AB-U 07/ABT-U 07

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med företrädare för ett antal underentreprenörsföreningar tagit fram allmänna bestämmelser för utförandeunderentreprenader (AB-U 07) och totalunderentreprenader (ABT-U 07).

AB-U 07 är avsedda att användas i avtal mellan generalentreprenören och underentreprenören där AB 04 används i avtal mellan byggherren/beställaren och generalentreprenören.

ABT-U 07 är avsedda att användas i avtal mellan totalentreprenören och totalunderentreprenören där ABT 06 används i avtal mellan byggherren/beställaren och totalentreprenören

Kontraktsformulär för underentreprenader där AB-U 07 eller ABT-U 07 ska gälla

BI har tagit fram två kontraktsformulär för underentreprenader, ett kopplat till AB-U 07 och ett kopplat till ABT-U 07. Kontraktsformulären kan antingen fyllas i direkt i datorn eller skrivas ut och fyllas i för hand. Endast gråmarkerade rutor kan fyllas i. Övrig text är således låst. Varje grå ruta kan fyllas med hur mycket text som helst.


PEFLEV 07 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07

PEFLEV 06 med tillhörande bilaga har utkommit i en ny upplaga ”PEFLEV 07” (Tryckår 2007/10). Förändringarna har i första hand föranletts av att BI tillsammans med företrädare för ett antal underentreprenörsföreningar anpassat allmänna bestämmelser för utförandeunderentreprenader (AB-U 07) och totalunderentreprenader (ABT-U 07) till reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt, som trädde i kraft den 1 juli 2007. 

BI har tillsammans med Pålentreprenörföreningen, PEF, tagit fram ett branschspecifikt tillägg till AB-U 07, kallat ”PEFLEV 07”. Tillägget är avsett att användas vid pålnings och stålspontentreprenader där AB-U 07 ska gälla i övrigt. Det branschspecifika tillägget ansluter till AB-U 07 ungefär på samma sätt som AB-U 07 ansluter till AB 04. På grund av detta räcker det med att åberopa PEFLEV 07, för att AB-U 07 och AB 04 skall gälla i tillämpliga delar. BI rekommenderar dock att man upplysningsvis anger exempelvis följande: ” I övrigt gäller PEFLEV 07 och till följd därav AB-U 07 och AB 04 i tillämpliga delar.

Enligt PEFLEV 07 har anbudsgivare bl.a., om det vid tidpunkten för anbudets avgivande saknas uppgift om förekomst av hindrande grundrester, ledningar sten, block, och tjäle, normalt rätt att förutsätta att marken är fri från sådant, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat.

Till PEFLEV 07 har parterna även tagit fram en blankett med en ”krysslista” över vanligt förekommande allmänna arbeten och hjälpmedel. Listan kan användas som en bilaga till förfrågan, anbud eller avtal.


RÄCKE 07 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07

BI har tillsammans med Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVBRF, tagit fram ett branschspecifikt tillägg till AB-U 07, kallat ”RÄCKE 07”. Tillägget är avsett att användas vid räckesentreprenader där AB-U 07 ska gälla i övrigt. Det branschspecifika tillägget ansluter till AB-U 07 ungefär på samma sätt som AB-U 07 ansluter till AB 04. På grund av detta räcker det med att åberopa RÄCKE 07, för att AB-U 07 och AB 04 skall gälla i tillämpliga delar. BI rekommenderar dock att man upplysningsvis anger exempelvis följande: ” I övrigt gäller RÄCKE 07och till följd därav AB-U 07 och AB 04 i tillämpliga delar.

Enligt RÄCKE 07 har entreprenören bl.a. rätt att förutsätta att vägbana, kantbalk, utsättning och andra markarbeten som inte ingår i hans åtagande kommer att vara utförda på ett sådant sätt att de möjliggör ett fackmässigt räckesarbete.

Till RÄCKE 07 har parterna även tagit fram en blankett med en ”krysslista” över vanligt förekommande allmänna arbeten och hjälpmedel. Listan kan användas som en bilaga till förfrågan, anbud eller avtal.


PLATT 07 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07

PLATT 07 med tillhörande bilaga har utkommit i en ny upplaga ”PLATT 07” (Tryckår 2007/10). Förändringarna har i första hand föranletts av att BI tillsammans med företrädare för ett antal underentreprenörsföreningar anpassat allmänna bestämmelser för utförandeunderentreprenader (AB-U 07) och totalunderentreprenader (ABT-U 07) till reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt, som trädde i kraft den 1 juli 2007.

BI har tillsammans med Plattsättningsentreprenörers Riksförening, PER, tagit fram ett branschspecifikt tillägg till AB-U 07, kallat ”PLATT 07”. Tillägget är avsett att användas vid plattsättningsentreprenader där AB-U 07 ska gälla i övrigt. Det branschspecifika tillägget ansluter till AB-U 07 ungefär på samma sätt som AB-U 07 ansluter till AB 04 . På grund av detta räcker det med att åberopa PLATT 07, för att AB-U 07 och AB 04 skall gälla i tillämpliga delar. BI rekommenderar dock att man upplysningsvis anger exempelvis följande: ” I övrigt gäller PLATT 07 och till följd därav AB-U 07 och AB 04 i tillämpliga delar.

Enligt PLATT 07 har anbudsgivare normalt rätt att förutsätta att underlaget kommer att vara i sådant skick att det uppfyller vad som krävs för en fackmässig plattsättning och att underlaget, då det gäller våtutrymmen, kommer att uppfylla PER:s branschregler.

Till PLATT 07 har parterna även tagit fram en blankett med en ”krysslista” över vanligt förekommande allmänna arbeten och hjälpmedel. Listan kan användas som en bilaga till förfrågan, anbud eller avtal.


Fler branschspecifika avtal på väg

BI diskuterar för närvarande ett antal andra branschspecifika avtal med berörda organisationer. BI:s målsättning är att alla ska få en struktur som liknar PLATT 07, dvs ett fåtal, klart branschspecifika avvikelser från AB-U 07, och en krysslista över allmänna arbeten och hjälpmedel.

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER