Remisser
Foto: Henry Cohen

Remisser 2017

Här återfinner du inkomna och besvarade remisser som har inkommit till Sveriges Byggindustrier under 2017. 

Inkomna remisser

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  Nya steg för en effektivare plan och bygglag
Besvaras: 170425
Handläggare: O Johnson

Från: Boverket
Ärende:  Förslag på ändringar i Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga
Besvaras: 170515
Handläggare: B Wellhagen

Från: Miljö-, och energidepartementet
Ärende: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall
Besvaras: 170615
Handläggare: M Hedberg

Från: Boverket
Ärende:  Remiss av Boverkets rapport Exempel på reglering av byggnadsverkets höjder och våningsantal
Besvarad: 170620
Handläggare: B Wellhagen

Besvarade remisser

Från: Finansdepartementet
Ärende: Utkast till Lagråderemiss ”Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag”
Besvarad: 170424
Handläggare: S Wilhemsson

Från: Miljö och Energidepartementet
Ärende:  Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi
Besvarad: 170419
Handläggare: M Brogren  

Från: Finansdepartementet
Ärende: Promemorian ytterligare verktyg för makrotillsyn
Besvarad: 170418
Handläggare: B Wellhagen

Från: Kemikalieinspektionen
Ärende: Förslag till nya grundföreskrifter som ska ersätta KIFS 2008:2
Besvarad: 170324
Handläggare: M Hedberg

Från: Miljö och Energidepartementet
Ärende: Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling
Besvarad: 170228
Handläggare: B Wellhagen

Från: Boverket
Ärende:  Förslag till ändringar i Boverkets byggregler m m
Besvarad: 170224
Handläggare: B Wellhagen  

Från: Finansdepartementet
Ärende: Ordning och reda i välfärden
Besvarad: 170223
Handläggare: B Wellhagen

Från: Utrikesdepartementet
Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att introducera ett elektroniskt europeiskt tjänstekort
Besvaras: 170222
Handläggare: C Steinwall

Från: Finansdepartementet
Ärende:  Skatt på finansiell verksamhet: Sveriges Byggindustriers svar, Svenskt Näringslivs svar
Besvarad: 170214
Handläggare: S Wilhelmsson

Från: Justitiedepartementet
Ärende:  Promemorian Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättiga ändamål
Besvarad: 170213
Handläggare: S Gunnarsson

Från: Finansdepartementet
Ärende:  Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag
Besvarad: 170210
Handläggare: S Wilhelmsson

Från: Statens Geotekniska institut
Ärende:  Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat
Besvarad: 170201
Handläggare: M Brogren

Från: Boverket
Ärende:  Boverkets förslag till allmänna råd om ekonomiska planer m.m.
Besvarad: 170131
Handläggare: S Wilhelmsson

Från: Miljö och Energidepartementet
Ärende: Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel, samt Förslag till heltäckande solelstatistik
Besvarad: 170116
Handläggare: M Brogren

MER INFORMATION

För kompletterande information, kontakta respektive handläggare eller Susanne Andersson.

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER