Minskat bostadsbyggande kyler av byggkonjunkturen
AVTAL 2016 2016-02-24

Minskat bostadsbyggande kyler av byggkonjunkturen

Svensk ekonomi står på tröskeln till en högkonjunktur. En avgörande faktor för hur långvarig den kan komma att bli är utfallet i den omfattande avtalsrörelse som just nu pågår. De senaste decennierna har modellen med exportindustrins normerande roll resulterat i stabilt höga reallöneökningar och god ekonomisk tillväxt. 

Tillväxten är direkt avgörande för efterfrågan i byggindustrin. För de närmaste två åren är konjunkturläget gynnsamt, men trots det avstannar expansionen av bostadsbyggandet, vilket ger en avkylande effekt på bygginvesteringarna. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier. 

En ökande osäkerhet kring den internationella konjunkturutvecklingen dämpar tillväxten i svensk ekonomi de kommande två åren. Trots det är BNP-tillväxten relativt stark, men den förklaras i hög grad av den kraftiga befolkningstillväxten samt en extremt expansiv penningpolitik. Den underliggande efterfrågan på näringslivets produktion är alltjämt nedtryckt i spåren av den utdragna lågkonjunktur som ekonomin befunnit sig i de senaste åtta åren. Bakom den ekonomiska tillväxten de senaste åren ligger i stor utsträckning en snabbt stigande produktion av nya bostäder.

– Bostadsbyggandet har ökat kraftigt de senaste åren men ligger alltjämt långt under den nivå som skulle behövas för att motsvara de politiska målen. Framöver ser vi dessutom att den underliggande drivkraften, i form av ökad efterfrågan från finansiellt allt starkare hushåll, avtar, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Investeringstakten växlar ner

Efter två års kraftig uppgång för bygginvesteringarna sker nu en nedväxling. Utvecklingstakten är dock positiv såväl 2016 som 2017 varför aktivitetsnivån och efterfrågan på arbetskraft förblir hög.

– Vi räknar med att konjunkturen går in för en mjuklandning. Det finns oroande tecken på svagare utveckling i vår omvärld. Det gör det än viktigare att exportindustrins lönenormerande roll bibehålls så att vi slår vakt om Sveriges konkurrenskraft i den allt mer globaliserade ekonomin, avslutar Johan Deremar.

Bygginvesteringarnas utveckling

Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring

bk12016.JPG

Mer information

Seminariet där Byggkonjunkturen 2016 presenterades direktsändes, se sändningen i efterhand:

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Johan Deremar, nationalekonom

Lars-Johan Blom, ansvarig regionala prognoser