Internationellt

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Byggmarknadens andel av BNP

H.jpg

Investeringarnas långsiktiga utveckling är av stor betydelse för välståndsutvecklingen. År 2014 varierade bygginvesteringarnas andel av bruttonationalprodukten (BNP) inom EU-länderna mellan 3 och 14 procent. För Sveriges del var andelen 13 procent, medan EU-snittet låg på 9 procent.

Tyvärr är denna statistik missvisande eftersom den även innehåller uppskattningar av reparations- och underhållsinvesteringar och därmed inte följer SNA 2008[1] (reparationer och underhåll räknas i normala fall som konsumtion, ej investering). Enligt SNA 2008 var Sveriges investeringsnivå 10 procent av BNP och det är sannolikt en långsiktigt godtagbar nivå för att kunna behålla värdet och funktionen av tidigare investeringar.

I övrigt kan det noteras att krisen i euroområdet har slagit hårt mot EU-ländernas byggsektorer. Irland och Portugal är två länder som för bara några år sedan hade en byggmarknadsandel på närmare 20 procent och där den pågående krisen lett till en kraftig minskning av bygginvesteringsandelen. Det är därför på sitt sätt anmärkningsvärt att Finland ligger uppe i toppen, eftersom det är ett land som också drabbats hårt av krisen i Europa. Finland bygger dock mycket bostäder i förhållande till sin folkmängd och det är en av förklaringarna till att de ligger högt i den internationella statistiken.


[1] Nationalräkenskaperna styrs av regelverket System of National Accounts (SNA) som utarbetas i FN:s regi. Regelverket uppdateras löpande och anpassas till den ekonomiska utvecklingen. SNA2008 fastställdes under 2008. Inom EU styrs nationalräkenskaperna av ESA (The European System of National and Regional Accounts), på svenska ENS (Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet), vilket är en anpassning av SNA till europeiska förhållanden.

Bostadsbyggandet i Norden

Exklusive Island

bostadsbyggandetnorden.png

Källa: Byggenaeringens Landsforening, Dansk Byggeri, Byggnadsindustrin RT Finland, SCB och BI

I förhållande till folkmängden har det byggts fler bostäder i de nordiska grannländerna än i Sverige och så har det sett ut under en följd av år. Under perioden 2013-2014 byggdes det däremot klart fler bostäder i Sverige än i Danmark.

I Sverige påbörjades 3,8 lägenheter per 1 000 invånare år 2014. Motsvarande antal uppgick till 4,5 i Finland och 5,3 i Norge, men endast 2,1 i Danmark.

Sett till det totala antalet påbörjade lägenheter under perioden 2000-2014 är statistiken talande. I Sverige påbörjades då 392 000 bostäder. I Danmark, Finland och Norge – med drygt halva Sveriges folkmängd – påbörjades 308 000, 443 000 respektive 405 000 lägenheter. Befolkningsökningen under perioden var då i storleksordningen 865 000 i Sverige, 310 000 i Danmark, 290 000 i Finland och 660 000 i Norge.

Nyheter - statistik
2017-11-30

Fakta om civilingenjörer i bygg- och anläggningsbranschen

Anna Broman, analytiker på Sveriges Byggindustrier, redogör för statistik kring antalet personer som utbildar sig till civilingenjörer och hur många civilingenjörer som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen. Se filmen

Läs mer
2017-11-10

Vad kostar det att bygga?

Vad är det egentligen som kostar när vi bygger bostäder? Hur mycket kan byggföretagen påverka kostnaderna? Just nu är det många som diskuterar varför det kostar så mycket att bygga nya hus. Vet DU vad det är som kostar? Vad marken kostar? Eller materialet? Och hur stor andel av produktionskostnaden står skatterna för? Se filmen

Läs mer
2017-10-12

30 största byggföretagen

Sveriges Byggindustriers årliga undersökning över de 30 största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige är färdigställd. Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier, kommenterar listan.

Läs mer
skriv ut