För en attraktiv, sund och säker byggbransch

Vårt uppdrag, våra mål och fokusområden

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Vår huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Målet är en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

pres_framsida.png

Presentation av Sveriges Byggindustrier (pdf)

 VISION

Ett hållbart samhällsbyggande i världsklass

Det innebär att det vi bygger är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, samt att livscykelkostnaderna är bland de lägsta i världen.

MÅL 

En attraktiv, sund och säker byggbransch

Bygg- och anläggningsbranschen ska kännetecknas av samhällsansvar samt vara attraktiv, sund och säker – en framtidsbransch som ständigt utvecklas och har ett gott anseende.

FOKUSOMRÅDEN 

Attraktiva kollektivavtal

Sveriges Byggindustrier ska arbeta för attraktiva och konkurrenskraftiga kollektivavtal. I samverkan med fackförbunden ska vi fortsätta verka för den svenska modellen med kollektivavtal som är enkla att tillämpa för branschens arbetsgivare och som innehåller lösningar som gagnar både företag och medarbetare. Sveriges Byggindustrier strävar efter att så många företag som möjligt ska teckna kollektivavtal, dels för att säkra den sunda konkurrensen, dels för att trygga villkoren och arbetsmiljön för företagens medarbetare. 


Kompetensförsörjning

Kapaciteten i byggandet hotas av stora åldersavgångar samtidigt som efterfrågan ökar. Redan i dag är kompetensbristen akut inom vissa sektorer och rekryteringsbasen måste breddas. Sveriges Byggindustrier ska därför fortsätta arbeta för att fler ska söka sig till branschens utbildningar, på olika nivåer, och sträva efter ökad mångfald i byggindustrin. Vi arbetar för en attraktiv och inkluderande byggbransch som välkomnar medarbetare med varierande kön och etnisk härkomst. 


Sund konkurrens

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill ha enkla lagar och regler som är lätta att följa. Det ska vara lätt att göra rätt, så att den sunda konkurrensen kan stärkas och fungera. Svartarbete och regelfusk får aldrig löna sig. Därför behövs såväl utveckling och kontroll av gällande regelverk och verktyg som uppföljning och effektiva sanktionssystem. En sund konkurrens skapar rättvisa och attraktiva näringsvillkor för branschen och tryggare anställningar för medarbetarna.


Säkerhet

Sveriges Byggindustriers verksamhet ska inriktas på att stödja företagens arbete med att utveckla en god och säker arbetsmiljö. Vi vill höja medvetenheten om säkerhetsfrågorna på byggarbetsplatserna och få alla aktörer i byggprocessen att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar, så att olyckor förebyggs och förhindras. Visionen är noll olyckor på våra arbetsplatser.


Hållbarhet och digitalisering genomsyrar fokusområdena

Hållbarhet är ett perspektiv som genomsyrar alla våra fyra fokusområden. Bygg- och anläggningsbranschen måste ta sitt ansvar för klimatet och arbeta för ett hållbart energi- och resurseffektivt byggande med minimal negativ påverkan på miljö, hälsa och klimat. För att nå dit behöver vi medverka till satsningar på rätt kompetens, ökad kunskap och ny teknik, samt tydliga och förutsebara regler och krav.

Digitalisering är ett verktyg för att nå målen. Digitalisering omfamnar hela processen: idé - produktion – förvaltning. Konkret handlar det exempelvis om digitalisering av anbud, ritningar och logistiklösningar.

VÅRA VÄRDEORD 

Verksamheten ska präglas av transparens, respekt för varandras roller samt att vi tar ansvar för det uppdrag vi har fått.

skriv ut