Dyra hyresrätter löser inte bokrisen
Foto: Henry Cohen
Bostäder & Infrastruktur 2015-09-01

Dyra hyresrätter löser inte bokrisen

Hyresrätter är ofta väldigt dyra att producera och är inte lösningen på dagens bostadskris, skriver Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, i en debattreplik i Svenska Dagbladet

Vår regering behöver möjliggöra ett samhällsbygge som inkluderar alla människor, skriver företrädare för ett antal nätverk engagerade inom bostadspolitik. Det är något som vi i Sveriges Byggindustrier håller med om. Men även om vi är ense om målet att det behöver byggas fler bostäder, är vi långt ifrån ense om vägen dit. Snarare menar vi att de förslag som debattörerna lägger fram riskerar att leda fel eller ingenstans alls.

Dagens bostadsmarknad är ett växande samhällsproblem. Bristen på bostäder försvårar för människor att hitta nytt jobb, hindrar företag från att rekrytera ny personal och tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. Därmed försämras också förutsättningarna för svensk tillväxt och välfärd. Regerings mål är att 250 000 nya bostäder ska byggas till 2020. Det är bra, våra medlemsföretag vill gärna bygga mer. Men ska målsättningen bli verklighet krävs också en ny politik. Konkret handlar det om åtgärder inom tre områden.

Öka rörligheten på bostadsmarknaden. Ett stort problem med dagens bostadsmarknad är att den är alltför stel. Reavinstskatt, ränta på uppskovsbelopp, stämpelskatt och pantsättningsavgifter ger inlåsningseffekter för det ägda boendet. Beskattningen gör att incitamenten att flytta från en ägd bostad blir lågt. Ska fler unga kunna ta sig in på bostadsmarknaden måste det befintliga beståndet utnyttjas bättre. Debattörerna tycks mena att nya hyresrätter för alla som står utanför bostadsmarknaden är lösningen på dagens bostadsbrist. Det är dessvärre inte sant. Till skillnad från vad debattörerna tycks tro är hyresrätter ofta väldigt dyra att producera. Det är inte lösningen på dagens bostadskris.

Underlätta för kapitalsvaga hushåll att etablera sig på bostadsmarknaden. Avgörande för att fler bostäder ska byggas är att människor har råd att finansiera dem. Konkret handlar det om att underlätta för det unga paret som vill skaffa sig sitt första gemensamma boende. Men då krävs nya former för exempelvis bosparande och startlån. Men vi behöver också se över behovet av riktade bostadsbidrag till individer med lägre inkomster och etableringsstöd på individuell nivå för nyanlända medborgare. Här krävs ett rejält nytänkande från regeringen.

Skapa långsiktiga spelregler. I dag är resurs- och kompetensbristen ett växande problem för bostadsbyggandet. På kommunal nivå råder brist på handläggare, med följd att plan- och bygglovshanteringen fördröjs. Samtidigt saknar många byggföretag personal, exempelvis i form av platschefer. Här krävs att regeringen ser till att utbildningsplatserna i högre grad anpassas till företagens behov.

Tyvärr saknas många av dessa åtgärder som branschen efterfrågar i debattörernas artikel. Artikeln innehåller därtill en hel del felaktigheter. Bland annat hävdas att Sverige har högst byggkostnader i Europa och att det beror på en oligopolmarknad. Faktum är att vi i dag har drygt 90 000 byggföretag i Sverige, och andelen ökar ständigt. Vad internationell statistik visar är att Sverige har Europas överlägset högsta byggnadsarbetarlöner, men byggkostnaderna i entreprenadledet är lägre än i många andra europeiska länder. En starkt bidragande orsak till ökade produktionskostnader är att kommunerna tar allt högre priser för marken.

Sverige behöver fler bostäder. Byggföretagen vill gärna bygga. Men ska målet om 250 000 bostäder bli verklighet krävs att man också vidtar åtgärder som i grunden förändrar och förbättrar bostadsmarknaden i Sverige. Bara då kan målet bli verklighet.

Mer information

Debattartikeln ovan är en replik på ”Bomarknadens svaga bör få stöd, Kaplan”, i Svd 24/8 2015

skriv ut
epost
Share
skriv ut

KONTAKT

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef