Kompetensvalidering

Validering eller kartläggning av företagets samlade kompetens är en del i det ständiga förändringsarbete som pågår i det framåtsträvande företaget, litet eller stort. Att med kompetensprofiler få fram yrkeskompetens, socialkompetens och annan kompetens är egentligen ingen nyhet. Så har skett i alla tider.

Det nya är att man idag kan sammanställa resultatet för att användas som diskussionsunderlag vid exempelvis medarbetarsamtal och därvid gemensamt komma fram till ett åtgärdsprogram för individuell utvecklings-/utbildningsplan. Det gäller också att få fram all den dolda kompetens som finns hos de flesta människor, kunskap som kanske skulle kunna komma till användning i företaget, till gagn för alla parter.
Kompetens är inte enbart den kunskap man skaffat sig genom skolor, kurser eller utbildning. Kompetens får man också i det dagliga livet genom träning, inlärning, umgänge m.m. Det finns ett nytt ord som täcker hela denna kedja; Realkompetens.

Vad är det som ska kartläggas?

Det är naturligt för företaget att se över det behov av kunskap som är knutet till nuvarande verksamhet. Det gäller att se till så att verksamheten fungerar fullt ut och förhindra produktionsstörningar beroende på brister i kompetensen.

Kände vi inte till detta redan tidigare?

Många är säkert skeptiska till behovet av kartläggning för att få svaret på dessa frågor. Ledare i företag med få anställda menar ofta att denna insikt och kunskap redan finns, även om den inte finns nedskriven och dokumenterad på papper. Man hävdar att man känner alla i företaget, det finns en öppen dialog och dessutom goda personliga kontakter.

Men…

  • Det är inte allt som kommer fram genom informell kontakt ”i förbifarten”. Det finns bland anställda ett behov att sätta sig ner med chefen och utan störningsmoment kunna gå genom och ta upp frågor som gäller den egna kompetensen, anställningstrygghet och ev avancemang framöver i företaget.
  • Genom bl.a. kvalitetsnormer som beställarna kan rikta mot en entreprenör kan ställas krav om dokumentation av den kompetens som finns såväl generellt som på individnivå i företaget. Uppgifter som måste finnas dokumenterade. Kunden accepterar inget annat.

Även arbetsmiljölagens föreskrifter om internkontroll ställer krav på dokumentation.

Kompetensvalideringen kan med fördel integreras med ledningssystemet Povel.

skriv ut
Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER