mailbanner_energiomiljo.png
 
 
NYHETSBREV NR 3 2017
 
 Green spring leaves 
 
Bli Energibyggare!

Den interaktiva, webbaserade utbildningen Energibyggare syftar till att ge yrkesarbetare inom bygg och installation ökad kompetens inom energieffektivisering och förnybar energi. Sveriges Byggindustrier har numera huvudmannaskapet för utbildningen tillsammans med Installatörsföretagen, efter EU-projektets slut i september 2017. Se filmen

Hittills har ca 850 personer på 22 orter i landet utbildats till handledare i Energibyggare. Vi hoppas att du går in och tittar på de sex utbildningsmodulerna på www.energibyggare.seUnder 2018 kommer vi att koncentrera oss på att följa upp de redan utbildade handledarna så att de kommer igång med utbildningen hemma i det egna företaget.

Vill du också bli handledare? Gör en intresseanmälan under "anmälningsknappen" på hemsidan. Utbildningsdagen är kostnadsfri.

Behöver ni hjälp att komma igång med energieffektiviseringstänket inom ditt företag? Kontakta Åsa Douhan, Sveriges Byggindustrier

 vinjett_ebyggare.png
 
Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning revideras

Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning syftar till att förbättra resurshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen. Utvecklingen inom resurs- och avfallsområdet går snabbt och en större revidering av riktlinjerna har startats under hösten. Fokus ligger till stor del på att uppdatera och komplettera avsnitten om återbruk och återvinning med tanke på EU-paketet om Cirkulär ekonomi och de utredningar som genomförts på uppdrag av kommissionen om verksamhetsledning och inventering på projektnivå. Förslag kommer på remiss under första kvartalet 2018.

Riktlinjerna förvaltas av Sveriges Byggindustrier.

 riktlinjer.jpg
 
 
Effektivisera resurs- och avfallshanteringen

Svensk Avfallsrådgivning AB är ett oberoende konsultföretag med lång erfarenhet av rådgivning för kostnadseffektiv och miljöriktig avfallshantering. Företaget erbjuder nu Sveriges Byggindustriers medlemmar rådgivning och stöd i avfallsfrågor. Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning är utgångspunkten för all rådgivning.

Du som vill veta mer hittar information här

 
 
 
Cirkulär ekonomi kräver ett nytt helhetstänk

Projekt Polcirkeln har presenterat sin slutrapport. Engagemang, politiska styrmedel och en större efterfrågan på sekundära material krävs om vi ska nå en mer cirkulär ekonomi. Det visar en förstudie från innovationsprogrammet RE:Source som i dagarna har släppt sin rapport Polcirkeln – policy för cirkulär ekonomi.

– En av de största utmaningarna för vårt samhälle om vi ska uppnå en cirkulär ekonomi är den ändring som kommer att krävas av oss alla när det gäller konsumtionsmönster, livsstil och levnadsvanor, säger Jenny Sahlin från Profu, en av förstudiens två projektledare.

Men ansvaret kan inte enbart ligga på konsumenterna, det är också genom politiska styrmedel som man kan uppnå de stora förändringarna, påpekar förstudiens andra projektledare, Åsa Moberg från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Du hittar material här

 
 
Handledare för Energibyggare: Några kurstillfällen kvar i höst
 
Cirkulär ekonomi i EU

DG GROW har meddelat att publiceringen av de initiativ som var planerade att publiceras den 8 december har skjutits fram till mitten av januari, troligen 18 januari 2018.
Initiativen omfattar:

 • Plaststrategi
 • Ramverk för övervakning
 • Interface
 • Främjande av återanvändning
 • Kritiska råmaterial

Detta innebär troligen att även de konsultationer om dessa initiativ, som planerades till kort efter årsskiftet, skjuts fram. 

 
 
FILMTAJM!
 
Färdplan för en klimatneutral byggsektor

Inom initiativet Fossilfritt Sverige har byggsektorn kört igång arbetet att ta fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig värdekedja i byggsektorn till 2045. Arbetet initierades av Skanska och målet är att samla alla i byggsektorns värdekedja kring en gemensam färdplan som ska tydliggöra hur byggsektorns olika aktörer, politiker och beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige.

Färdplanen ska presenteras i Rosenbad i mars/april 2018. Målsättningen är att göra den samlade kunskapen om byggsektorns klimatpåverkan tillgänglig samt skapa en gemensam syn på en framtida klimatneutral och konkurrenskraftig värdekedja i byggsektorn. Färdplanen kommer att innehålla ett antal uppmaningar och förslag till berörda aktörer, politiker och beslutsfattare för att vi ska kunna möjliggöra en klimatomställning inom byggsektorn.

 
 
Påverkansarbete som gav resultat
 
Miljöbyggnad för byggskede

SGBC föreslår ett nytt certifieringssystem; Miljöbyggnad för byggskede version 171010. Sveriges Byggindustrier har besvarat remissen och avstyrker införande av ytterligare ett certifieringssystem. I stället föreslås en valbar indikator om byggskedet i Miljöbyggnad 3.0. Dessutom  framhålls vikten av samverkan i hela kedjan från idé till drift.

Ta del av remissyttrandet här

 
 
E2B2s årskonferens 2017
 
Nytt från LÅGAN

Inom LÅGAN arbetar vi för att öka antalet lågenergibyggnader både när det gäller nybyggnad och renovering. För att visa hur mycket som faktiskt görs och även vilka som är med och bidrar till den positiva utvecklingen har vi uppdaterat vår databas över lågenergibyggnader. Gå gärna in och titta vilka byggnader som finns med

LÅGANs vision är en nationell marknad med ett brett utbud av aktörer som erbjuder produkter eller tjänster för byggande av lågenergihus och för genomförande av energirenoveringar av befintliga byggnader. LÅGANs styrgrupp har identifierat sex prioriterade utvecklingsområden för att uppnå dessa mål:

 1. Demonstration vid nyproduktion och renovering
 2. Utveckling av teknik, byggprocesser och metoder
 3. Renovering med energi i fokus
 4. Smart styrning och effektutjämning genom efterfrågeflexibilitet och lagring
 5. Energieffektiv byggarbetsplats
 6. Samhällsplanering med energianvändning i fokus

Styrgruppen i LÅGAN har en ny ordförande, Birgitta Govén, som började som energiexpert på Sveriges Byggindustrier i oktober 2017.

 
 
Tummen upp för forskningspropositionen
Med detta sista nyhetsbrev för i år vill vi önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Birgitta och Marianne

 2017_sv.jpg
 
 hallbart.jpg 
 
 

Detta är ett nyhetsbrev från Sveriges Byggindustrier om byggsektorns energi- och miljöfrågor. Vi hoppas att du ska tycka att det är intressant, relevant och nyttigt. Vi tar tacksamt emot din feedback. Vid frågor eller synpunkter på innehållet, kontakta miljöexpert Marianne Hedberg eller energiexpert Birgitta Govén, växel 08-698 58 00.

 
 

Avbeställningar och nya prenumerationer registreras här: http://www.sverigesbyggindustrier.se/nyhetsbrev

 


Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19
Box 5054
102 42 Stockholm
Telefon växel +46 8 698 58 00
Fax +46 8 658 59 00
E-post info@sverigesbyggindustrier.se
www.sverigesbyggindustrier.se