mailbanner_energiomiljo.png
 
 
NYHETSBREV NR 3 2016
 
 Green spring leaves 
 
 

Detta är ett nyhetsbrev från Sveriges Byggindustrier om byggsektorns energi- och miljöfrågor. Vi hoppas att du ska tycka att det är intressant, relevant och nyttigt. Vi tar tacksamt emot din feedback.

Kontaktuppgifter och information om hur du prenumererar eller avslutar din prenumeration finns längst ner i brevet.

 
 
Äntligen kriterier för hormonstörande egenskaper
 Marianne_Hedberg_miljoexpert_Webb.jpg

Den 15 juni presenterade EU-kommissionen förslag till kriterier för utvärdering av hormonstörande egenskaper hos ämnen. Det är något som Sveriges Byggindustrier länge har efterfrågat. Förslaget välkomnas därför som underlag för fortsatt diskussion.

– Kriterierna blir verktyg för att bedöma om ämnen kan verka hormonstörande och därmed ett sätt att komma vidare med arbetet för ett hållbart byggande. Information är grundläggande för miljöbedömning, både nu och i framtiden. Vi måste veta vad vi bygger in. Därför är det viktigt att haltgränsen för redovisning sätts tillräckligt lågt, säger Marianne Hedberg. Läs mer

Här finns Kommissionens förslag

Kriterier för hormonstörande ämnen diskuterades även i P1 morgon den 14 juni. Lyssna här

 
vagledning.png 
Vägledning för energikartläggning

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är en del i att uppfylla de krav som ställs i EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU). Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra energikartläggningar minst vart fjärde år. Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

En vägledning för hur energikartläggningar kan genomföras i bygg-, anläggning- och installationsföretag har tagits fram av Energimyndigheten i samverkan med företag i byggsektorn. Vägledningen syftar till att underlätta arbetet med kartläggningen och framtagandet av relevanta åtgärdsförslag. “Vägledning för energikartläggning i bygg- anläggnings- och installationsföretag” finns för nedladdning här

 
 
Miljömålsberedningen föreslår att Sverige ska vara klimatneutralt 2045

I Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21) föreslår Miljömålsberdningen att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Målet innebär en tidigareläggning av visionen om netto-noll-utsläpp 2050. Beredningen föreslår också att det utformas ett klimatpolitiskt ramverk som reglerar mål, planering och uppföljning, och att det införs en klimatlag med bestämmelser om om hur regeringen ska bedriva det klimatpolitiska arbetet. Beredningen föreslår också ett klimatpolitiskt råd med uppgift att granska den förda politiken.

Sveriges Byggindustrier instämmer i behovet av ett tydligt och ambitiöst mål för utsläpps­­­­minskningar i Sverige. Målet att nå klimatneutralitet redan 2045 är dock mycket utmanande, inte minst för byggsektorn inklusive byggmaterialproduktion. Den svenska klimatpolitiken får inte leda till att svensk verksamhet med relativt liten klimat­påverkan tvingas lägga ned och att utsläppen flyttar utomlands.

Sveriges Byggindustrier anser att det behövs sektorsstrategier för att nå nollutsläpp och vill gärna bidra till att ta fram en sådan för byggsektorn. Vi vill se ökade satsningar på FoU och demonstration inom bygg­sektorn och processindustrin, samt att byggande med lägre klimatpåverkan tydligt premieras i offentlig upphandling.

Läs delbetänkandet här

Läs hela Sveriges Byggindustriers remissvar här

 
 
Ris och ros till Miljömålsberedningen
 _MG_3820.jpg

Miljömålsberedningens betänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige” innehåller förslag på hur Sverige ska kunna bli klimatneutrala 2045. Fokus är framförallt på transporter, där den största klimatutmaningen finns, men förslag presenteras även för att minska klimatpåverkan från bostäder, lokaler och byggande.

Läs mer

 

 
 
Rapport från EDA-konferensen i Glasgow
 
111.jpg 222.jpg
 
 

Till vänster: Marianne Hedberg, miljöexpert Sveriges Byggindustrier, talar.  Till höger: Alla talare fick ta emot en plakett av avgående ordföranden i EDA Ms Pilar de la Cruz.

EDA Anual Convention 2016 – Innovating Together hölls i Glasgow 9-11 juni och samlade ca 140 deltagare från hela EU. EDA står för European Demolishion Association.

Under rubriken ”Guidelines for safe circulation of building materials” talade Marianne Hedberg, Sveriges Byggindustrier, hur byggsektorn i Sverige aretar med Riktlinjer för resurs och avfallshantering I byggande och rivning. Eftersom fokus för konferensen var rivning handlade föredraget främst om inventering och vad vi i Sverige betraktar som avfall att ta omhand speciellt. Marianne även om sanering av PCB och erfarenheterna från att få äldre isolering med CFC att hanteras på rätt sätt. Hon passade även på att berätta om de svenska miljöbedömningssystemen för byggmaterial och betonade hur viktigt det är med information om vad som byggs in.

Diskussionen om farliga ämnen vid rivning hade annars fokus på asbest samtidigt som man ofta menar att de stora mängderna, som är viktiga att hantera, är sten- och ballastmaterial. Kanske förståeligt när det förefaller som om sprängning av byggnader är en populär rivningsmetod i övriga Europa att döma av alla filmer på fallande konstruktioner som visades på konferensen. Vi försöker dock sprida tänket om sanering först och rivning sedan, och börjar få gehör för det hos allt fler.

Resurs- och avfallsriktlinjerna finns för nedladdning här, på såväl svenska som engelska. 

 
 
Ny_rapport_om_byggandets_klimatpaverkan.PNG 
Ny rapport om byggandets klimatpåverkan

I rapporten ”Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med massiv stomme av trä” redovisas en livscykelanalys av ett åttavånings flerbostadshus med stomme av korslimmat trä (KL-trä) i kvarteret Strandparken i Sundbyberg. Huset färdigställdes av Folkhem 2013.

Studien visar att byggprocessen, inklusive materialproduktion, byggtransporter och byggproduktion, står för nästan 40 procent av den studerade träbyggnadens totala klimatpåverkan över en analysperiod på 50 år. Det är alltså viktigt att beakta byggprocessens klimatpåverkan också vid trähusbyggande.

- Rapporten är en del i vårt arbete med att sprida kunskap om klimatpåverkan från byggandet. Vi hoppas att den ska hjälpa byggföretagen att prioritera rätt åtgärder för att minska klimatpåverkan i alla led i byggprocessen, säger Maria Brogren, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier.

Läs mer och ladda ner rapporten

 
 inbjudan_boat.png 
 
 
Sveriges Byggindustrier i Almedalen

Sveriges Byggindustriers miljöexpert Marianne Hedberg och energi- och miljöchef Maria Brogren kommer att delta i flera seminarier i Almedalen, bland annat Sveriges Byggindustriers eget ”700 000 nya bostäder – en utmaning” och Veidekkes ”Byggprocessen står för 75–80% av klimatutsläppen för ett nytt hus – hur påverkar det oss?”. Välkomna att diskutera energi, miljö och klimat med oss!

Läs om alla Sveriges Byggindustriers seminarier här

 
 
 abcde.jpg 
 
 
Remiss av nya föreskrifter om verifiering av byggnaders energiprestanda ute nu

Boverket föreslår tydligare krav i BBR på verifiering av en byggnads energiprestanda och en ny metod för att bestämma energiprestanda vid normalt brukande. Metoden föreslås regleras av en ny föreskrift som kallas för BEN. Den nya föreskriften BEN ska tillämpas både vid verifiering av att en byggnad uppfyller energikraven i BBR och vid bestämning av en byggnads energiprestanda i en energideklaration.

Boverkets förslag är på remiss till den 22 augusti. Förslaget i sin helhet finns på Boverkets hemsida. Sveriges Byggindustrier kommer att besvara remissen. 

 
 
e2b_katalog.png 
Nytt inom forskning och utveckling: Katalog över pågående projekt i E2B2

E2B2 är ett forskningsprogram för energieffektivt byggande och boende. Programmet genomförs i samverkan mellan Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad under åren 2013-

2017. För att informera om de projekt som bedrivs inom programmet har IQ Samhällsbyggnad sammanställt en katalog där de presenterar de 64 projekt som just nu ingår i E2B2. Här finns projekt som:

  • Brukarnas inverkan på energianvändning och effektbehov i NNE-byggnader
  • Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i bostadshus
  • ByggaE Bas – metod för kvalitetssäkring av energieffektivt byggande
  • Miljöbyggnad 3.0 – ny version av miljöcertifiering av byggnader
  • Dagsljuskrav i miljöcertifierade byggnader
  • Lufttäta klimatskal under verkliga förhållanden
  • Mobiltäckning i energieffektiva hus
  • Riskanalyser av innovativa fasadsystem för miljonprogrammet
  • Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägare?

Ladda ner projektkatalogen

 
 sommar.jpg 
 
 

Sveriges Byggindustrier önskar er alla en riktigt skön sommar! Ta hand om er och passa på att ladda batterierna, på det sätt som passar er.

Soliga hälsningar,

Marianne och Maria

 
 
 

För frågor eller synpunkter på innehållet i detta nyhetsbrev, kontakta Maria Brogren, Energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier, eller Marianne Hedberg, Miljöexpert. Du hittar våra kontaktuppgifter här.  Vi twittrar också på @mariabrogren och @MarianneKHedber. Följ oss gärna för senaste nytt!

 
 

Avbeställningar och nya prenumerationer registreras här: http://www.sverigesbyggindustrier.se/nyhetsbrev

 

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.sverigesbyggindustrier.se

 

Sveriges Byggindustrier Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19
Box 5054
102 42 Stockholm
Telefon växel +46 8 698 58 00
Fax +46 8 658 59 00
E-post info@sverigesbyggindustrier.se
www.sverigesbyggindustrier.se