För en attraktiv, sund och säker byggbransch

Vårt uppdrag, våra mål och fokusområden

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Vår huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Målet är en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

pres_framsida.png

Presentation av Sveriges Byggindustrier (pdf)

 VISION

Ett hållbart samhällsbyggande i världsklass

Det innebär att det vi bygger är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, samt att livscykelkostnaderna är bland de lägsta i världen.

A Sustainable World-class Built Environment
This means we build using economically and ecologically sound methods that are socially sustainable, and that have among the lowest life cycle costs in the world.

MÅL  /  OBJECTIVES 

En attraktiv, sund och säker byggbransch

Bygg- och anläggningsbranschen ska kännetecknas av samhällsansvar samt vara attraktiv, sund och säker – en framtidsbransch som ständigt utvecklas och har ett gott anseende.

FOKUSOMRÅDEN  /  Our priorities

Attraktiva kollektivavtal

Sveriges Byggindustrier ska arbeta för attraktiva och konkurrenskraftiga kollektivavtal. I samverkan med fackförbunden ska vi fortsätta verka för den svenska modellen med kollektivavtal som är enkla att tillämpa för branschens arbetsgivare och som innehåller lösningar som gagnar både företag och medarbetare. Sveriges Byggindustrier strävar efter att så många företag som möjligt ska teckna kollektivavtal, dels för att säkra den sunda konkurrensen, dels för att trygga villkoren och arbetsmiljön för företagens medarbetare. 


Kompetensförsörjning

Kapaciteten i byggandet hotas av stora åldersavgångar samtidigt som efterfrågan ökar. Redan i dag är kompetensbristen akut inom vissa sektorer och rekryteringsbasen måste breddas. Sveriges Byggindustrier ska därför fortsätta arbeta för att fler ska söka sig till branschens utbildningar, på olika nivåer, och sträva efter ökad mångfald i byggindustrin. Vi arbetar för en attraktiv och inkluderande byggbransch som välkomnar medarbetare med varierande kön och etnisk härkomst. 


Sund konkurrens

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill ha enkla lagar och regler som är lätta att följa. Det ska vara lätt att göra rätt, så att den sunda konkurrensen kan stärkas och fungera. Svartarbete och regelfusk får aldrig löna sig. Därför behövs såväl utveckling och kontroll av gällande regelverk och verktyg som uppföljning och effektiva sanktionssystem. En sund konkurrens skapar rättvisa och attraktiva näringsvillkor för branschen och tryggare anställningar för medarbetarna.


Hållbarhet

Bygg- och anläggningsbranschen måste ta sitt ansvar för klimatet och arbeta för ett hållbart energi- och resurseffektivt byggande med minimal negativ påverkan på miljö, hälsa och klimat. För att nå dit behöver vi medverka till satsningar på rätt kompetens, ökad kunskap och ny teknik, samt tydliga och förutsebara regler och krav.

Hållbarhet handlar också om medarbetarna i branschen, att arbetsmiljö och säkerhet ska prioriteras så att våra arbetsplatser blir attraktiva, trivsamma och säkra. Visionen är noll olyckor på våra arbetsplatser.

VÅRA VÄRDEORD  /  Our fundamental values

Verksamheten ska präglas av transparens, respekt för varandras roller samt att vi tar ansvar för det uppdrag vi har fått.

Our activities shall be characterised by transparency, respect for our separate roles, and ensuring we take responsibility for all our undertakings.


skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER