2018 träder flera lagar och regler i kraft som både kommer att påverka dig som företagare och bygg- och anläggningsbranschen i stort. Vi sammanfattar...
Skatter & Redovisning 2018-01-03

Har du koll på de nya lagarna och reglerna 2018?

2018 träder flera lagar och regler i kraft som både kommer att påverka dig som företagare och bygg- och anläggningsbranschen i stort. Vi sammanfattar... 

Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil ska redovisas separat

Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil är från den 1 januari 2018 en skattepliktig förmån. Detsamma gäller infrastrukturavgifter vid broar i Sundsvall och Motala. Det betyder att trängselskatten lyfts ut från förmånsvärdet för att värderas och beskattas separat.

För att få korrekta underlag för förmånsbeskattningen ska anställda, som har tillgång till förmånsbil, göra noteringar i sin körjournal om vilka passager över betalstationer som skett vid tjänstekörning. Arbetsgivare ska beräkna och redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen månadsvis, och även i kontrolluppgifter för anställda som har nyttjat förmånsbil.

För mer information se Skatteverkets hemsida


Ränteavdragsbegränsningar för företagssektorn

Förslaget innebär mycket kortfattat att företag, till skillnad från idag, kommer att omfattas av en generell begränsning avseende avdragsrätt för räntekostnader. Storleken på ränteavdraget bestäms till en viss procent av bolagets skattemässiga resultat. Enligt förslaget kommer ränteutgifter att får dras av med högst 35 procent av skattemässig EBIT (huvudförslaget) alternativt 25 procent av skattemässig EBITDA (alternativförslaget). Denna begränsning träffar även externa ränteutgifter. Dessutom innehåller förslaget delvis nya regler avseende riktade ränteavdragsbegränsningar, skatteregler för finansiell leasing, värdeminskningsavdrag på hyreshus etc. Ikraftträdande föreslås till den 1/7 2018.

Förslaget har remitterats, och Sveriges Byggindustrier har svarat på remissen. Förslaget bereds just nu hos finansdepartementet. Det finns just nu inga klara besked kring ikraftträdande. Förslaget baseras på ett EU-direktiv som kräver att ränteavdragsbegränsningsregler införs senast den 1/1 2019.  


Slopad skattefrihet vid försäljning av paketerade fastigheter (SOU 2017:27)

Förslagen innebär bland annat att skattebelastningen ska bli den samma oavsett om fastigheten säljs direkt eller via bolag – detta gäller både vinstbeskattning och stämpelskatt. Här föreslås en modell där fastigheter under vissa förutsättningar anses som avyttrade och återförvärvade när bolaget som äger fastigheterna byter ägare. För att möjliggöra denna typ av avskattning föreslås dessutom en mängs följdförändringar av skattelagstiftningen, bla. föreslås att fastigheter inte längre ska kunna utgöra lagertillgångar skattemässigt.  Ikraftträdande har föreslagits till den 1/7 2018.

Förslaget har remitterats, och Sveriges Byggindustrier har svarat på remissen. Förslaget bereds just nu hos finansdepartementet. Det finns just nu inga klara besked kring eventuellt ikraftträdande.


Slopad skattefrihet för hälso- och sjukvård

Förslaget innebär att hälso- och sjukvård (privat och offentlig - i den mån denna kostar något) som bekostas av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas hos de anställda. Detta gäller även i den mån arbetsgivaren tecknat en sjukförsäkring för sina anställda. Företagshälsovård och rehabilitering kommer dock även fortsättningsvis att kunna tillhandahållas skattefritt av arbetsgivaren. I och med att det nu blir förmånsbeskattning hos den anställde, har arbetsgivaren avdragsrätt för en kostnad som motsvara det förmånsskattepliktiga beloppet. Detta belopp blir dock samtidigt föremål för arbetsgivaravgifter. Ikraftträdande har föreslagits till 1/7 2018.

Förslaget ingår i budgeten för 2018, och rambeslut avseende budgeten har fattats av riksdagen. Förslaget har i samband med detta remitterats, och Sveriges Byggindustrier har besvarat remissen. Förslaget bereds just nu hos finansdepartementet och kommer sannolikt att genomföras om inte Lagrådet sätter stopp för detta.


Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 kommer Personuppgiftslagen (PUL) att ersättas av EU:s nya dataskyddsförordning. Den nya förordningen kommer att ställa högre krav på hur företag exempelvis hanterar personuppgifter.

Läs mer om hur företag påverkas av den nya dataskyddsförordningen


Skärpt amorteringskrav

De nya reglerna träder i kraft den 1 mars 2018. Det skärpta amorteringskravet påverkar endast låntagare som har bostadslån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten.

Läs mer om skärpta amorteringskrav på Finansinspektionens hemsida


skriv ut
epost
Share
skriv ut