mailbanner_energiomiljo.png
 
 
NYHETSBREV NR 1 2013
 
 

Detta är ett nyhetsbrev från Sveriges Byggindustrier om byggsektorns energi- och miljöfrågor. Vi hoppas att du ska tycka att det är intressant, relevant och nyttigt. Vi tar tacksamt emot din feedback.

Kontaktuppgifter och information om hur du prenumererar eller avslutar din prenumeration finns längst ner i brevet.

 
 
 
Inbjudan till seminarium den 11 december: Finns det gröna byggmaterial?

Det byggs för få bostäder och bostadspolitiken blir sannolikt en viktig valfråga. Samtidigt som vi måste bygga mer måste vi också bygga hållbart. Det är alla överens om. Valet av metoder och byggmaterial blir dock ändå ofta en stridsfråga. Men baseras våra föreställningar om vad som är hållbart byggande på relevant fakta? Går det att ställa olika byggmaterial mot varandra? Baserat på en ny forskningsrapport diskuterar vi om LCA (livscykelanalys) kan användas för att avgöra vilket byggmaterial som är bäst för miljön? Vårt gemensamma mål är ett ökat bostadsbyggande i hela landet, utan avkall på kvalitet och hållbarhet.

Seminariet hålls i Näringslivets Hus, Stockholm, den 11 december 2013. Bland talarna finns Anders Flanking, statssekreterare Miljödepartementet, Ola Johansson, Civilutskottet och Johnny Kellner, Veidekke.

Till program och anmälan

 
 
 Green spring leaves 
 
Lyckad Passivhus Norden-konferens i Göteborg
passivhus.jpg 

Konferensen Passivhus Norden hölls på Chalmers den 15-17 oktober. Under tre intensiva dagar presenterade, debatterade och diskuterade bygg- och fastighetsbranschen den senaste utvecklingen, framtida möjligheter och överbryggande av hinder för lågenergibyggnader. I år tog 300 deltagare del av 80 experters erfarenheter. Deltagarna var främst från Sverige och Norge men också från Danmark, Finland, Polen, Estland, Rumänien, Tyskland och Schweiz.

Energirenoveringar av våra befintliga byggnader till passivhusnivå var ett av konferensens huvudteman. I jämförelse med tidigare år presenterades fler erfarenheter från uppföljning av uppförda byggnader, vilket visar att utvecklingen gått från teori till praktik. Om du missade årets konferens kan du ta del av presentationerna på www.passivhusnorden.se. Nästa år hålls Passivhus Norden i Danmark. 

 
Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Boverket och Energimyndigheten har haft ett gemensamt regeringsuppdrag att ta fram ett förslag till nationell strategi för att få fart på energirenoveringarna av befintliga byggnader. En sådan strategi krävs för att Sverige ska uppfylla kraven i EU:s nya Energieffektiviseringsdirektiv. 

Sveriges Byggindustrier har givit inspel till strategin baserat på rapporten ”15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus”.

Myndigheternas förslag till strategi lämnades till regeringskansliet den 1 november. I strategin föreslås framförallt ökade informationsinsatser för att få fart på energirenoveringarna. Förslaget till strategi kan laddas ner här. Förslaget kommer att remitteras under vintern. 

 eneff131118liten.png
 
Förslag till nya energikrav i BBR ute på remiss nu
2231561-energy-efficiency-concept.jpg 

Boverket har ett förslag till revidering av BBR ute på remiss till den 13 december. Remissen rör i huvudsak ändringar i BBR som behöver göras för att underlätta byggandet av student- och ungdomsbostäder, men betydande ändringar föreslås även i avsnitt 9 om energihushållning. Där införs fler byggnadskategorier och nuvarande system med tre klimatzoner ersätts med ett system med lokala geografiska justeringsfaktorer. Enligt Boverket utgör förslaget en förberedelse för framtida skärpningar av energikraven i så motto att:

  • ett utökat antal byggnadskategorier möjliggör fler differentierade kravnivåer vilket kommer att behövas för anpassning till framtida tuffare energikrav, 
  • de nya geografiska justeringsfaktorerna medför en bättre anpassning till lokala klimatförhållanden, 
  • en och samma typ av byggnad kan lättare uppföras på valfri plats i landet och ändå uppfylla energikraven, 
  • förutsättningarna för ett standardiserat byggande ökar. 

Boverket föreslår att de nu föreslagna ändringarna i BBR ska gälla från den 1 juli 2014. Sveriges Byggindustrier kommer att svara på remissen. Här hittar du Boverkets remiss.

 
 vinjett_lagan.gif 
 
 
Lågans marknadsöversikt

Sveriges Byggindustrier är huvudman för LÅGAN-programmet (program för byggnader med mycket låg energianvändning) som drivs med stöd av Energimyndigheten. På programmets hemsida www.laganbygg.se finns en sökbar databas med goda exempel på byggnader med låg energianvändning. Byggherrar och entreprenörer kan själva redovisa byggprojekt och idag finns över 150 byggnader och länkar till fler än 500 aktörer som har deltagit aktivt i projekten.

– Referensdatabasen underlättar erfarenhetsutbyte och ökar kunskapen om produkter och tjänster för lågenergibyggande. Det leder bland annat till tryggare beställare och i förlängningen till fler affärer inom lågenergibyggande för byggföretagen, säger Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier.

 
 
 
Fler lågenergibyggnader än någonsin i Sverige 2014

Bygg- och fastighetsbranschen har högre ambitioner än vad lagstiftningen kräver. Det visar en ny studie som konstaterar att Sverige nästa år kommer att ha över 10.000 lägenheter och 1.000.000 kvm lokalyta som är lågenergibyggnader. Läs mer på LÅGAN:s hemsida. 

 
 
Checklista för energikrav minskar osäkerheten för entreprenörer
 sveby.png

Sveby har tagit fram en checklista med konkreta råd om vad beställare bör tänka på när de ställer energikrav, utvärderar anbud, skriver avtal och följer upp energiprestandan. Det handlar om att skapa en tydlighet från beställarens sida som minskar riskerna för både beställare och entreprenör. Sveriges Byggindustrier rekommenderar sina medlemmar att alltid diskutera checklistan med beställare som ställer energikrav.

Sveby Checklista Beställare laddar du hem här, den skrivs med fördel ut i A5-häftesformat. Läs mer om Sveby-programmet här.

 
 
Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering togs fram 2007 som en av åtgärderna för att minska deponimängderna enligt byggsektorns miljöprogram. Riktlinjerna formulerades som en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn. Sveriges Byggindustrier har tagit över och gjort en uppdatering av riktlinjerna. De har även kompletterats med ett avsnitt om förebyggande av avfall. Riktlinjerna finns för nedladdning här.

Entreprenörsskolan håller en kurs på två timmar på olika orter i landet för att informera om alla större ändringar i kretsloppets riktlinjer men även om vad som är på gång från myndighetshåll. Kursen går också in på vilka krav man kan ställa på entreprenörer från beställare men även på underentreprenörer, materialleverantörerna och materialinventerare. Läs mer och anmäl dig här. 

 
 
 

För frågor eller synpunkter på innehållet i detta nyhetsbrev, kontakta Maria Brogren, Energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

 
 

Avbeställningar och nya prenumerationer registreras här: http://www.bygg.org/nyhetsbrev

 

Alltid aktuell information på www.bygg.org

Sveriges Byggindustrier Nationellt kansli
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19
Box 5054
102 42 Stockholm
Telefon växel +46 8 698 58 00
Fax +46 8 658 59 00
E-post info@bygg.org
www.bygg.org
Regioner och kontor
Faktureringsadress
Sveriges Byggindustrier
KundID PBI3002
FE 535
105 69 Stockholm


Logga in Logga in på ByggPlatsen här