ROT-klausul vid skattereduktion för ROT-arbeten

För ROT-arbeten som utförs från och med den 8 december 2008 kan fysisk person erhålla skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50.000 kr per beställare. Beslut om skattereduktion fattas i anslutning till inkomsttaxeringen.

Från och med den 1 juli 2009 kan man få preliminär skattereduktion med tillämpning av den s.k. fakturametoden. Den innebär att den som utfört arbetet fakturerar kunden material etc. samt endast halva arbetskostnaden inkl moms (upp till 100.000 kr) och begär utbetalning från Skatteverket för resterande del. Skattereduktionen kommer köparen till del redan när han ska betala för arbetet.

I det fall köparen av ROT-arbetet redan utnyttjat del av eller hela den skattereduktion som tillkommer honom, kan utföraren råka ut för att Skatteverket inte gör någon utbetalning alls eller betalar ut endast del av begärt belopp till honom. I den situationen har utföraren rätt att vända sig till köparen och begära resterande belopp.

För att tydliggöra att det är fråga om ROT-arbeten och att fakturamodellen ska tillämpas i ett uppdrag, har Sveriges Byggindustrier (BI) tagit fram bifogade ”ROT-klausul” som bör undertecknas av parterna för att ingå som en del av avtalet. Normalt är det Hantverkarformuläret 14 som används för uppdraget. ROT-klausulen blir då en bilaga till detta. De ytterligare uppgifter som ska noteras i ROT-klausulen är sådana som entreprenören behöver när han ska begära utbetalning från Skatteverket.

För ytterligare information om reglerna angående skattereduktion för hushållsarbeten hänvisas till Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Filtrera Regionvis
Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER