Vad är kollektivavtal? #avtal17

Vad är kollektivavtal? #avtal17

I Sverige bestäms många av arbetsmarknadens regler i kollektivavtal i stället för i lagar, något som grundar sig på en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare ända från 1938. En av Sverige Byggindustriers viktigaste uppgifter är att förhandla fram några av dessa kollektivavtal och stötta medlemsföretagen vid förhandlingar kring innehållet i dessa kollektivavtal. Nästa gång det är dags för nya avtal i byggbranschen är 2017.

År 1938 slöt Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och arbetstagarorganisationen Landsorganisationen i Sverige (LO) ett avtal, det så kallade Saltsjöbadsavtalet, om spelreglerna på arbetsmarknaden. Bakgrunden till överenskommelsen var en lång tid med många arbetsmarknadskonflikter och strejker i Sverige och syftet med avtalet var att skapa arbetsfred och ett bättre samarbete mellan parterna. Detta samspel mellan arbetsgivare och arbetstagare, där parterna gemensamt förhandlar fram vilka regler som ska gälla för löner och arbetsvillkor, har därefter kommit att kallas för den svenska modellen. En modell som präglas av samförstånd och överenskommelser utan statlig inblandning.

Sverige har haft en lång historia av okontrollerade kostnadsökningar under 1970- och 1980-talen. Det ledde till hög inflation och försämrad konkurrenskraft. Därför kom arbetsgivare och fack överens om det så kallade Industriavtalet 1997 som sedan förnyades 2011. Syftet var att den konkurrensutsatta industrin skulle sätta ”lönemärket” för att skapa en ordnad lönebildning och stärka konkurrenskraften. Idag är vi än mer beroende av framgångsrik export samtidigt som den internationella konkurrensen ökat och läget för vår exportindustri är känsligare än någonsin.

Lag om anställningstrygghet gäller över kollektivavtal

I samband med att Saltsjöbadsavtalet slöts minimerades den statliga inblandningen i lönebildningen i Sverige. Till skillnad från många andra länder regleras anställningsvillkor i Sverige fortfarande i hög grad via kollektivavtal i stället för genom lagstiftning. En hel del nya regler och normer har dock instiftats sedan 1938 och på 1970- och 80-talen fick Sverige två nya viktiga lagar som delvis tagit över sådant som tidigare var kollektivavtalsreglerat.  Dessa två lagar är Medbestämmandelagen (MBL) från 1976 och Lagen om Anställningsskydd (LAS) från 1982.

Tre olika kollektivavtal för Sveriges Byggindustriers medlemmar

I dag finns det runt 650 kollektivavtal i Sverige, tecknade mellan olika privata och offentliga arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Kollektivavtalen kan vara små och gälla endast för en enskild arbetsgivare eller stora och gälla för alla arbetsplatser i landet inom en speciell bransch. Sveriges Byggindustrier representerar arbetsgivarna i förhandlingarna om tre olika kollektivavtal; Byggavtalet, Väg- och banavtalet samt Tjänstemannaavtalet. Avtalen omförhandlas ungefär var tredje år och en av våra viktigaste uppgifter är att företräda medlemsföretagen och förhandla med de fackliga motparterna inför tecknande av nya centrala kollektivavtal. Även under perioder mellan avtalsrörelser arbetar sveriges Byggindustrier med att stötta och företräda medlemsföretagen i förhållandet mellan arbetsgivare och facklig motpart i frågor som rör löner och allmänna anställningsvillkor

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse om anställningsvillkor mellan ett arbetsgivarförbund eller en enskild arbetsgivare och en facklig organisation.

Vad ingår i ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal reglerar villkor för lön, anställningsform, arbetstid, semester, försäkringsskydd med mera.

Vilka kollektivavtal gäller för Sveriges Byggindustriers medlemsföretag?

  • Byggavtalet – ett avtal mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads
  • Väg- och banavtalet – ett avtal mellan Sveriges Byggindustrier och Seko
  • Tjänstemannaavtalet – ett avtal mellan Sveriges Byggindustrier och Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen
Nyheter avtal 2017
2017-11-08

Arbetsgrupper skapar förändring

I maj 2017 träffade Sveriges Byggindustrier och Byggnads ett nytt 3-årigt avtal. Vid sidan av det nya avtalet kom parterna också överens om att förlänga ett antal arbetsgrupper som tillsatts sedan tidigare. Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, svarar på frågor hur diskussionen går i grupperna.

Läs mer
2017-05-04

Mats Åkerlind: Ljus framtid för byggjobben

Sverige står inför en rad utmaningar som har en direkt påverkan på Sveriges bostadsmarknad. Befolkningen ökar, allt fler människor väljer att söka en fristad i Sverige samtidigt råder det en alarmerande trångboddhet i flera städer. Att bostadsbyggandet måste öka råder det ingen tvekan om. Sveriges Byggindustrier gick därför in i årets avtalsförhandlingar med målsättningen att trygga jobben, skapa än mer ordning och reda, öka bostadsbyggandet samt att få fler att välja att arbeta i bygg- och anläggningssektorn. Det är därför glädjande att vi har nått en överenskommelse med vår motpart Byggnadsarbetareförbundet utan att uppleva förra årets omfattande och kostsamma byggstrejk, skriver Mats Åkerlind, tf vd, i en debattartikeln i Örebro Kuriren.

Läs mer
2017-05-04

Sveriges Radio: Nytt avtal klart för bygg utan bråk

Ett nytt avtal för byggbranschen är klart. Fack och arbetsgivare är nöjda och för en gångs skull har de kommit överens utan konflikt eller hot om konflikt, skriver Sveriges Radio.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

mats.jpg

BYGGAVTALET 
Mats Åkerlind

malin_erasmie.jpg

TJÄNSTEMANNAAVTALET
Malin Erasmie 

tomas_weis.jpg

VÄG- OCH BANAVTALET
Tomas Weis 

PRESSKONTAKT:
Jonas Rodny, 0761-90 90 51


FAKTA - STATISTIK

Fakta om byggbranschen

Löner och statistik

Arbetsmiljö