Förbundet

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 3.200 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag).

Ur stadgarna: "Förbundet har till ändamål att främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och som näringsidkare inom byggindustrin. I sådant syfte har förbundet särskilt att driva för medlemsföretagen gemensamma frågor samt att verka för väl fungerande lönebildnings- och regelsystem på arbetsmarknaden."

Vision och mål

Förbundets verksamhet sköts av Sveriges Byggindustrier Service AB, som verkar genom 27 lokalkontor i hela landet och ett gemensamt kansli i Stockholm. Organisation

Sveriges Byggindustrier är ett förbund inom Svenskt Näringsliv.

Demokratiprocessen

Som medlem i Sveriges Byggindustrier (BI) ingår företaget i den lokala byggföreningen. Vid de årliga byggföreningsstämmorna har medlemsföretagen möjlighet att göra sin röst hörd. Byggföreningarna är organiserade i geografiska regioner med var sin regionstyrelse.

Det högsta beslutande organet är Byggstämman, som bland annat beslutar om förbundets och servicebolagets verksamhet, inriktning och budget. Stämman utser också BI:s styrelse.

Demokratiprocess:

Medlemsföretag > Byggföreningsstämma > Byggföreningsstyrelse > Regionstyrelse > Stämmoombud > Förbundsstyrelse

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER