Marknad

Pågående FoU-projekt

Avser projekt som studerar omvärldens påverkan på branschen genom exempelvis lagar, normer, bestämmelser, upphandlingsformer, kundkrav och finansiering.

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

LÅGANBYGG - MARKNADSÖVERSIKT

Marknadsöversikten är en webbaserad databas som redovisar byggobjekt med låg energianvändning. Genom en löpande kartläggning underlättas marknadsöversikten för både beställare och leverantörer. Översikten är en presentation av goda exempel för att stärka marknaden för lågenergihus, visar vad som händer nationellt och vilka aktörer och regioner som jobbar aktivt med energieffektivisering, gör en kvantitativ bedömning av hur mycket ny- och ombyggnaden av lågenergihus bidrar till minskningen av energianvändningen nationellt.

Marknadsöversikten finns på www.laganbygg.se

Projektperiod: Februari 2010 - december 2022
BI-utskott: BI FoU (nationellt projekt)
Projektansvarig: Sveriges Byggindustrier
Projektledare: Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier
E-post: par.ahman[at)sverigesbyggindustrier.se 

Innovativa affärs- och beslutsmodeller -

FÖR ENERGIEFFEKTIV RENOVERING AV BYGGNADER

I projektet studeras hur innovativa affärsmodeller och strategier för renovering av byggnader kan skapas och upptas i organisationer. Det övergripande syftet är att stimulera beslutsfattare inom byggsektorn att välja mer energieffektiva lösningar. Aktiviteter inom projektets ram antas främja och stimulera energieffektiv renovering (hållbar utveckling) men även bidra till affärsutveckling inom marknaden för renoveringstjänster. Projektet som helhet består av två doktorandprojekt (del I och II). Denna del avser del II – Entreprenörer i samverkan med småhusägare.

Projektperiod: september 2013 – juni 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Chalmers
Projektledare: Pernilla Gluch, Chalmers
E-post: pernilla.gluch(at)chalmers.se

BYGGKOSTNADER FÖR BOSTÄDER I SVERIGE JÄMFÖRT med anDra ANanANDRANLÄNDER

Förstudien syftar till att beskriva byggkostnader i Sverige samt i några andra europeiska länder och sammanställa tillgänglig information. Förutom total byggkostnad ska även innehåll och fördelning mellan olika kostnadsposter efterforskas. Skillnader i beskattning och subventioner av/till byggande och boende ska också behandlas i kartläggningen liksom kostnader för mark.

Förhoppningen är att kunna identifiera cirka 3-4 länder i Europa, med intressant kostnadsbild i förhållande till den svenska, för en möjlig fördjupande fortsättningsstudie med syfte att förklara bakomliggande faktorer och förutsättningar.

Projektperiod: december 2018 – september 2019
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Peab
Projektledare: Rolf Jonsson, Wästbygg
E-post: rolf(at)rjcpm.se

skriv ut