För en attraktiv byggbransch

Vårt uppdrag, våra mål och fokusområden

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Sveriges Byggindustriers huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen.

Läs vår målbok - om vår vision, vårt mål och våra prioriterade fokusområden! (pdf)

pres_framsida.png

Presentation av Sveriges Byggindustrier (pdf)

 VISION

Ett hållbart samhällsbyggande i världsklass
Det innebär att det vi bygger är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, samt att livscykelkostnaderna är bland de lägsta i världen.

Vision_Varldsklass_illu.jpg

A Sustainable World-class Built Environment
This means we build using economically and ecologically sound methods that are socially sustainable, and that have among the lowest life cycle costs in the world.

MÅL  /  OBJECTIVES 

En attraktiv byggbransch
En bransch som kännetecknas av ansvarstagande, som är säker, sund och trygg. En framtidsbransch som ständigt utvecklas och har ett gott anseende.

Mal_Illu.jpg

An attractive construction industry
An industry distinguished for being responsible, safe, sound, and secure. 
A forward-looking industry that is continuously develops with a positive reputation.

FOKUSOMRÅDE  /  Our priorities

Ett modernt medarbetaravtal
Vi vill införa ett kollektivavtal som är gemensamt för yrkesarbetare och tjänstemän, som tar tillvara både arbetsgivarens och medarbetarens intressen, som uppmuntrar till öppenhet och god kommunikation och som ökar det lokala inflytandet. Läs mer

ModMedarb_Avtal_Illu.jpg

A modern employment agreement
We strive to introduce a common collective agreement for tradesmen and managers that protects the interests of both the employer and their employees; that encourages openness and good communication; and promotes local control.

FOKUSOMRÅDE  /  Our priorities

En sund byggbransch
Vi verkar för att god etik och moral ska vara en självklarhet samt att branschen ska vara sund och fri från oseriösa aktörer. Vi arbetar även för att skapa förutsättningar för ett marknadsmässigt byggande. Läs mer

Etik_Moral_illu.jpg

A sound construction industry
We strive to ensure that proper ethics and morals become a natural part of an industry characterised by sound practices and free of dishonest participants. We also strive to establish the premises for professional and open construction industry markets.

FOKUSOMRÅDE  /  Our priorities

En säker arbetsplats
Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga och trivsamma. Genom rådgivning, samverkan och utbildning vill vi utveckla branschen mot vår nollvision; inga olyckor på våra arbetsplatser. Läs mer

En_saker_Arbetsplats_illu.jpg

A safe workplace
Our industry work sites shall be safe, secure, and satisfying. Providing our advice, cooperation and training, we want to improve the industry towards our own Vison Zero – where no accidents occur on our work sites.

VÅRA VÄRDEORD  /  Our fundamental values

Verksamheten ska präglas av transparens, respekt för varandras roller samt att vi tar ansvar för det uppdrag vi har fått.

Vardeord_Illu.jpg

Our activities shall be characterised by transparency, respect for our separate roles, and ensuring we take responsibility for all our undertakings.skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER