Förbundet

Sveriges Byggindustrier är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 3.500 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag).

Ur stadgarna: "Förbundet har till ändamål att främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och som näringsidkare inom byggindustrin. I sådant syfte har förbundet särskilt att driva för medlemsföretagen gemensamma frågor samt att verka för väl fungerande lönebildnings- och regelsystem på arbetsmarknaden."

Vision och mål

Förbundets verksamhet sköts av Sveriges Byggindustrier Service AB, som verkar genom 27 lokalkontor i hela landet och ett gemensamt kansli i Stockholm. Organisation

Sveriges Byggindustrier är ett förbund inom Svenskt Näringsliv.

Demokratiprocessen

Som medlem i Sveriges Byggindustrier ingår företaget i den lokala byggföreningen. Vid de årliga byggföreningsstämmorna har medlemsföretagen möjlighet att göra sin röst hörd. Byggföreningarna är organiserade i geografiska regioner med var sin regionstyrelse.

Det högsta beslutande organet är Byggstämman, som bland annat beslutar om förbundets och servicebolagets verksamhet, inriktning och budget. Stämman utser också Sveriges Byggindustrierss styrelse.

Demokratiprocess:

Medlemsföretag > Byggföreningsstämma > Byggföreningsstyrelse > Regionstyrelse > Stämmoombud > Förbundsstyrelse

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER