Entreprenadjuridik & Affärsavtal 2018-09-28

Golvpriser otillåtna enligt LOU

Två kommunala bostadsbolag genomförde en upphandling av måleriarbeten. I upphandlingen skulle de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden antas. Timarvodet var ett av flera utvärderingskriterier. Anbud med timarvoden som var lägre än 350 kronor ansågs oskäligt låga och skulle enligt entreprenadföreskrifterna förkastas. 

Ett måleriföretag offererade ett timarvode som var lägre än 350 kronor och anbudet förkastades därför enligt det uppställda kravet. Företaget ansökte om överprövning och anförde att golvpriskravet stred både mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna och mot bestämmelsen om onormalt låga anbud. 

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade att minimikravet på timarvodet var ett obligatoriskt krav som innebär att ett golvpris tillämpas. Konsekvensen är att anbud med lägre timarvoden automatiskt utesluts från utvärdering. Enligt HFD förhindrar detta en leverantör som exempelvis kan dra nytta av betydande stordriftsfördelar eller som önskar pressa sina vinstmarginaler från att konkurrera med ett lågt pris. Ett sådant förfarande kan därför leda till att leverantörer behandlas olika. Ett golvpris innebär också att upphandlande myndighet saknar möjlighet att bedöma inkomna anbud i verklig konkurrens med varandra. Myndigheten kan inte heller bedöma om ett anbud med ett lågt pris är seriöst. Det är därför i princip inte förenligt med likabehandlingsprincipen att ange ett golvpris. Ett förfarande med automatisk uteslutning strider även mot bestämmelsen om onormalt låga anbud. Det saknar betydelse att kravet tydligt framgått av förfrågningsunderlaget. Eftersom leverantörens anbud automatiskt har uteslutits har denne lidit eller riskerat att lida skada av felet. Mot denna bakgrund och eftersom felet är hänförligt till upphandlingens konkurrensuppsökande skede ska upphandlingen göras om.

[Högsta förvaltningsdomstolen dom meddelad den 25 juni 2018 i mål nr 5924-17]

Kommentar:
Domen är intressant eftersom den tydligt anger att krav på golvpriser som huvudregel inte är tillåtna. Det är inte tillåtet att automatiskt förkasta ett anbud på grund av att anbudspriset är för lågt i upphandlingar där priset utsätts för konkurrens. Den upphandlande myndigheten måste alltid ge en anbudsgivare möjlighet att förklara sina anbudspriser innan den förkastar ett anbud som framstår som onormalt lågt. Det är en skyldighet som inte kan kringgås genom specifik kravställning. 

Men hur ska då en upphandlande myndighet göra för att inte riskera att behöva anta ett oseriöst anbud? För det första påverkar inte avgörandet myndigheters möjlighet att förkasta oseriösa anbud med stöd av bestämmelsen om onormalt låga anbud, utan visar att bestämmelsen måste efterlevas och att regleringen inte kan kringgås genom kravställning. Anbud som framstår som onormalt låga får därför förkastas om de på fråga från myndigheten – och efter anbudsgivarens förklaring – fortfarande framstår som oseriösa (jämför HFD 2016 ref. 3 I och II). För det andra kan man kan också tänka sig att upphandla till fast pris och endast utvärdera kvalitet. Då konkurrerar entreprenörerna om kvalitetsaspekter och priset blir inte föremål för den upphandlande myndighetens utvärdering. Ett tredje verktyg för att undvika oseriösa anbud är också de särskilda kontraktsvillkoren. Där kan olika former av kontraktsrättsliga påföljder som viten, skadestånd, hävning etc. avskräcka oseriösa leverantörer från att lämna anbud. 

Kontaktperson: Olof Johnson

skriv ut
epost
Share
skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

HoverMap Inställningar (id: hovermap):

Norra norrland (url):

/norranorrland

Södra norrland (url):

/sodranorrland

Mellan (url):

/mellan

Väst (url):

/vast

Öst (url):

/ost

Syd (url):

/syd