Feberhet bostadsmarknad
Konjunktur & Prognos 2016-12-14

Feberhet bostadsmarknad

Bostadsbyggandet når i år upp till närmare 65 000 lägenheter, men redan nästa år minskar produktionen med några tusen. Skattehöjningar, amorteringskrav och höjda bolåneräntor dämpar efterfrågan något. Totalt sett blir det ändå en god byggkonjunktur 2017. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

Trots en avtagande tillväxttakt i svensk ekonomi ser byggkonjunkturen fortsatt stark ut. Bostadsbyggandet går fortfarande för högtryck i många kommuner. En viss dämpning av bostadsproduktionen är att vänta nästa år, men både lokal- och anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal och sammantaget blir 2017 ett bra byggår.

– Det är fortfarande nybyggandet av flerbostadshus som driver investeringarna. Skattehöjningar, stigande bolåneräntor, amorteringskrav och svag reallöneutveckling är dock inga gynnsamma faktorer för det marknadsstyrda bostadsbyggandet i längden, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

– Vidare börjar bristen på bland annat arbetsledare och platschefer bli ett allt större flaskhalsproblem för branschen. Under 2017 äger också en stor avtalsrörelse rum och Sveriges Byggindustriers förhoppning är att den kan genomföras utan konflikter och att den kan resultera i förutsättningar för att skapa konkurrenskraftiga företag, säger Johan Deremar.

– Vi möter en allt mer komplex omvärld och med moderna avtal samt en god allmänekonomisk utveckling kommer framtiden att fortsatt se ljus ut för svensk byggindustri, avslutar Johan Deremar.

Bygginvesteringarnas utveckling

 

 

Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring    

 

Mdkr

Utfall

Prognos

 

Sektor

2015

2015

2016

2017

Bostäder

187,4

16

17

9

Lokaler

136,9

2

5

1

Anläggningar

84,2

4

4

1

Summa bygginvesteringar

408,5

8

10

5

Från en sammanställning av bygginvesteringarna i de nordiska länderna framgår att utvecklingen är relativt likartad länderna emellan. Det är bostadsbyggandet som är motorn i nordisk byggindustri. Sammantaget och sett över hela prognosperioden, 2016-2017, får Island och Sverige den starkaste bygginvesteringsutvecklingen (+26 % resp. +16 %). Finland och Norge får en något svagare ökningstakt (+8 % resp. +7 %) medan Danmarks uppgång stannar vid 3 procent. Anledningen till Danmarks relativt svaga utveckling är fallande anläggningsinvesteringar.

Mer information

skriv ut
epost
Share
skriv ut