branschrekommendation avseende Successiv vinstavräkning av entreprenaduppdrag (oktober 2000). Denna branschrekommendation hittar du bland våra publikationer.

Successiv vinstavräkning vid bostadsprojekt - rekommendationstext

En arbetsgrupp har gjort översyn av reglerna angående redovisning av bostadsprojekt i BI:s branschrekommendation om successiv vinstavräkning. De nya reglerna innebär att upparbetad vinst i ett bostadsprojekt beräknas med hänsyn till både upparbetningsgrad och försäljningsgrad. Befintligt avsnitt "Projekt i egen regi för försäljning" i BI:s branschrekommendation utgår i sin helhet. Rekommendationstexten heter "Successiv vinstavräkning vid bostadsprojekt – ny rekommendationstext (2004)".  Texten biläggs kostnadsfritt vid beställning av BI:s branschrekommendation Successiv vinstavräkning av entreprenaduppdrag (nov. 2000) som du också hittar bland våra publikationer.

Sveriges Byggindustrier ger också ut en branschkontoplan; Bygg BAS 99. Beställ den här.

Någon uppdatering av publikationerna är i dagsläget inte inplanerad. Bokföringsnämnden har beslutat att det fortsatta arbetet med K3 ska bedrivas med inriktning att regelverket ska tillämpas på årsredovisningar som tidigare upprättats för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2013. När regelverket blir klart så kommer beslut att tas om vilka publikationer som ska uppdateras.

Nyheter Skatter & Redovisning
2017-08-31

Skatteverket på turné inför lagändring

Under hösten 2017 gör Skatteverket en riksomfattande turné för att möta dig som berörs av den nya lagen om arbetsgivardeklaration på individnivå. Lagen har kommit till i syfte att stärka den sunda konkurrensen på byggarbetsmarknaden.

Läs mer
2017-06-09

Regeringen går vidare med kritiserat förslag till förändrade 3:12-regler

Regeringen överlämnade den 8 juni 2017 den slutliga lagrådsremissen avseende förslaget till förändrade 3:12-regler till Lagrådet. 

Läs mer
2017-05-11

Arbetsgivardeklaration på individnivå – ett nytt sätt att redovisa arbetsgivaravgifter

Riksdagen fattade i går beslut om att nya regler för arbetsgivardeklarationer införs med start nästa år. Alla arbetsgivare ska då månadsvis redovisa utbetalda löner och avdragen skatt separat för varje anställd. Lagändringen införs i två steg, den 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019.

Läs mer
skriv ut

MER INFORMATION

Publikationer
 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER