För en attraktiv, sund och säker byggbransch

Vårt uppdrag, våra mål och fokusområden

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Vår huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Målet är en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

pres_framsida.png

Presentation av Sveriges Byggindustrier (pdf)

 VISION

Ett hållbart samhällsbyggande i världsklass
Det innebär att det vi bygger är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart, samt att livscykelkostnaderna är bland de lägsta i världen.

A Sustainable World-class Built Environment
This means we build using economically and ecologically sound methods that are socially sustainable, and that have among the lowest life cycle costs in the world.

Vision_Varldsklass_illu.jpg

MÅL  /  OBJECTIVES 

En attraktiv, sund och säker byggbransch
En bransch som kännetecknas av ansvarstagande, som är säker, sund och trygg. En framtidsbransch som ständigt utvecklas och har ett gott anseende.

An attractive, sound and safe construction industry
An industry distinguished for being responsible, safe, sound, and secure. 
A forward-looking industry that is continuously develops with a positive reputation.

Mal_Illu.jpg

FOKUSOMRÅDEN  /  Our priorities

Konkurrenskraftiga kollektivavtal
Grunden för Sveriges Byggindustriers verksamhet är kollektivavtal som är konkurrenskraftiga. I samverkan med fackförbunden vill vi fortsätta på den inslagna vägen att i samförstånd och dialog söka kollektivavtal som är enkla att tillämpa och som innehåller effektiva lösningar.

Competitive collective agreements
The basis for the Swedish Construction Federation’s operations is collective agreements that are competitive. In cooperation with the trade unions, we want to continue the pathway to seek collective agreements that are easy to apply and contain effective solutions in consensus and dialogue. 

ModMedarb_Avtal_Illu.jpg


Sund konkurrens
Våra medlemsföretag vill ha enkla och lättförståeliga regler. Det ska vara lätt att göra rätt. Men vi menar också att det inte först och främst är nya regler som behövs. De som bryter mot dagens regelverk kommer att även bryta mot utökade regelverk. De som i dag följer regelverken kommer även att följa utökade regelverk. Därför behövs kontroll och uppföljning av det existerande regelverket.

Healthy competition
Our members want rules that are simple and easy-to-understand. It should be easy to do right. But we also mean that it is not first and foremost new rules that are needed. Those who violate today's regulations will also violate extended regulations and those who follow the rules will follow extended regulations. Therefore, monitoring and follow-up of existing regulations are required. 

Etik_Moral_illu.jpg


Hållbarhet och säkerhet
Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är en framtidsfråga för hela världen. Här måste även byggföretagen dra sitt strå till stacken. Det är också viktigt att våra arbetsplatser är säkra, trygga och trivsamma. Genom rådgivning, samverkan och utbildning vill vi utveckla branschen mot vår nollvision; inga olyckor på våra arbetsplatser.

Sustainability/Safety
Economic, social and ecological sustainability is an impending issue for the whole world. Here we, construction companies, must pull our weight. It is also important that our workplaces are safe, secure and pleasant. By way of advice, collaboration and education, we want to develop the industry towards our zero vision; no accidents at our workplaces.

En_saker_Arbetsplats_illu.jpg


Kompetensförsörjning
De närmaste åren står byggsektorn inför stora åldersavgångar samtidigt som efterfrågan ökar. Det gör att kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för bygg- och installationssektorn. Vi måste alla bli bättre på att berätta vilka fantastiska möjligheter som vår bransch erbjuder. Och att det finns möjligheter för alla.

Skills supply
In the next few years, the construction sector faces a large number of retirements, while the demand increases. This means that the competence supply is a priority issue for the construction and installation sector. All of us must become better at saying what fantastic opportunities our industry offers. And that there are opportunities for everyone.

Mangfall.jpg

VÅRA VÄRDEORD  /  Our fundamental values

Verksamheten ska präglas av transparens, respekt för varandras roller samt att vi tar ansvar för det uppdrag vi har fått.

Our activities shall be characterised by transparency, respect for our separate roles, and ensuring we take responsibility for all our undertakings.

Vardeord_Illu.jpg

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER