Skatter & Redovisning 2017-06-09

Regeringen går vidare med kritiserat förslag till förändrade 3:12-regler

Regeringen överlämnade den 8 juni 2017 den slutliga lagrådsremissen avseende förslaget till förändrade 3:12-regler till Lagrådet. 

Trots omfattande kritik väljer regeringen att gå vidare med det förslag som presenterades i ”Utkast till lagrådsremiss” som presenterades den 22 mars 2017. Regeringen föreslår därmed att 3:12-reglerna ska utformas enligt följande:

Skattesatser

 • Skattesatsen för utdelningar och kapitalvinst, som ryms inom ägarens gränsbelopp, höjs från 20 till 25 procent.
 • Utdelning och kapitalvinst som överstiger det så kallade ”takbeloppet” beskattas även fortsättningsvis till 30 procent.

Förenklingsregeln

 • Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln (”schablonregeln”) kvarstår oförändrat, 2,75 inkomstbasbelopp – 169.125 kr för 2018.
 • Om förenklingsregeln används i ett bolag får delägaren inte beräkna något gränsbelopp, vare sig enligt schablonregeln eller huvudregeln, för annat bolag.

Huvudregeln

 • Det lönebaserade utrymmet kommer att beräknas enligt en trappa, se nedan. Beräkningen individualiseras vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (närstående betraktas som en delägare) innan beräkningen av det lönebaserade utrymmet görs. Trappan avser alltså lönebaserat utrymme per delägare/närståendekrets.

  - 15 % av delägarens andel av löner upp till 6 inkomstbasbelopp (369.000 kr för 2017)
  - 30 % av delägarens andel av löner mellan 6 och 60 inkomstbasbelopp (369.000–3.690.000 kr)
  - 40 % av delägarens andel av löner överstigande 60 inkomstbasbelopp (3.690.000 kr)
 • Löneuttagskravet för att kvalificera för att få beräkna lönebaserat utrymme lämnas oförändrat. Detta kommer även fortsättningsvis att uppgå till 6 inkomstbasbelopp (369.000 kr för lön år 2017) plus 5 % av det totala löneunderlaget, dock maximalt 9,6 inkomstbasbelopp (590.400 kr för lön år 2017).
 • För delägare som äger mindre än 4 procent av kapitalet i fåmansföretaget begränsas det lönebaserade utrymmet till att uppgå till högst 0,25 gånger den egna (eller närståendes) kontanta ersättning från företaget och dess dotterföretag.

Takbelopp i tjänst

 • Ett gemensamt takbeloppen för beskattning av utdelning och kapitalvinst införs. Detta uppgår till 120 inkomstbasbelopp (7.380.000 kr för 2017) per år.

Generationsskiften

 • Särskilt undantag införs avseende ägarskiften mellan närstående, detta för att generationsskiften inte ska missgynnas jämfört med externa försäljningar.
 • De nya reglerna tillämpas dock endast på generationsskiften som genomförs efter den 31 dec 2017.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Remissen skickas nu till Lagrådet. Regeringen ska därefter återkomma med ett slutligt lagförslag som sannolikt presenteras som en del av budgetpropositionen senast den 20 september 2017.


skriv ut
epost
Share
skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER
PRESSANSVARIG Regeringen går vidare med kritiserat förslag till förändrade 3:12-regler