Seko backar in i framtiden
Foto: Jonas Gerdle
Bostäder & Infrastruktur 2015-09-16

Seko backar in i framtiden

Att som Seko föreslå att utförandet av underhållet ska in som en enhet inom Trafikverket är att backa in i framtiden, skriver Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier i en replik till en debattartikel av Seko i SvD.

Seko skriver på SvD Debatt att de vill slänga järnvägsutredningens delbetänkande ”Koll på anläggningen” om järnvägsunderhållet i soptunnan. Anledningen är att utredaren, Gunnar Alexandersson, föreslår en fortsättning på avregleringen av underhållet. Sveriges Byggindustrier tycker tvärtom att det är ett delbetänkande som på god grund och ett bra sätt formulerar både problembilden och förslag på åtgärder för att lösa de utmaningar som järnvägens system står inför. Vi är ense med Seko om vilka järnvägens utmaningar är, men att de skulle lösas genom att utförandet återförs till att bedrivas i egen regi är fel. Det har prövats under en lång tid tidigare och löste tyvärr inte problemen.

Att som Seko föreslå att utförandet av underhållet ska in som en enhet inom Trafikverket är att backa in i framtiden. Underhållet och utförandet av järnvägsentreprenadtjänster bör även i fortsättningen upphandlas i konkurrens. Företag på en konkurrensutsatt marknad skapar avsevärda kostnadsfördelar och bedrivs mer effektivt. Därför bör berörda myndigheter och politiker tydligt ta ställning för att upphandling ska ske i konkurrens.

Vi håller med Seko om att politikerna har ett ansvar och ska kunna ställas till svars om systemet inte fungerar. Politikerna ska skapa de långsiktiga och hållbara förutsättningarna för förvaltning av den statliga infrastrukturen, men Trafikverket bör sköta den operativa verksamheten. I det ansvaret ligger även att välja den verksamhetsform som är bäst lämpad.

En av orsakerna till att järnvägen har så stora problem är att det tar tid att utveckla hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur. Under processernas gång blir det politiska mandatskiften och ändrade förutsättningar. Därför är politisk enighet och långsiktighet extra viktigt inom infrastrukturområdet. En blocköverskridande överenskommelse om ekonomiska nivåer på järnvägsunderhållet och vidmakthållande av systemet är en viktig del i lösningen.

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Ola Månsson, vd