Bostadsmålet kräver fler som bygger

Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Sveriges Byggindustrier gläds åt att en så stor del av höstbudgetens reformutrymme läggs på fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola.

Regeringen satsar drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet. Sveriges Byggindustrier gläds åt att en så stor del av höstbudgetens reformutrymme läggs på fler utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux och yrkeshögskola.

- Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla våra områden; såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt enbart till följd av åldersavgångar, säger Mats Åkerlind, tf vd för Sveriges Byggindustrier.

Höstbudgeten ger bland annat 6 750 nya utbildningsplatser i yrkesvux 2018. Men fler utbildningsplatser är ingen mirakelkur för bygg- och anläggningsföretagen. Fördelningen av platser mellan olika yrkesgrupper inom vuxenutbildningen behöver ses över.

- Vård och omsorg prioriteras. Merparten av statens pengar till vuxenutbildning riktas mot kommunernas egen kompetensförsörjning, i stället för till bristyrken i privat sektor. Detta trots att många kommuner rapporterar ett underskott på bostäder, säger Mats Åkerlind.

Sju av tio medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier ser bristen på arbetskraft som ett stort hinder för fortsatt expansion. Samtidigt växer långtidsarbetslösheten och sysselsättningsgraden bland utrikes födda är fortsatt låg.

- Tudelningen av arbetsmarknaden hotar bostadsmålet och är ett slöseri med mänskliga drivkrafter. Byggindustrierna vill kunna välkomna ännu fler medarbetare till vår bransch, säger Mats Åkerlind.  

För kompletterande information, kontakta Lars Kriss, press- och kommunikation, 076-1428689, lars.kriss@sverigesbyggindustrier.se

Pressbilder: www.mediabank.bygg.org

skriv ut