Västerbottens byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Gunnar Ahlgren, OF Bygg KB, ordförande
Per-Arne Falk , NCC Construction Sverige AB, vice ordförande
Ulrika Sandström, Skanska Sverige AB
Anton Johansson, Rekab Entreprenad AB
Hans Boija Peab, Peab AB
Fredrik Andersson, Contractor Bygg AB
Thomas Persson, Balticgruppen Bygg AB

Suppleanter:
Per Linghult, VNB Byggproduktion AB
Mattias Lundström, Skelleftebygg AB
Mikael Gerklev, Svevia AB
Andreas Hellgren, Umeå Entreprenad


Styrelsens sekreterare: Christer Johansson

Västerbottens Byggförening
c/o Sveriges Byggindustrier
Sveagatan 8
903 27 Umeå
Tel: 090-71 82 70
Fax: 090-77 43 50

skriv ut