Stockholms byggförening

Kallelse till byggföreningsstämma BI Stockholm den 9 mars 2017

Kallelse

Föredragningslista

Valberedningens förslag

 

För anmälan till byggstämman vänligen kontakta Marie Dolk Persson på 08-587 147 42 alternativt marie.dolk-persson@sverigesbyggindustrier.se.

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.
     

Stockholms Byggförening inom Sveriges Byggindustrier
Box 34027
100 26 STOCKHOLM
Tel: 08-587 147 00
Fax: 08-587 147 99

Till Stockholms Byggmästareförenings hemsida

Styrelsen:
Maria Zimdahl, NCC Construction Sverige AB, ordförande
Jan Kjellson
Peab AB, vice ordförande
Peter Neuberg, JM Entreprenad AB
Lars Jonson, Skanska Sverige AB
Jan Henriksson, Q-Gruppen AB
Anders Arfvén, Veidekke Entreprenad AB
Joakim Persson, REOMTI Bygg AB
Margareta Hansson, Nynäs Tak AB
Anders Drakes, Puts- och Plattsättnings AB

Suppleanter:

Mikael Anjou, Einar Mattsson Byggnads AB
Marcus Andersson, Constrera AB 
Anette Frumerie, Besqab Projekt och Fastigheter AB
John Söderberg, Metrolit Byggnads AB
Peter Söderlund, Active Bygg AB
Johan Ericsson, John Ericsson Plattsättning AB
Thomas Håkanson, Ekens Golv AB

Styrelsens sekreterare: Elisabeth Martin

För anmälan till byggstämman vänligen kontakta Marie Dolk Persson på 08-587 147 42 alternativt marie.dolk-persson@sverigesbyggindustrier.se

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER