Energi & Miljö 2018-05-23

Europakommissionen bör kräva mer information om byggprodukters kemiska innehåll och miljöpåverkan

Sveriges Byggindustrier menar att Europakommissionen bör kräva mer information om byggprodukters kemiska innehåll och miljöpåverkan. 

Marianne_Hedberg.png

Vad är syftet med positionspappret som tagits fram tillsammans med SABO, HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen?

Nyligen har EU-kommissionen genomfört en konsultation om behovet av att revidera Byggproduktförordningen (CPR). Många av medlemsföretagen har svarat liksom andra intresseorganisationer och vi har varit eniga om att kravnivån är för låg. Eftersom Byggproduktförordningen ger en maxnivå för krav innebär det att ytterligare behov av information har svårt att få gehör.
I Sverige har vi sedan länge det frivilliga sektorssamarbetet om Byggvarudeklarationer (eBVD) som innebär att exempelvis innehåll av kemiska ämnen ska redovisas förutsättningslöst. CPR å andra sidan nöjer sig med en uppgift om huruvida det finns ämnen som är uppsatta på Kandidatförteckningen i produkten, en information som inte räcker för exempelvis bedömning i något av de miljöbedömningssystem som används i den svenska byggsektorn.
Vi vill visa på det stora engagemang för miljöfrågorna som finns i bygg- och fastighetssektorn och samtidigt visa vad som faktiskt är möjligt att göra när det gäller att göra byggandet mer hållbart. Det blir en signal till övriga EU, både myndigheter, organisationer och företag, att vi vill skapa lika villkor för den inre marknaden samtidigt som vi avsevärt kan höja kvaliteten på byggandet.

Hur ser den fortsatta arbetsprocessen ut?

Konsultationen är avslutad och nu ska EU-kommissionen ta ställning till behovet av uppdatering och hur omfattande förändringar man vill se. Enligt uppgift är medlemsstaternas ansvariga myndigheter kallade till ett informationsmöte nästa vecka och då förväntas man få ta del av tidplan och planerad inriktning på fortsatt arbete.
Det innebär att den här positionen bara är början på de insatser som måste till för att få förståelse för att de krav vi ställer är rimliga och nödvändiga. Våra respektive organisationer i Europa ska först få ta del av positionen och få möjlighet att ställa sig bakom och sedan blir det fortsatta diskussioner på olika nivåer.


Vilket ansvar kan enskilda medlemsföretag ta när det kommer till att begränsa miljöpåverkan?

Vi har sedan många år ett pågående arbete inom den svenska bygg- och fastighetssektorn med system för informationsöverföring och miljöbedömning. Många fastighetsägare upprättar loggböcker för sina fastighetsbestånd och där är information om kemiska ämnen, klimatpåverkan och demonterbarhet absolut grundläggande för att framtida åtgärder ska kunna göras säkert och hållbart.
Alla företag har ett ansvar för att skaffa kunskaper och följa utvecklingen så att vi löpande går mot en allt med hållbar byggsektor. Det innebär att vi ska använda de etablerade systemen för miljöbedömning parallellt med ökad användning av livscykelanalys avseende valda produkter så att miljö- och klimatpåverkan i byggnadsverkens hela livscykel löpande kan minskas.

Position paper - Construction product regulation

skriv ut
epost
Share
skriv ut