Skatter & Redovisning 2014-06-12

Skatteförslag som oroar

Idag överlämnade Företagsskattekommittén sitt slutbetänkande (SOU 2014:40). Förslaget innebär en generell begränsning av avdragsrätten för räntekostnader med syftet att jämna ut de skattemässiga skillnader som finns mellan finansiering av verksamhet med lånat och eget kapital. Om förslaget genomförs riskerar det att få ödesdigra konsekvenser för bostadsbyggandet. Benägenheten att starta nya byggprojekt kan minska väsentligt och Byggherrarna kan få svårare att finansiera nyproduktion av bostäder, särskilt hyresbostäder. 

Om förslaget leder till lagstiftning kan det få kännbara ekonomiska konsekvenser för företag med hög skuldsättning, exempelvis fastighetsförvaltare. Även andra företag i byggbranschen, till exempel de som handlar med byggmaterial och de som tillhandahåller maskiner, kan drabbas. Renodlade byggentreprenörer drabbas troligen endast marginellt då deras verksamhet nästan uteslutande finansieras med förskotts- och a conto-betalningar från beställaren utan lånefinansiering.

Vi kommer att läsa utredningens förslag noggrant för att se hur det i övrigt kan slå mot Sveriges Byggindustriers medlemsföretag.

  • Avdragsbegränsningen innebär att finansiella kostnader inklusive räntor får kvittas mot finansiella intäkter. Kvittning får ske mellan företag i samma koncern. Härutöver får avdrag inte göras för finansiella kostnader.
  • Avdragsbegränsningen motverkas delvis med en möjlighet till ett s.k. finansieringsavdrag som beräknas till 25 procent av företagets skattemässiga resultat oavsett skuldsättning och räntekostnader. Nuvarande begränsning av ränteavdrag mellan koncernbolag föreslås avskaffade.
  • Enligt ett alternativt förslag sänks skattesatsen för bolag med 3,5 procentenheter samt tillåts en kvittning mellan finansiella kostnader och intäkter. Dessutom får ett avdrag göras med högst 20 procent av rörelseresultatet. Enligt detta alternativ behålls de nuvarande ränteavdragsbegränsningarna.
  • För övrigt kan från betänkandet noteras att reglerna om underprisöverlåtelser gås igenom men lämnas utan åtgärd då de bedöms fungera väl.
skriv ut
epost
Share
skriv ut