Remisser

Remisser 2018

Här finner du inkomna och besvarade remisser som har inkommit till Sveriges Byggindustrier under 2018. 

Inkomna remisser

Från: Kemikalieinspektionen
Ärende: Förslag till ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer; rapportering av högfluorerade ämnen till Kemikalieinspektionens produktregister
Besvaras: 2018-06-13
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: ”Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster , samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses”, SOU 2017:34, dnr M2017/01115/Nm.
Besvaras: 2018-10-04
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Kemikalieinspektionen
Ärende: Förslag till ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2017:7
Besvaras: 2018-06-13
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Boverket
Ärende: Förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder 
Besvaras: 2018-04-30
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan (SOU2017:106)
Besvaras: 2018-04-30
Handläggare: Fredrik Isaksson

Från: Boverket
Ärende: Remiss gällande förslag till föreskrifter och allmänna råd om bidrag till grönare städer
Besvaras: 2018-02-28
Handläggare: Marianne Hedberg, Birgitta Govén

Från: Naturvårdsverket
Ärende: Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115)
Besvaras: 2018-04-30
Handläggare:  Fredrik Isaksson

Besvarade remisser

Från: Boverket
Ärende: 
Förslag till andring i Boverkets föreskrifter och allmanna råd 20074 om energideklaration för byggnade
Besvaras: 2018-05-11
Handläggare: Birgitta Govén

Från: Finansdepartementet
Ärende:  SOU 2017:94 Beräkning av skattetillägg
Besvaras: 2018-03-09
Handläggare:  Sofie Wilhelmsson

Från: Finansdepartementet
Ärende: Skatteverkets promemoria ”Exitbeskattning för fysiska personer”
Besvaras: 2018-03-02
Handläggare: Sofie Wilhelmsson

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  En gemensam bild av bostadsbyggandet
Besvarad: 2018-02-16
Handläggare:  Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende:  En mer förutsägbar byggprocess – Förenklad kontroll av serietillverkade hus
Besvarad: 2018-02-15
Handläggare:  Björn Wellhagen

Från: Boverket
Ärende: Remiss gällande förslag till föreskrifter och allmänna råd om bidrag till grönare städer.  
Besvaras: Sveriges Byggindustrier avstod från att lämna synpunkter då förslaget var riktat till kommunerna. 
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende: Betänkande Miljötillsyn och sanktioner – en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet 
Besvarad: 2018-01-08
Handläggare: Marianne Hedberg

Från: Justitiedepartementet
Ärende: Elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsregistret
Besvarad: 2018-01-22
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Promemoria om verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Besvarad: 2018-01-22
Handläggare: Björn Wellhagen

Från: Näringsdepartementet
Ärende: Uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan och byggförordningen (2011.338)
Besvarad: 2018-01-15
Handläggare:  Birgitta Govén

Från: Miljö- och energidepartementet
Ärende:  Miljötillsyn och sanktioner (SOU 2017:63)
Besvarad: 2018-01-08
Handläggare: Marianne Hedberg


skriv ut

MER INFORMATION

För kompletterande information, kontakta respektive handläggare.

Filtrera Regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

TWITTER