mailbanner_energiomiljo.png
 
 
NYHETSBREV NR 2 2013
 
 Green spring leaves 
 
 

Detta är ett nyhetsbrev från Sveriges Byggindustrier om byggsektorns energi- och miljöfrågor. Vi hoppas att du ska tycka att det är intressant, relevant och nyttigt. Vi tar tacksamt emot din feedback.

Kontaktuppgifter och information om hur du prenumererar eller avslutar din prenumeration finns längst ner i brevet.

 
 
 
Ny miljöexpert på Sveriges Byggindustrier
 
 Anna_Forsberg.JPG

Den 16 december började Anna Forsberg som ny miljöexpert på Sveriges Byggindustrier. Anna är miljöjurist och kommer närmast från Eskilstuna kommun där som stadsjurist givit miljörättslig rådgivning rörande Miljöbalken och PBL till olika enheter inom kommunen. Det har handlat om allt ifrån EU-direktiv på miljöområdet till avfallshantering, förorenad mark och byggandet av nya bostäder.

Anna har tidigare jobbat på Näringsdepartementet, Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen.

Anna kommer huvudsakligen att jobba med frågor som rör byggmaterial, avfall, klimat och vissa EU-frågor.


 
 
Loggbok för byggnader ska utredas

I kemikaliepropositionen, som beslutades den 28 november, är en av regeringens bedömningar att ”det bör undersökas om det finns förutsättningar för att införa ett nationellt system för dokumentation av farliga ämnen i byggnader (loggbok för byggnader)”.

- Vi tycker att det är jättebra att frågan om en loggbok för byggnader ska utredas. Rätt utformad kan en sådan loggbok vara ett viktigt verktyg för att få koll på de material som byggs in i byggnaden, vad de innehåller och var de sitter. Detta är något som Sveriges Byggindustrier har arbetat för länge, säger Maria Brogren, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

En loggbok kan t.ex. bidra till att bygg- och rivningsavfall kan sorteras och återvinnas på ett mycket enklare sätt än idag. Eventuella saneringar av ämnen som vi i framtiden kanske upptäcker är farliga kan också underlättas om vi vet finns om var i byggnaden de finns. En loggbok för byggnader kan alltså minska risken för framtida problem för både fastighetsägare, byggföretag och brukare.

Läs propositionen ”På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken” här. 

 
 
 
Nytt SBUF-projekt om klimatpåverkan från byggprocessen

I takt med ökat lågenergibyggande och ökad användning av förnybar energi har byggnaders klimatpåverkan och energianvändning i ett livscykelperspektiv förskjutits, från driftfasen (nerströms) till produktionsfasen (uppströms).

Sveriges Byggindustrier har, tillsammans med flera andra aktörer, sökt och beviljats medel från SBUF för att genomföra projektet ”Energianvändning och klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus innan driftsättning jämfört med driftfasen”. Syftet är att kartlägga hur energianvändning och utsläpp av växthusgaser är fördelade i byggprocessen. Därmed kan en diskussion föras kring var det är mest angeläget att sätta in energieffektiviserande och klimatbesparande åtgärder.

Läs mer

 
 
 
Lågenergihus som inte uppfyller kraven

I förra nyhetsbrevet berättade vi om en rapport från LÅGAN-programmet som redovisar hur många lågenergibyggnader som har byggts i Sverige under 2000-talet. Utvecklingen är mycket positiv.

Studien visar dock även att många lågenergihus använder mer energi än beräknat. Den här nyheten snappade Ekot upp den 26 november. Frågan diskuterades även i P1-morgon samma dag, med Sveriges Byggindustriers energi- och miljöchef Maria Brogren i studion.

Hör intervju i Sveriges Radio / Läs rapporten

 
 
 
Energikrav på byggnader måste följas upp bättre

Byggandet av lågenergihus har tagit fart i hela landet. Beställarnas krav driver på utvecklingen, men alltför ofta lever den färdiga byggnaden inte upp till kraven. Uppföljningen av energikrav behöver skärpas för att inte missgynna seriösa byggföretag, skriver Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier på debattplats i tidningen Byggindustrin.

Läs artikeln här

 
 
 
Sveriges Byggindustriers svar på BBR-remiss

Boverkets förslag till revidering av BBR var ute på remiss till den 13 december. Remissen rörde i huvudsak ändringar i BBR som behöver göras för att underlätta byggandet av student- och ungdomsbostäder, men betydande ändringar föreslås även i avsnitt 9 om energihushållning. Där införs fler byggnadskategorier och nuvarande system med tre klimatzoner ersätts med ett system med lokala geografiska justeringsfaktorer. Enligt Boverket utgör förslaget en förberedelse för framtida skärpningar av energikraven i så motto att:

  1. Ett utökat antal byggnadskategorier möjliggör fler differentierade kravnivåer, vilket kommer att behövas för anpassning till framtida tuffare energikrav.
  2. De nya geografiska justeringsfaktorerna medför en bättre anpassning till lokala klimatförhållanden så att en och samma typ av byggnad kan lättare uppföras på valfri plats i landet och ändå uppfylla energikraven. Detta förbättrar förutsättningarna för ett standardiserat byggande.

Boverket föreslår att de nu föreslagna ändringarna i BBR ska gälla från den 1 juli 2014. 

Sveriges Byggindustrier stödjer i huvudsak förslagen. Boverkets intentioner med de föreslagna ändringarna är goda. Ändringarna i avsnitt 9 bör dock inte införas den 1/7 2014 utan samordnas med aviserade ändringar i samma avsnitt 1/1 2015.

Här finns Boverkets remiss / Här fínns Sveriges Byggindustriers remissvar

 
 
Välbesökt seminarium om LCA som verktyg för hållbart byggande
 sem111213.jpg

Seminariet om LCA (livscykelanalys) och bygg-material som Sveriges Byggindustrier ordnade tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Byggmaterialindustrierna den 11 december i Näringslivets Hus, Stockholm, hade över 70 deltagare. Bland talarna fanns Anders Flanking, Miljödepartementet, Ulf Perbo, Socialdepartementet, Ola Johansson, civilutskottet, Jan Lindholm, civilutskottet, Regina Kevius, Stockholms stad och Johnny Kellner, Veidekke.

Ett av seminariets budskap var att för att kunna minimera en byggnads totala miljöpåverkan under hela livscykeln behöver byggföretagen transparenta metoder för att bedöma olika byggmaterial och konstruktioner i ett livscykelperspektiv. Under seminariet presenterade Martin Erlandsson från IVL SBUF-projektet Robust LCA.

Dokumentation från seminariet samt rapporten finns här

 
 
Seminarium: Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning

I förra nyhetsbrevet skrev vi om de uppdaterade riktlinjerna för avfallshantering vid byggande och rivning. I Luleå den 22/1 2014 hålls ett seminarium som informerar om alla större ändringar i riktlinjerna men även om vad som är på gång från myndighetshåll. Seminariet går också in på vilka krav man kan ställa på entreprenörer från beställare men även på underentreprenörer, materialleverantörer och materialinventerare. Läs mer och anmäl dig

Här hittar du de uppdaterade riktlinjerna

 
 
 
Informationsmöte om E2B2 – forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende

Det nya samverkansprogrammet ”E2B2 – forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende” stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens hela energianvändning över hela livscykeln.
Syftet med programmet är att genom forskning och innovation inom området bidra till energisystemets omställning och en resurseffektiv och långsiktigt hållbar energianvändning.

Programmet ska finansiera projekt som kan bidra till omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem inom bygg- och bebyggelsesektorn och som kan utveckla teknik och tjänster som i sin tur bidrar till hållbar tillväxt för branschen i Sverige.

Programmet genomförs i samverkan mellan Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad under perioden 2013-2017 och den totala budgetramen är 280 miljoner kronor varav Energimyndigheten bidrar med 140 miljoner kronor. Resterande finansiering är samfinansiering i varje enskilt projekt. E2B2s första utlysning öppnar i slutet av januari 2014 och stänger den 4 mars.


På ett seminarium den 31 januari berättar IQ Samhällsbyggnad mer om programmet och den första utlysningen. Läs mer på IQS hemsida. 

 
 
Ny FoU-rapport: Bygg-el är inte gratis – om energieffektiva byggarbetsplatser

Uppvärmning och belysning står för upp till 70 procent av elanvändningen i samband med byggnation. Resterande 30 procent går till uttorkning av konstruktioner, drift av kranar och hissar samt till verktyg och maskiner. Med planering, teknikuppdatering och kloka energival kan mer än 50 procent sparas av den elenergi som används på byggarbetsplatsen.

Läs mer och beställ skriften här. 

 byggel.jpg
 
Ny FoU-rapport: Lätt att bygga rätt! Klimatskal och värmeåtervinning i lågenergihus

Produktionen av lågenergihus och passivhus måste utföras med rätt kunskap, noggrannhet och kvalitetstänkande i alla led i processen för att byggnaderna ska bli energieffektiva och ha en god innemiljö även på lång sikt. I rapporten utvärderas ett antal alternativa och robusta teknik- och systemlösningar som genom effektiv och kvalitetssäkrad produktion har goda möjligheter att nå de krav som ställs på lågenergihus, dvs det blir såväl ”lätt att bygga rätt” som ”lätt att förvalta rätt”.

Läs mer och beställ skriften här.

 byggratt.jpg
 
 
BI Energi & Miljö önskar en god jul och ett gott nytt och mer hållbart 2014!
 
 1645344-ste.jpg 
 
 

För frågor eller synpunkter på innehållet i detta nyhetsbrev, kontakta Maria Brogren, Energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

 
 

Avbeställningar och nya prenumerationer registreras här: http://www.bygg.org/nyhetsbrev

 

Alltid aktuell information på www.bygg.org

Sveriges Byggindustrier Nationellt kansli
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19
Box 5054
102 42 Stockholm
Telefon växel +46 8 698 58 00
Fax +46 8 658 59 00
E-post info@bygg.org
www.bygg.org
Regioner och kontor
Faktureringsadress
Sveriges Byggindustrier
KundID PBI3002
FE 535
105 69 Stockholm