mailbanner_energiomiljo.png
 
 
NYHETSBREV NR 7 2015
 
 Green spring leaves 
 
 

Detta är ett nyhetsbrev från Sveriges Byggindustrier om byggsektorns energi- och miljöfrågor. Vi hoppas att du ska tycka att det är intressant, relevant och nyttigt. Vi tar tacksamt emot din feedback.

Kontaktuppgifter och information om hur du prenumererar eller avslutar din prenumeration finns längst ner i brevet.

 
 
Byggnader och byggande i fokus på klimatmötet i Paris

Byggsektorn har en viktig roll att spela när det gäller att minska den globala uppvärmningen. Vi kan bidra till minskad klimatpåverkan både i driftsskedet och under själva byggprocessen. I anslutning till det pågående klimatmötet i Paris ordnade vår europeiska branschorganisation, FIEC, en konferens den 4 december om byggsektorns klimatpåverkan. Där presenterade FIEC tio konkreta aktiviteter för att minska byggsektorns klimatpåverkan.

- Sverige har en stark röst i FIEC och ordförandeskapet i teknik- och miljökommittén TEC-3, och vi är stolta och glada över att vår europeiska organisation kliver fram i klimatfrågan, säger Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier.

Läs mer

 t1.png
 
Framtiden kom i går - Solkraft är inget nytt
 t2.jpg

Den 30 november ordnade Sveriges Byggindustrier, Svenskt Näringsliv och Svensk Solenergi ett gemensamt fakta- och erfarenhetsseminarium om solel på Näringslivets hus i Stockholm. Talade gjorde Åse Togerö, Skanska Sverige AB, Johan Lindahl, Svensk Solenergi, Harald Överholm, Eneo Solutions, Ulrika Rydén, AFA Fastigheter och Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier.

Läs mer om seminariet på Sveriges Byggindustriers hemsida.

Seminariet spelades in och kan ses i sin helhet på www.sverigesbyggindustrier.se/direkt

 
Att bygga med energi i fokus – en film från LÅGAN
 t3.png

Sverige behöver bygga mer än någonsin. För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi bygga med energifrågan i fokus, från planering till uppföljning. Det finns flera fördelar med lågenergibyggande. Vill du veta mer om dem?

LÅGAN-programmet har tagit fram en tre minuter kort film om vad som är viktigt att tänka på när man beställer och bygger energieffektiva byggnader. Filmen riktar sig framförallt till beställare och till tjänstemän i kommuner, och den kan med fördel användas av byggföretag som ett diskussionsunderlag i dialogen med dessa aktörer.

Länk till filmen

 
 
Energikartläggning i stora byggföretag: Rapporteringstiden förlängd

Enligt lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266) ska alla stora företag (enligt EU:s definition) kartlägga hur mycket energi som årligen används i verksamheten. Många företag har rapporterat in att de berörs av den nya lagen om energikartläggning i stora företag. På grund av bland annat hög belastning på Energimyndighetens e-tjänst och många inkomna frågor tillåts företag som ännu inte rapporterat, att göra det till och med den 29 januari 2016.

- Det har varit ett hårt tryck på vår e-tjänst och vi har fått många inkommande frågor som lett till längre svarstider än vad vi anser är rimligt för att upprätthålla en god service. Därför förlänger vi nu rapporteringstiden till och med den 29 januari 2016, säger Anders Pousette på Energimyndigheten.

Allt om rapporteringen finns här

 
 
 abcde.jpg 
 
 
Ny tidplan för Boverkets föreskrifter om nära-nollenergibyggnader

I juni 2015 presenterade Boverket sitt förslag till svensk definition av ”nära-nollenergibyggnad”. Det är EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda som anger att alla nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader kring 2020. Direktivet lämnar det dock till varje medlemsland att definiera vad som ska anses vara ”nära noll” i det landet.

Regeringen skickade under sommaren 2015 Boverkets förslag på remiss till ett stort antal instanser som sedan inkom med synpunkter. Många var kritiska till förslaget, men hade olika ändringsförslag. Under processens gång har också EU-kommissionen gett rekommendationer till medlemsstaterna om hur de ska tolka direktivet.

Det var tidigare sagt att boverket skuylle skicka ut förslag till nya föreskrifter (ändringar i BBR) i november/december i år. Denna tidplan har nu förskjutits och Boverkets förslag på hur nära-nollenergikrav ska införas i Boverkets byggregler (BBR) planeras skickas ut på remiss under februari 2016. De nya reglerna planeras träda i kraft under hösten 2016.  

Som en del i införandet av nära-nollenergibyggnader i Sverige ser regeringen även över de bestämmelser i plan- och byggförordningen som reglerar energihushållning i byggnader. Regeringens översyn och Boverkets arbete med ändring av föreskrifterna sker parallellt. Ändringar i plan- och byggförordningen förväntas träda i kraft under januari 2016. 

 
 
Snart lanseras den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015

Under året har arbete pågått att ta fram en reviderad och digital Byggvarudeklaration, eBVD2015. Det har skett genom den sektorägda Föreningen för Byggvarudeklarationer som Sveriges Byggindustrier är delägare i. Det kommer också att finnas ett nytt digitalt verktyg för materialleverantörer att registrera deklarationen i och en databas där deklartionen kan sparas och göras allmänt tillgänglig. För BVDer som uppdateras sparas de äldre versionerna vilket gör att även gamla BVDer kommer att bli tillgängliga och sökbara i databasen. Den nya byggvarudeklarationen eBVD2015 inklusive verktyg och databas kommer att lanseras i mitten på januari 2016.

 t5.jpg
 
 
Lag mot farliga kemikalier i byggvaror föreslås

Sverige bör införa lagstiftning mot farliga kemikalier i byggprodukter från och med 2018 föreslår Kemikalieinspektionen. Syftet med förslaget är att skydda barn och andra mot farliga ämnen som kan finnas inomhus.

– Vi föreslår nya regler i Sverige för att byggprodukter i golv, väggar och innertak ska bli dokumenterat säkra, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen och projektledare för regeringsuppdraget, i ett pressmeddelande.

Inomhusmiljön kan innehålla ungefär 500 olika organiska ämnen som kommer från byggprodukter. En del av dessa kan orsaka cancer, allergier, försämrad fertilitet och fosterskador. Kemikalieinspektionen föreslår därför att Sverige ska ta fram nationella gränsvärden för hur mycket hälsoskadliga kemiska ämnen som får avges från byggprodukter. De nya reglerna föreslås gälla produkter som används I golv, väggar och innertaksektioner. Liknande lagstiftning finns redan i flera andra EU-länder.

Kemikalieinspektionen har tagit fram förslagen i samråd med Boverket och Folkhälsomyndigheten. Under arbetet har Kemikalieinspektionen även samrått med representanter för andra myndigheter, branschorganisationer (bland annat Sveriges Byggindustrier), bedömningssystem för byggvaror, miljöorganisationer, fastighetsägare, entreprenörer och forskare.

Läs mer och ta del av Kemikalieinspektionens rapport.

Sveriges Byggindustrier välkomnar förslaget eftersom det sätter fokus på tillverkarens redovisning av produktens egenskaper och därmed ger underlag för bästa möjliga produktval ur miljö- och hälsosynpunkt. Informationen kommer också att kunna utgöra grund för utveckling av bättre kriterier för bedömning av emissioner i bedömningssystemen (BASTA, BVB, Sunda Hus).

 
 
 
Boverket utreder ”hållbara byggregler”

Boverket har startat ett egeninitierat projekt för att utreda om det finns behov av att reglera byggnader ur ett livscykelperspektiv och med hänsyn till flera olika miljö- och klimataspekter. Om Boverket kommer fram till att det behövs kommer de också att föreslå nya byggregler på området.

Bakgrunden till projektet är bland annat att forskning har visat att klimatpåverkan från byggfasen, inklusive materialproduktion, byggtransporter och byggproduktion, inte är försumbar i jämförelse med påverkan från driften av en byggnad. Det har lett till ett ökat politiskt tryck i frågan. Det pågår även arbete i EU-kommissionen med att försöka ta fram miljöindikatorer för byggnader.

Aspekter som Boverket funderar på om de skulle kunna regleras är t ex krav på dokumentation av miljöprestanda, krav på demonterbarhet och krav på att byggmaterialet ska vara återvinningsbart vid rivning. Rapporten kommer att vara klar till våren 2016.

 
 
 
Closing the loop

Europakommissionen har i dagarna presenterat den uppdaterade aktionsplanen för Cirkulär Ekonomi; ”Closing the loop”. I en cirkulär ekonomi bibehålls värdet av produkter, material och resurser så länge som möjligt så att mängden avfall minimeras. En omställning som kan leda till en ny, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi som är till fördel för Europa. Planen ska utgöra ett konkret och ambitiöst mandat för EU att verka för cirkulär ekonomi men ställer också krav på engagemang från alla nivåer inom medlemsstaterna, från medborgare till regeringar.

Åtgärder föreslås inom produktion, konsumtion, avfallshantering och återvunna material. Ett antal prioriterade områden pekas ut: Plaster, matavfall, kritiska råmaterial, bygg- och rivningsavfall samt biobaserade produkter. Investeringar, forskning och nytänkande kommer att krävas samtidigt som uppföljning av framstegen blir mycket viktiga för att säkerställa relevansen i vidtagna åtgärder.

Sveriges Byggindustrier kommer att arbeta aktivt med fortsatt påverkan och implementering. Förtydliganden och konkretisering kommer att behövas så att förslagen verkligen leder till utveckling.

Läs mer

 
 
 julkort-2015_sv.png 
 
 

För frågor eller synpunkter på innehållet i detta nyhetsbrev, kontakta Maria Brogren, energi- och miljöchef, eller Marianne Hedberg, miljöexpert. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

 
 

Avbeställningar och nya prenumerationer registreras här: http://www.sverigesbyggindustrier.se/nyhetsbrev

 

Alltid aktuell information på www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19
Box 5054
102 42 Stockholm
Telefon växel +46 8 698 58 00
Fax +46 8 658 59 00
E-post info@sverigesbyggindustrier.se
www.sverigesbyggindustrier.se