Förhandlingschef Mats Åkerlind svarar på frågor om Sveriges Byggindustriers syn på tvångsackord
Mats Åkerlind, vice vd/förhandlingschef
Foto: David Magnusson
AVTAL 2016 2015-11-17

Förhandlingschef Mats Åkerlind svarar på frågor om Sveriges Byggindustriers syn på tvångsackord

Varför vill Sveriges Byggindustrier ta bort tvångsackordet?

- Av flera skäl. Byggarbetsmarknaden har förändrats. Det finns ett större antal små- och medelstora företag i dag som måste kunna anpassa sina löneregler efter verksamhetens förutsättningar. Så som det är nu har byggbranschen tvingande prestationslöneregler som i praktiken innebär att man är tvungen att förhandla om prestationslön (ackord) med en ombudsman från facket. Det fungerade tidigare när vi bara hade stora företag som kunde tillsätta egna resurser för att hantera den typen av löneregler.

- I en ökande konkurrenssituation kan varken stora eller små företag ha regler som innebär att man förhandlar på varje arbetsplats om ett lönesystem. Det är också svårt för oss arbetsgivare och fackförbund att hantera tusentals små företags löner när de bestäms lokalt på varje arbetsplats. Dessutom leder det till onödigt många tvister och missnöjesyttringar som påverkar produktiviteten negativt. Genom det förhandlingssystem som finns reglerat inom ramen för Byggavtalets tvingande prestationslönesystem skapas en press på arbetsgivare att acceptera lönesystem som inte driver mot den utveckling som är nödvändiga för företagets långsiktiga konkurrenskraft. Vi är måna om att byggföretagen ska kunna välja det lönesystem som fungerar bäst för deras verksamhet. 

Finns det andra skäl till att slopa tvångsackordet?

- Byggavtalets tvingande regler om prestationslön, som utgår från att lagets totala prestation ligger till grund för den enskildes inkomst, medför ofta att de som är fysiskt starka och högpresterande bildar arbetslag. Den ackordskultur och konfliktkänsla som tvingande prestationslönesystemet ofta skapar gör att lärlingar, en del kvinnor, en del personer med annan etnisk bakgrund eller utbildningsbakgrund väljer att lämna företagen och i många fall branschen.
- Slutligen är arbetsmiljö och säkerhet en av byggbranschens viktigaste frågor. Prestationslön, särskilt i form av tidsberoende ackord, medför risk för att arbetsmiljöregler och säkra arbetsmetoder åsidosätts för att arbetet ska kunna bedrivas snabbare och förtjänsten ska bli högre.

Är detta något Sveriges Byggindustrier kommer att driva under avtalsrörelsen 2016?

- Sveriges Byggindustrier har genomfört en demokratiprocess som involverat stora delar av våra medlemsföretag. Det råder enighet kring att de tvingande prestationslönereglerna bör tas bort och ersättas av att man ska kunna fastställa en månadslön i företaget tillsammans med sina medarbetare. För att det ska vara möjligt krävs det att de tvingande reglerna tas bort och att fackliga förtroendemän får möjlighet att dels bilda fackklubbar, dels få egna förhandlingsmandat likt arbetsmarknaden i övrigt. Därför ser vi detta som en viktig fråga att driva i avtalsrörelsen.

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut

banner_avtal16_448.png

KONTAKT

Cherine Khalil