Remisser

Remisser 2017

Här finner du inkomna och besvarade remisser som har inkommit till Sveriges Byggindustrier under 2017. 

Inkomna remisser

Från: Näringsdepartementet
Ärende: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)
Besvaras: 180217
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Boverket (rapport 2017:23)
Ärende: Förenklad kontroll av serietillverkade hus
Besvaras: 180215
Handläggare:  Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Promemoria om verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Besvaras: 180202
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsregistret
Besvaras: 180122
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Finansdepartementet
Ärende: Promemorian Särskild uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning
Besvaras: 180109
Handläggare:  Sofie Wilhelmsson

Från: Miljö-och energidepartementet
Ärende: Betänkande Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet 
Besvaras: 180108
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Trafikverket
Ärende: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2019 
Besvaras: 171130
Handläggare: Lars Redtzer

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Detaljplanekravet, SOU 2017:64
Besvaras: 171031
Handläggare: Carina Utterström Mace och Maria Hemmingsson

Besvarade remisser

Från: Sweden Green Building Council
Ärende: Miljöbyggnad för byggskede
Besvarad: 171207
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Kommunal tillstyrkan av vindkraft, M2017/01633/Ee
Besvarad: 171204
Handläggare: Birgitta Govén

Från: Finansdepartementet
Ärende: Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
Besvarad: 171124
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Tillsyn över intygsgivare, Ju2017/08131/L1
Besvarad: 171124
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Boverkets rapport utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner
Besvarad: 171015
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Betänkandet starkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
Besvarad: 171001
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige
Besvarad: 171002
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Arbetsmarknadsdepartementet
Ärende: 
Utstationering och vägtransporter 
Besvarad: 
171002
Handläggare: 
Tomas Weis

Från: Strålsäkerhetsmyndigheten
Ärende: Remiss av förslag till föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial
Besvaras: 170930
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?
Besvarad: 170929
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra (SOU 2017:64)
Besvarad: 171006
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft (M201701639R)
Besvarad: 171002
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Stärkt Ställning för hyresgäster (SOU 2017:33)
Besvarad: 170912
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Finansinspektionen
Ärende: Förslag till ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter.
Besvarad: 170817
Handläggare: Fredrik Isaksson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Nya skatteregler för företagssektorn
Besvarad: 170926
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Arbetsmarknadsdepartementet
Ärende: Ett Entreprenörsansvar i bygg-och anläggningsbranschen
Besvarad: 170922
Handläggare: Tomas Weis

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Betänkandet En ny kamerabevakningslag, Bilaga till remiss
Besvarad: 170919
Handläggare: Sofia Gunnarsson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Betänkande vissa frågor inom fastighet- och stämpelskattområdet
Besvarad: 170915
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)
Besvarad: 170807
Handläggare: Malin Nilsson

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende:  Utredningen om styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi
Besvarad: 170628
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Finansdepartementet
Ärende: Finansiering av infrastruktur med privat kapital 
Besvarad: 170703
Handläggare: Lars Redtzer

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall
Besvarad: 170615
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Transportstyrelsen
Ärende: Förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder
Besvarad: 170616
Handläggare: Lars Redtzer

Från: Boverket
Ärende:  Remiss av Boverkets rapport Exempel på reglering av byggnadsverkets höjder och våningsantal
Besvarad: 170620
Handläggare: B Wellhagen

Från: Boverket
Ärende:  Extra Remiss Förslag till ändringar i BBR (A) och BEN
Besvarad: 170519
Handläggare: B Wellhagen

Från: Boverket
Ärende: Förslag på ändringar i Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga
Besvarad: 170515
Handläggare: B Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  Nya steg för en effektivare plan och bygglag
Besvarad: 170425
Handläggare: O Johnson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Utkast till Lagråderemiss ”Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag”
Besvarad: 170424
Handläggare: S Wilhemsson

Från: Miljö och Energidepartementet
Ärende:  Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi
Besvarad: 170419
Handläggare: M Brogren  

Från: Finansdepartementet
Ärende: Promemorian ytterligare verktyg för makrotillsyn
Besvarad: 170418
Handläggare: B Wellhagen

Från: Kemikalieinspektionen
Ärende: Förslag till nya grundföreskrifter som ska ersätta KIFS 2008:2
Besvarad: 170324
Handläggare: M Hedberg

Från: Miljö och Energidepartementet
Ärende: Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling
Besvarad: 170228
Handläggare: B Wellhagen

Från: Boverket
Ärende:  Förslag till ändringar i Boverkets byggregler m m
Besvarad: 170224
Handläggare: B Wellhagen  

Från: Finansdepartementet
Ärende: Ordning och reda i välfärden
Besvarad: 170223
Handläggare: B Wellhagen

Från: Utrikesdepartementet
Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att introducera ett elektroniskt europeiskt tjänstekort
Besvaras: 170222
Handläggare: C Steinwall

Från: Finansdepartementet
Ärende:  Skatt på finansiell verksamhet: Sveriges Byggindustriers svar, Svenskt Näringslivs svar
Besvarad: 170214
Handläggare: S Wilhelmsson

Från: Justitiedepartementet
Ärende:  Promemorian Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättiga ändamål
Besvarad: 170213
Handläggare: S Gunnarsson

Från: Finansdepartementet
Ärende:  Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag
Besvarad: 170210
Handläggare: S Wilhelmsson

Från: Statens Geotekniska institut
Ärende:  Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat
Besvarad: 170201
Handläggare: M Brogren

Från: Boverket
Ärende:  Boverkets förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m.
Besvarad: 170131
Handläggare: S Wilhelmsson

Från: Miljö och Energidepartementet
Ärende: Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel, samt Förslag till heltäckande solelstatistik
Besvarad: 170116
Handläggare: M Brogren

skriv ut

MER INFORMATION

För kompletterande information, kontakta respektive handläggare.

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER