Södertälje byggförening

Byggföreningsstämma BI Södertälje 2016-03-11
Föredragningslista

Valberedningens förslag

Datum för årsmöte: 2016-04-21

Valberedningens förslag

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Göran Bjarnestig, Hygien Bygg Telge AB, ordförande
Claes Johansson, C Johansson Byggtjänst AB, vice ordförande 
Niklas Nilheimer, NCC Construction Sverige AB
Daniel Östlund, Peab Sverige AB
Richard Danielsson, Håltagarna Borrteknik Sverige AB

Suppleanter:
Anders Henlöv, Tälje Mark AB
Lars Mattsson, Stål & Brandteknik i Södertälje AB
Gustav Bergstedt, Skanska Sverige AB

Till Södertälje Byggmästareförenings hemsida >

Styrelsens sekreterare: Elisabeth Martin

Södertälje Byggförening
Box 34027
100 26  STOCKHOLM

Telefon: 08-587 147 00
Fax: 08-587 147 99

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER