Sund konkurrens 2018-05-07

Hur ska begreppet byggarbetsplats i regelverket avseende personalliggare tolkas?

Kammarrätten i Göteborg har nyligen tagit ställning till detta i två domar. Båda fallen behandlar frågan om undantagsregeln, som gäller arbeten upp till fyra prisbasbelopp, var tillämplig.

I det första fallet handlade det om ett dräneringsarbete. Bolaget som utfört arbetet hade inte anmält arbetsplatsen till Skatteverket. Dräneringsarbetet utfördes inför en renovering. Bolaget menade att de två arbetena var fristående från varandra, och att kostnaden för dräneringsarbetet inte skulle överstiga fyra inkomstbasbelopp. Kammarrätten kom dock fram till att det påbörjade dräneringsarbetet var en del i det kommande renoveringsarbetet. Det rörde sig med andra ord om ett gemensamt projekt där kostnaden klart skulle överstiga beloppsgränsen fyra prisbasbelopp. Skyldighet att anmäla byggarbetsplatsen, och att föra personalliggare, hade med andra ord uppkommit i innan dräneringsarbetet påbörjades. Kontrollavgift påfördes.

Det andra fallet gällde ett energibolag som utförde elarbeten på en fastighet där ett annat företag uppförde en byggnad. Energibolaget förde inte någon personalliggare på arbetsplatsen. Anledningen till detta var att Energibolaget ansåg att det rörde sig om två olika arbeten på den aktuella fastigheten, och att kostnaden för energibolagets arbete inte skulle uppgå till fyra prisbasbelopp. Kammarrätten menar att energibolagets arbete hade utförts dels med en rent geografisk närhet till byggherrens byggnation, dels haft ett nära funktionellt samband för att få elektricitet i byggnaden. Det var således fråga om en och samma byggarbetsplats, där kostnaden för projektet skulle komma att överstiga fyra prisbasbelopp. Elbolaget var med andra ord skyldigt att föra personalliggare. Kontrollavgift påfördes. 

De två domarna visar att rättsväsendet tolkar regelverket med personalliggare restriktivt.

Tanken är inte att det ska kunna gå att bryta ut en del av en byggnation och kunna se det som ett eget arbete och därmed slippa kravet på att föra en personalliggare.

Ett gott råd till företag som bedriver byggverksamhet är att beräkna vad totalkostnaden blir för hela entreprenaden och sedan vara ute i god tid med sin ansökan för att undvika kontrollavgifter.

skriv ut
epost
Share
skriv ut