Byggandets klimatpåverkan
Foto: Petra Bindel

Byggandets klimatpåverkan

I rapporten ”Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med massiv stomme av trä” redovisas en livscykelanalys av ett åttavånings flerbostadshus med stomme av korslimmat trä (KL-trä) i kvarteret Strandparken i Sundbyberg. Huset färdigställdes av Folkhem 2013.

I projektet utfördes en livscykelberäkning av byggnadens klimatpåverkan, det vill säga klimatpåverkan från byggandet av huset (inklusive materialframställning, byggtransporter och processer på byggarbetsplatsen), energianvändningen under byggnadens drift, underhåll och rivning.

Syftet var att:

  • Öka kunskapen om byggprocessens och byggmaterialens klimatpåverkan hos byggsektorn, myndigheter och politiker
  • Belysa hur stor klimatpåverkan under byggprocessen är i förhållande till driftskedet
  • Få fram uppdaterade, vetenskapliga underlag för byggprocessens klimatpåverkan och utröna om denna påverkan står för en betydande andel också vid byggande med trästomme.

Ansvariga för rapporten är Mathias Larsson och Martin Erlandsson, IVL, Tove Malmqvist, KTH och Johnny Kellner, representerande Rikshem. Projektets styrgrupp bestod därutöver av Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier, Agneta Wannerström, Skanska, Larissa Strömberg, NCC. Projektet har finansierats med bidrag från SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Regeringskansliet, Stiftelsen IVL samt deltagande organisationer och företag.

Studien visar att byggprocessen, inklusive materialproduktion, byggtransporter och byggproduktion, står för nästan 40 procent av den studerade träbyggnadens totala klimatpåverkan över en analysperiod på 50 år. Det är alltså viktigt att beakta byggprocessens klimatpåverkan också vid trähusbyggande.

Tidigare har en motsvarande studie genomförts av kvarteret Blå Jungfrun i Hökarängen med stomme av betong. En förenklad jämförelse mellan de båda byggprojektens klimatpåverkan har gjorts i föreliggande rapport och visar att klimatpåverkan från byggprocessen, beräknat per kvadratmeter Atemp, är lägre för huset i Strandparken än för Blå Jungfrun. Samtidigt är det inte möjligt att dra generella slutsatser av två fallstudier.

Det är också viktigt att understryka att inga andra skillnader mellan Strandparken och Blå Jungfrun vad gäller exempelvis tekniska och funktionsmässiga egenskaper, såsom brand, buller samt möjlighet till effektreduktion, har studerats. Inte heller har projektekonomi studerats. Syftet har enbart varit att lyfta frågan om bygg­processens klimatpåverkan. Det går alltså inte att utifrån dessa studier säga något om vilket byggmaterial som är mest fördelaktigt i ett helhetsperspektiv, och Sveriges Byggindustriers bedömning är att olika stomtekniker för flerbostadshus kommer att behövas även i framtiden.

Vi kan dock konstatera att det är viktigt att i varje enskilt projekt optimera materialval från klimat- och resurs­synpunkt, välja rätt material för rätt tillämpningar, använda material med lång livslängd och minska energianvändningen under både produktion och drift. Även översikts- och detaljplanering har betydelse för klimatpåverkan, genom att de sätter förutsättningar för markarbeten, transporter med mera.

Det är Sveriges Byggindustriers förhoppning att det faktaunderlag som nu redovisas om klimatpåverkan från byggandet ska leda till såväl fortsatt kunskaps- och metodutveckling som till att prioritera rätt åtgärder för att minska klimatpåverkan i alla led i byggprocessen.

Nyheter
2019-11-13

Så kan byggherren bidra till hållbar tillväxt

Hur matchas byggherrens roll med behovet att bygga fossilfritt och hållbart? Det diskuteras när Sveriges Byggindustrier energiexpert Birgitta Govén är värd för ett seminarium med deltagare från hela samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer
2019-11-11

Nu ska återanvändningen av rivningsavfall förbättras

Sveriges Byggindustrier genomför tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ett projekt för att öka återanvändningen av bygg- och rivningsmaterial från hushåll. Nu skickas en enkät ut till hantverkare och byggentreprenörer.

Läs mer
2019-09-24

Klimatdeklarationer banar väg för hållbart byggande

Regeringen inför krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. Beslutet tas emot positivt av både Birgitta Govén, energiexpert, Sveriges Byggindustrier och Charlotte Casserfelt, kvalitetschef på medlemsföretaget Åke Sundvall AB. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

energimiljo.png

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


logga_1.jpg

Bli energibyggare


laganlogo.jpg

Låganprogrammet


  • KONTAKT

Maria Brogren, Energi & Miljöchef

Marianne Hedberg, Miljöexpert

Stockholms BF:s Teknik- och miljöutskott

Miljöutskottet Väst

Regionala kontaktpersoner


HJÄLPMEDEL

Fria att använda för Sveriges Byggindustriers medlemmar (kommer inom kort)


MER INFORMATION

Publikationer

Remisser