Branschföreningar inom Sveriges Byggindustrier

Många av Sveriges Byggindustriers (BI) medlemsföretag med speciell inriktning (s.k. specialföretag) är medlemmar i en yrkesspecifik branschförening.

Följande branschföreningar ingår genom samarbetsavtal i branschregion inom BI: 

Bergsprängnings Entreprenörernas Förening

Branschförening för företag med huvudsaklig inriktning på bergsprängning. Verksamheten bedrivs från eget kansli.

Hemsida  /  Epost


Branschföreningen BRiF, Relining i Fastigheter

Den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Relining är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter. Gemensamt för relining är att det ger fastighetsägare, hyresgästen eller lägenhetsinnehavaren en bekvämare lösning än att byta ut ledningarna genom traditionellt stambyte. Kansliservice genom Sveriges Byggindustrier. 

Hemsida  /  Epost


Dykentreprenörerna

Branschförening för företag med huvudsaklig inriktning på undervattensentreprenader som broar, kajer och hamnanläggningar. Kansliservice genom Sveriges Byggindustrier.

Hemsida  /  Epost


Geotec - Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation

Branschförening för borrentreprenörer inom energiborrning, vattenborrning, grundläggning och projektering. Verksamheten bedrivs från eget kansli.

Hemsida  /  Epost


Golvbranschens Riksorganisation GBR

Den samlade branschorganisationen för entreprenörer, handlare och materialleverantörer inom golv- och väggbranschen med huvudsaklig inriktning på halvhårda och mjuka produkter som parkett- plast- linoleum- och textila golv. GBR är uppdelad i två branschföreningar: Golvåterförsäljarnas förening, GFF och Golvleverantörernas förening GLF. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  Epost


Håltagningsentreprenörerna HIB

Branschförening för företag med huvudsaklig inriktning på håltagning och sågning i hårda material. Kansliservice genom Sveriges Byggindustrier.

Hemsida  /  Epost


Lösfyllnadsentreprenörerna

Branschförening för företag med huvudsaklig verksamhet inom isoleringsarbeten såsom lösullsisolering, återvinning av isoleringsskivor och mattor samt viss teknisk isolering. Kansliservice genom Sveriges Byggindustrier. 

Hemsida  /  Epost


Mobilkranföreningen Lyftspecialisterna (MKL)

Branschorganisationen för företag med specialistkompetens inom alla typer av lyft. Från snabba beställningsuppdrag med mobilkran till kvalificerade mobila lyft och förflyttningar av tunga konstruktioner. Verksamheten bedrivs från eget kansli.

Hemsida  /  Epost


Plattsättnings Entreprenörernas Riksförening PER

Branschförening för entreprenadföretag som arbetar med keramiska material för golv och vägg. Tillsammans med Kakelföreningen som består av branschens tillverkare, importörer och leverantörer är PER huvudman för Byggkeramikrådet som är den byggkeramiska branschens serviceorgan. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  Epost


Riv- och saneringsentreprenörerna

Branschförening för företag som huvudsakligen arbetar med rivnings- och saneringsentreprenader samt kringliggande verksamhet såsom sanering och återbruk av förorenad jord, återvinning och demontering av byggnader. Kansliservice genom Sveriges Byggindustrier. 

Hemsida  /  Epost


Ställningsentreprenörerna STIB

Branschförening för företag verksamma inom ställningsbyggnad med huvudinriktning att tillgodose byggindustrin och övriga beställarkategorier med säkra ställningar. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  Epost


Swedish Rental Association (SRA)

SRA är branschorganisationen för uthyrningsföretag. Våra medlemmar utför tjänster och hyr ut olika produkter – bygg- och anläggningsmaskiner, utrustning och flyttbara lokaler – till näringsliv, samhälle och privatpersoner. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  Epost


Svensk Grundläggning (Safe)

Svensk Grundläggning är ett forum för branschövergripande diskussioner för att utveckla utförandet av geokonstruktioner. Föreningen är öppen för intressenter inom grundläggningsprocessens alla skeden. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  Epost


Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF

Branschförening för företag med huvudsakligen inriktning på murnings-, putsnings- och fasadentreprenader. Kansliservice genom Sveriges Byggindustrier.

Hemsida  /  Epost


Takentreprenörerna TIB

Branschförening för företag verksamma inom tätskiktsbranschen med huvudinriktning att tillgodose olika beställarkategoriers behov av tätskiktssystem med hög kvalitet. Verksamheten bedrivs från eget kansli. 

Hemsida  /  Epost


Undertaksföreningen

Branschförening för företag med huvudsaklig inriktning på undertaks- och mellanväggsmontage. Kansliservice genom Sveriges Byggindustrier.

Hemsida  /  Epost

 

 BI_Branschforening.jpgBranschföreningarna tillvaratar medlemsföretagens behov av branschservice medan BI arbetar med generella branschfrågor samt arbetsgivarfrågor. Genom detta samarbete kan medlemsservicen förbättras och dubbelarbete undvikas.

Föreningarna har egna styrelser och egen ekonomi men får för gemensamma medlemmar viss ekonomisk ersättning för att tillhandahålla branschspecifik service inom BI:s basutbud. Mycket av föreningarnas arbete bedrivs av medlemsföretag i styrelser, utskott m.m. Kanslifunktionen varierar mellan föreningarna. Några föreningar har egna kanslier med anställd personal, andra köper hela eller delar av kanslifunktionen via BI.

Som samrådsorgan för branschregion finns branschregionråd som utgörs av en ordinarie ledamot jämte en personlig suppleant från varje i regionen ingående förening. Ledamöterna och suppleanterna väljs av respektive förening. Branschregionen leds av en regionchef.

Beslut att teckna samarbetsavtal fattas av BI:s styrelse som också fastställer indelning av och antal branschregioner. 

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER