Hög tid att avskaffa tvångsackordet
AVTAL 2016 2016-02-22

Hög tid att avskaffa tvångsackordet

I dag växlar vi, Sveriges Byggindustrier, och vår motpart, Byggnadsarbetareförbundet, krav inför avtalsrörelsen. Centralt är att förbättra konkurrenskraften för våra byggföretag, skriver Ola Månsson och Mats Åkerlind i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Sverige står inför en av de största bostadskriserna sedan 1960-talet. Den bostadsbrist som råder i dag, liksom då, är ohållbar. Den leder till att ungdomar måste bo kvar hemma eller avstå en studieplats på annan ort. Företag kan inte rekrytera och nyanlända måste bo kvar i undermåliga tillfälliga boenden. Därför är det bra att regeringen nu har höjt målen för hur många bostäder som ska byggas. Men målet om 700 000 nya bostäder till 2025 riskerar att förbli en utopi, om man inte löser branschens grundläggande utmaningar. Därför är den kommande avtals­rörelsen på många sätt ett vägval.

Ska Sverige få en bostadsmarknad värd namnet krävs en rad åtgärder. På nationellt plan måste förutsättningar skapas för en ökad rörlighet på markna­den och nya åtgärder som underlättar för kapital­svaga hushåll att få en bostad. Det kan exempelvis ske ­genom att reavinstskatten skjuts upp till den dag då man träder ut ur ägarmarknaden, införa bo­sparande och rikta bostadsbidrag till kapitalsvaga hushåll. Det är också viktigt att vi skapar förutsättningar för byggföretagen att bygga och verka på en alltmer inter­nationellt konkurrensutsatt marknad. Kommande avtalsrörelse spelar en väsentlig roll i detta.

I dag växlar vi, Sveriges Byggindustrier, och vår motpart, Byggnadsarbetareförbundet, krav inför avtalsrörelsen. Bland våra yrkanden finns centrala punkter för att förbättra konkurrenskraften för våra svenska byggföretag.

För det första är det hög tid att slopa tvånget om ackords­lön så att byggbranschen får ett nytt och enkelt kollektivavtal. En ackordslön är en löneform där stora delar av lönen varierar enbart beroende på hur fort olika arbetsmoment utförs. Man kan tro att en sådan löneform ökar produktiviteten, men fort blir ofta fel, produktivitet handlar om resursförbrukning och effektivitet. Att lönen dessutom måste om­förhandlas med Byggnads var tredje månad och att företagen själva inte får sätta lön på medarbetarna är iögonfallande. Lönereglerna skrämmer dessutom bort många mindre företag som ofta inte har resurser att administrera byggavtalets krångliga regler. Vi är måna om att byggföretagen ska kunna ge en fast och förutsägbar månadslön till sina medarbetare, liksom på arbetsmarknaden i övrigt.

För den anställde innebär även tvångsackordet en ökad ohälsa, undanträngningseffekter och konflikter. För företaget innebär tvångsackordet sämre kostnadskontroll och dåliga arbetsrelationer. Långsiktigt innebär tvångsackordet en försämrad konkurrenskraft där de som inte tecknar kollektivavtal har klara konkurrensfördelar. Parterna inom byggbranschen måste i stället skapa förutsättningar för en ökad tillväxt och möjliggöra för företag att växa och kunna anställa fler duktiga medarbetare.

För det andra måste vi skapa förutsättningar för en ökad kompetensförsörjning. Det omfattande rekry­te­rings­behovet i bran­sch­en till följd av pensions­avgångar och brist på utbildad personal ställer krav på just detta. En stor andel av byggföretagen anger att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande. Nya siffror visar att om vi överhuvudtaget ska kunna bygga 700 000 nya bostäder behöver vi ­anställa 40 000 fler personer inom byggbranschen – en ökning med 13 procent. Vi måste öka antalet utbildningsplatser, tillvarata nyanländas kompetens samt hålla nere kostnadsökningarna för att nyanställa.

Den lägsta lönen i Byggavtalet är i dag 25 926 kronor per månad. Det är betydligt högre än genomsnittliga lönen hos övriga medlemmar i LO. Det är därför inte rimligt att Byggavtalets lägsta lön ska öka ytterligare. Det hotar konkurrenskraften och innebär en allt för hög tröskel för ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända att komma in i byggbranschen. Grundlönen måste därför frysas på nuvarande nivå under en längre period.

Vi delar många av de slutsatser som arbetsmarknadsekonomiska rådet nyligen presenterade. Byggbranschen bör pröva alla sätt att underlätta för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på byggarbetsmarknaden. I kommande avtalsrörelse vill vi införa en ny tidsbegränsad anställningsform på 18 månader, ”introduktionsanställning”, för enklare arbetsuppgifter. Sådana arbetsuppgifter kan till exempel vara att assistera yrkesarbetare och tjänste­män i produktionen. För individen skulle detta leda till arbetslivserfarenhet, att kunna bidra till sin egen försörjning och underlätta inträdet på arbets­marknaden. För byggbranschen skulle det innebära nya möjligheter att väcka intresse hos fler att efter en sådan anställning genomgå en yrkesutbildning.

Slutligen är näringslivets internationella konkurrenskraft av avgörande betydelse. Utrymmet för löne­ökningar bestäms inte enbart av vår produktivitetstillväxt och inflation utan också av utvecklingen i konkurrentländerna. Sedan 2006 har arbetskraftskostnaderna i Sverige ökat snabbare än i andra euro­peiska länder. Ett övergripande och viktigt mål är att svenska företag kan återta förlorad konkurrenskraft. Vi kommer därför att se den internationellt konkurrensutsatta industrin som lönenormerande även i avtalsrörelsen 2016. Att frångå märket som 6F önskar skulle riskera jobb och välstånd och hota att ytter­ligare förvärra bostadskrisen.

För att byggföretagen ska kunna bygga 700 000 nya bostäder till år 2025 med tillhörande infrastruktur såsom kollektivtrafik samt skolor, förskolor och sjukhus behöver vi ett nytt och enkelt kollektiv­avtal med förutsägbara regler som stärker företagens konkurrenskraft. Nu är det hög tid för oss och våra mot­parter att ta ansvar och skapa förutsättningar för att stärka svenska byggföretag och deras medarbetare.

Läs originalartikeln hos Svenska Dagbladet

skriv ut
epost
Share
skriv ut

banner_avtal16_448.png

KONTAKT

Cherine Khalil