ABS 09 - avtal för småhusentreprenader som näringsidkare utför åt privatpersoner

I ett avtalsförhållande där en näringsidkare bygger ett nytt småhus eller bygger till ett småhus åt en privatperson gäller konsumenttjänstlagen med lagens särskilda bestämmelser beträffande småhusentreprenader (51-61 §§ Konsumenttjänstlagen).  

För att komplettera och förtydliga lagen har Sveriges Byggindustrier (BI) tillsammans med Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl. enats om nya Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare, ABS 09. Överenskommelsen innefattar förutom bestämmelserna även Entreprenadkontrakt (ABS 09) och kontraktsbilagan Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 09). ABS 09 ersatte den 1 februari 2009 ABS 05, läs mer.

Eftersom konsumenttjänstlagen är tvingande även i småhusentreprenader har ABS 09 en struktur som motsvarar lagens. ABS 09 gäller således tillsammans med konsumenttjänstlagen, om parterna hänvisar till standardavtalet. För att kunna bedöma helheten blir det därmed nödvändigt att läsa såväl ABS 09 som konsumenttjänstlagen.

För reparations- och ombyggnadsarbeten bör i stället Hantverkarformuläret 09 användas.

skriv ut

Standardavtal 
(entreprenadkontrakten kan fyllas i direkt på skärmen)

Hantverkarformuläret 09

Filtrera Regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER