Kvalitet

Pågående FoU-projekt

Avser projekt som bidrar till utveckling inom kvalitetsområdet. Avser även projekt som syftar till att utveckla processen för att åstadkomma effektivt byggande. Kan bl.a. handla om organisation och affärsrelationer.

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

Vad driver verkliga förbättringar?

Syftet med denna studie är att undersöka vad som faktiskt driver förändringar. Särskilt undersöks hur dessa koncept har tagits upp i den svenska samhällsbyggnadssektorn, dvs. i vilken omfattning och på vilket sätt det handlar om retorik respektive reella förändringar i form av processer och verktyg, och vilka verkliga effekter det har haft. Målsättningen är att följa utvecklingen från statliga rapporter och policy dokument, via intresseföreningar, branschorganisationer och företagsdokumentation till fallstudier av hur konceptet tolkas och tillämpas på olika nivåer inom enskilda företag. Inom detta arbete ryms att undersöka hur starkt påverkad den svenska förändringsagendan är av influenser från utlandet; och utreda påverkan det ovan beskrivna förändringsarbetet har haft på den samtida svenska byggsektorn.

Projektperiod: Juni 2011 - april 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: NCC
Projektledare: Roine Leiringer
E-post: roine.leiringer(at)chalmers.se

Riskanalyser av nya fasadsystem för renovering 

I denna Etapp I sker riskanalyser av innovativa fasadsystem. En övergripande målsättning med projektet är att använda och delvis utveckla metodik för generell bedömning av den byggnadsfysikaliska tillförlitligheten/risken med nya fasadsystem. Tydliga principer för och exempel på robusta tekniska lösningar demonstreras. Riskanalys görs på ett antal alternativa nya fasadsystem vilka innefattar både teoretiska och experimentella studier.

I en planerad Etapp II kommer även metoder för framtagande av spridning av livscykelkostnader demonstreras och användas som ett led i att ta fram ekonomiska beslutsunderlag.

Projektperiod: Sept 2013 - sept 2018
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: NCC
Projektledare: Carl-Eric Hagentoft
E-post: Carl-Eric.Hagentoft(at)chalmers.se

Optimera byggnader ur ett livscykelperspektiv

Syftet med det här forskningsprojektet är att optimera byggnaders material och installationer för den tekniska livscykeln avseende miljö och ekonomi. Detta innebär följande:

  • Ta fram en helhetsbild av byggnaders miljöpåverkan utifrån en litteraturstudie, en analys av deltagande företags miljöarbeten och en livscykelinventering (LCI). Med helhetsbild menas dels inbyggda material och systems miljöpåverkan tillsammans med påverkan från driften. Dessutom ska miljöfaktorer såsom utsläpp (växthuseffekt, övergödning, försurning, mm.) och resursutarmning utvärderas.

  • Utreda var brytningsgränsen för byggnadsmaterial och system kontra driftenergi befinner sig med hjälp av livscykelanalys. D.v.s. hur mycket och vilka material eller system och kombinationer av dessa som man ska använda för att få så låg total miljöpåverkan som möjligt av byggnader. Utgångspunkten är vanliga byggnadslösningar som förbättras genom optimeringsmetoder.

  • Ekonomisk analys av förbättrade lösningar.

  • Ta fram en rutin för förbättra byggnader ur ett miljöbelastnings- och ekonomiskt perspektiv. Rutinen ska ta hänsyn till olika miljöcertifieringssystem.

Projektperiod: Sept 2013 - mars 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Skanska
Projektledare: Peter Ylmén
E-post: peter.ylmen(at)sp

SimLean 2.1

Syftet med projektet är att vidareutveckla Sim Lean, vars syfte är att öka förståelsen för Lean-principerna och därmed bidra till att effektivisera byggandet. Spelets grundläggande metodik ska bestå; att ge spelaren en snabb och pedagogisk inblick i potentialen och innebörden av att arbeta med Lean inom samhällsbyggnadssektorn i Sverige. Spelet riktar sig framför allt till yngre personer som genom att tidigt ta del av Lean-filosofierna ges bättre möjligheter att kunna använda dessa i arbetslivet. Själva spelet uppdateras avseende:

  • Texter, som kompletteras och förbättras

  • Utbildningspaket, som tas fram inkl. spelintroduktion (spelets syfte, uppstart, strategi, genomförande och analys av resultat)

Projektperiod: Januari 2014 - december 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Sveriges Byggindustrier
Projektledare: Per-Erik Josephson
E-post: Per-Erik.Josephson(at)chalmers.se

Produktivitetsläget i svenskt byggande 2014 

Det övergripande - och för studien styrande - målet är att aktivt bidra till positiv produktivitetsutveckling i svenskt byggande genom att stimulera och vägleda förbättringar. Det operativa syftet är att undersöka produktivitetsläget för stora och medelstora bygg- och anläggningsprojekt, exklusive flerbostadshus, uppförda i Sverige och färdigställda under 2013 (alternativt färdigställda under den senaste 12-månadersperioden). Datamaterialet är omfattande och kommer också att kunna utnyttjas för ytterligare analyser kring förklaringsfaktorer och samband mellan två eller flera parametrar.

Projektperiod: April 2014 - mars 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Sveriges Byggindustrier
Projektledare: Per-Erik Josephson
E-post: Per-Erik.Josephson(at)chalmers.se

ByggaE-Bas

Metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader

ByggaE-Bas vidareutvecklar, testar och tillgängliggör kvalitetssäkringsmetoden ByggaE – Metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader. ByggaE hanterar energifrågorna genom hela byggprocessen vilket bidrar till ett långsiktigt hållbart energisystem inom byggsektorn. Projektet vidareutvecklar metoden genom att ta fram en enklare version som lyfter fram de viktigaste delarna och presenterar metoden på ett branschanpassat sätt. Ett webbaserat introduktions-/instruktionsmaterial tas fram för att smidigt och kostnadseffektivt göra metoden mer lättillgänglig för målgruppen. Kopplingar/ hänvisningar till andra kvalitetssäkringsmetoder inom området framförallt Sveby, arbetas in i ByggaE vilket underlättar för branschen vid kvalitetsäkring.

Projektperiod: mars 2016 – december 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Wästbygg
Projektledare: Thorbjörn Gustavsson
E-post: thorbjorn.gustavsson(at)sp.se

Utveckling av ByggaL till svensk branschstandard

Syftet med detta projekt är att ta fram gemensamma riktlinjer i en branschstandard för lufttäthet i byggprocessen baserad på den redan framtagna metoden ByggaL. De branschgemensamma riktlinjerna kommer att underlätta för byggsektorns aktörer att såväl ställa rätt krav som att uppnå ställda krav på lufttäthet i byggnader.

Projektperiod: augusti 2014 – december 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Wästbygg
Projektledare: Eva Sikander
E-post: eva.sikander(at)sp.se

Den socialt hållbara entreprenören – verktyg för mätning av sociala värden vid stadsdelsomvandling

Syftet med projektet är att utarbeta verktyg som kan användas av såväl beställare som entreprenörer för att mäta sociala värden vid stadsdelsomvandling och renovering med rådande behov och förutsättningar i fokus. Detta verktyg kommer att baseras på en rad indikatorer som hjälper aktörerna att förstå vilka värden som kan skapas och vilka värden som kan riskera att förstöras vid olika insatser. Verktyget kommer att ge entreprenörerna bättre möjlighet att kunna svara upp mot vad som sannolikt kommer att bli kravspecifikationer för nybyggnation och renoveringar i en nära framtid.

Projektperiod: september 2015 – december 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Veidekke
Projektledare: Karl Persson de Fine Licht
E-post: karl.licht(at)sp.se

skriv ut