mailbanner_energiomiljo.png
 
 
NYHETSBREV NR 2 2014
 
 Green spring leaves 
 
 

Detta är ett nyhetsbrev från Sveriges Byggindustrier om byggsektorns energi- och miljöfrågor. Vi hoppas att du ska tycka att det är intressant, relevant och nyttigt. Vi tar tacksamt emot din feedback.

Kontaktuppgifter och information om hur du prenumererar eller avslutar din prenumeration finns längst ner i brevet.

 
 
Sveriges Byggindustriers remissvar på Nanomaterialsutredningen
forstoringsglas.jpg 

Nanomaterialsutredningens förslag till nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial innebär bl.a. att mer resurser ska avsättas för forskning om nanomaterials hälso- och miljöeffekter, att arbetsmiljörisker ska uppmärksammas särskilt och att dialogen mellan statliga myndigheter, företag, organisationer och andra intressenter ska stärkas.

Sveriges Byggindustrier tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. Det är viktigt att möjligheterna med nanotekniken tillvaratas samtidigt som säkerhetsaspekterna lyfts fram. Vi stödjer förslaget att inrätta ett Nanoråd och ett Nanocentrum, samt att Sverige ska driva på för en revidering av EU:s kemikalieförordning Reach så att den även omfattar nanomaterial som ett eget, särskilt registrerat ämne. Vi anser att det måste gå att få fram tillräcklig och lättillgänglig information på arbetsplatser där nanomaterial förekommer.

Läs mer

Läs Sveriges Byggindustriers remissvar i sin helhet här 

 
 
Seminarium: Goda materialval i byggprocessen

Tid: 25 mars 2014, kl 9-12

Plats: Göteborg

Under seminariet presenterar Derome Hus AB, Svanen och Sunda Hus sin syn på miljöriktiga materialval med särskilt fokus på entreprenörens perspektiv. Vad innebär det för oss byggentreprenörer välja ”rätt” material egentligen? Är det något som är svårt, tids- eller kostnadskrävande? Seminariet leds av Johan Alte, Miljöutskottet BI Väst.

Mer information och anmälan

 
 
Horisont 2020
 H2020_HORISONT_2014-2020.png

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det är världens största forskningsprogram, med en budget på 80 miljarder euro under perioden 2014-2020.

Horisont 2020 har nyligen publicerat sina första utlysningar. Inom samhälls-byggnadsområdet efterfrågas bl.a. projekt inom energieffektiva byggnader, infrastruktur och avfallshantering. Såväl teknisk som beteendevetenskaplig forskning omfattas. Även stöd för att resultat ska komma till nytta kan ges, till exempel för utbildning av yrkesverksamma.

Nytt i Horisont 2020 jämfört med tidigare ramprogram är förenklade regler som sägs vara anpassade för att locka näringslivet att delta.

Läs mer om Horisont 2020 på Vinnovas hemsida eller på EU-kommissionens hemsida.

 
 
Miljöstyrningsrådets upphandlingskrav på remiss

Miljöstyrningsrådet har sedan 2009 publicerat rekommenderade miljökrav inom byggområdet som kan användas i offentlig upphandling. Miljökraven spänner över allt från energi, materialval, fuktsäkerhet till överlämning av information till brukarna av lägenheterna eller lokalerna.

Miljöstyrningsrådets förslag till nya upphandlingskrav för energieffektiva nya byggnader och val av material är nu ute på remiss. Tidigare i år gick även kraven för ombyggnad av lokaler och flerbostadshus ut på remiss. Även förslag till nya kriterier för miljöledning remitteras. Remisstiden går ut den 3 april.

Läs mer om remissen och ta del av kriteriedokumenten på Miljöstyrningsrådets hemsida. 

 
 
 SBUF_logo_color_lge_v.1.jpg 
 
 
Kylteknik och förnybar energi i kontorshus

En av pusselbitarna i omställningen till nära-nollenergibyggnader (NNE-byggnader) är att hitta hållbara lösningar för den lilla mängd kyla som behövs. I en förstudie har Elsa Fahlén, Eva Grill och Kajsa Flodberg från NCC, undersökt förutsättningarna för kylning av svenska kontorshus baserad på förnybara energikällor i. Solelsdriven kompressionskyla har jämförts med solvärmedriven absorptionskyla som alternativ för att möta behovet av komfortkyla. Slutsatsen är att soleldriven kyla är överlägsen solvärmedriven kyla ur både energieffektivitetssynpunkt och med hänsyn till enkelhet i drift och styrning.

Läs mer om projektet och ladda ner slutrapporten här 

 
 
 
Förstudie om Installationssystem i energieffektiva byggnader

I energieffektiva byggnader med låga värmeeffektbehov kan små fel och brister märkas betydligt mer än i byggnader med maximal tillåten energianvändning enligt BBR. Per Kempe, Projektengagemang AB, tidigare Skanska, har gjort en förstudie om hur installationer ska optimeras i hus med små värmeeffektbehov eftersom detta, som ofta försummas i "vanliga" hus, kan få stor betydelse i hus med små värmeeffektbehov.

Syftet med förstudien är att ge konsulter och entreprenörer från installations- och byggbranschen ökade kunskaper om installationer i energieffektiva byggnader och dess betydelse för bland annat energiprestandan. Förstudien baseras på många års felsökningar, drift- och energioptimeringar m.m.

Läs mer om projektet och ladda ner slutrapporten här. 

 
 
Entreprenörsskolans kurser i Energi & Miljö

Entreprenörsskolan är Sveriges Byggindustriers utbildningsverksamhet som erbjuder ett stort antal utbildningar inom områden som arbetsmiljö, entreprenadjuridik, betong, energi och miljö, arbetsrätt, teknisk grundkurs m.fl.

Inom Energi och miljö finns kurserna

  • Byggarmiljö – Energi
  • Byggarmiljö - Fukt i bygget
  • Byggarmiljö – Lufttäthet
  • Passivhusbyggare - kurs om energieffektiva byggnader.

Nästa kurstillfälle för Byggarmiljö – energi är den 10 april i Göteborg. Läs mer på Entreprenörsskolans (nya) hemsida

 Eskolan.gif
 
 

För frågor eller synpunkter på innehållet i detta nyhetsbrev, kontakta Maria Brogren, Energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

 
 

Avbeställningar och nya prenumerationer registreras här: http://www.bygg.org/nyhetsbrev

 

Alltid aktuell information på www.bygg.org

Sveriges Byggindustrier Nationellt kansli
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19
Box 5054
102 42 Stockholm
Telefon växel +46 8 698 58 00
Fax +46 8 658 59 00
E-post info@bygg.org
www.bygg.org
Regioner och kontor
Faktureringsadress
Sveriges Byggindustrier
KundID PBI3002
FE 535
105 69 Stockholm