Vad är kollektivavtal? #avtal17

Vad är kollektivavtal? #avtal17

I Sverige bestäms många av arbetsmarknadens regler i kollektivavtal i stället för i lagar, något som grundar sig på en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare ända från 1938. En av Sverige Byggindustriers viktigaste uppgifter är att förhandla fram några av dessa kollektivavtal och stötta medlemsföretagen vid förhandlingar kring innehållet i dessa kollektivavtal. Nästa gång det är dags för nya avtal i byggbranschen är 2017.

År 1938 slöt Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och arbetstagarorganisationen Landsorganisationen i Sverige (LO) ett avtal, det så kallade Saltsjöbadsavtalet, om spelreglerna på arbetsmarknaden. Bakgrunden till överenskommelsen var en lång tid med många arbetsmarknadskonflikter och strejker i Sverige och syftet med avtalet var att skapa arbetsfred och ett bättre samarbete mellan parterna. Detta samspel mellan arbetsgivare och arbetstagare, där parterna gemensamt förhandlar fram vilka regler som ska gälla för löner och arbetsvillkor, har därefter kommit att kallas för den svenska modellen. En modell som präglas av samförstånd och överenskommelser utan statlig inblandning.

Sverige har haft en lång historia av okontrollerade kostnadsökningar under 1970- och 1980-talen. Det ledde till hög inflation och försämrad konkurrenskraft. Därför kom arbetsgivare och fack överens om det så kallade Industriavtalet 1997 som sedan förnyades 2011. Syftet var att den konkurrensutsatta industrin skulle sätta ”lönemärket” för att skapa en ordnad lönebildning och stärka konkurrenskraften. Idag är vi än mer beroende av framgångsrik export samtidigt som den internationella konkurrensen ökat och läget för vår exportindustri är känsligare än någonsin.

Lag om anställningstrygghet gäller över kollektivavtal

I samband med att Saltsjöbadsavtalet slöts minimerades den statliga inblandningen i lönebildningen i Sverige. Till skillnad från många andra länder regleras anställningsvillkor i Sverige fortfarande i hög grad via kollektivavtal i stället för genom lagstiftning. En hel del nya regler och normer har dock instiftats sedan 1938 och på 1970- och 80-talen fick Sverige två nya viktiga lagar som delvis tagit över sådant som tidigare var kollektivavtalsreglerat.  Dessa två lagar är Medbestämmandelagen (MBL) från 1976 och Lagen om Anställningsskydd (LAS) från 1982.

Tre olika kollektivavtal för Sveriges Byggindustriers medlemmar

I dag finns det runt 650 kollektivavtal i Sverige, tecknade mellan olika privata och offentliga arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Kollektivavtalen kan vara små och gälla endast för en enskild arbetsgivare eller stora och gälla för alla arbetsplatser i landet inom en speciell bransch. Sveriges Byggindustrier representerar arbetsgivarna i förhandlingarna om tre olika kollektivavtal; Byggavtalet, Väg- och banavtalet samt Tjänstemannaavtalet. Avtalen omförhandlas ungefär var tredje år och en av våra viktigaste uppgifter är att företräda medlemsföretagen och förhandla med de fackliga motparterna inför tecknande av nya centrala kollektivavtal. Även under perioder mellan avtalsrörelser arbetar sveriges Byggindustrier med att stötta och företräda medlemsföretagen i förhållandet mellan arbetsgivare och facklig motpart i frågor som rör löner och allmänna anställningsvillkor

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse om anställningsvillkor mellan ett arbetsgivarförbund eller en enskild arbetsgivare och en facklig organisation.

Vad ingår i ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal reglerar villkor för lön, anställningsform, arbetstid, semester, försäkringsskydd med mera.

Vilka kollektivavtal gäller för Sveriges Byggindustriers medlemsföretag?

  • Byggavtalet – ett avtal mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads
  • Väg- och banavtalet – ett avtal mellan Sveriges Byggindustrier och Seko
  • Tjänstemannaavtalet – ett avtal mellan Sveriges Byggindustrier och Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen
Nyheter avtal 2017
2017-04-19

Var femte byggbolag har tvingats tacka nej till uppdrag på grund av kollektivavtalet

Enligt en färsk undersökning bland knappt 400 av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag visar att mer än var femte företag har varit tvungna att tacka nej till uppdrag på grund av att kollektivavtalet inte är tillräckligt flexibelt. Nästan två tredjedelar av de som svarat på enkäten tycker att företag inte valt att teckna kollektivavtal får konkurrensfördelar. 

Läs mer
2017-04-11

Nytt tjänstemannaavtal klart inom byggsektorn

Sveriges Byggindustrier och samtliga tre tjänstemannaförbund – Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen – har i dag träffat ett treårigt kollektivavtal som gäller fram 2020. Det siffersatta avtalet med Unionen är inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år. 

Läs mer
2017-04-04

Byggbolagen vill ha treårig avtalslängd

Närmare 94 procent av byggbolagen vill ha en avtalslängd som är två år eller längre enligt en ny enkätundersökning bland medlemsföretagen i Sveriges Byggindustrier. Cirka 70 procent vill att avtalslängden är minst tre år lång. Just nu pågår avtalsförhandlingarna på byggområdet och under hela 2010-talet har ettåriga avtalslängder varit normen.

Läs mer

mats.jpg

BYGGAVTALET 
Mats Åkerlind

malin_erasmie.jpg

TJÄNSTEMANNAAVTALET
Malin Erasmie 

tomas_weis.jpg

VÄG- OCH BANAVTALET
Tomas Weis 

PRESSKONTAKT:
Jonas Rodny, 0761-90 90 51


FAKTA - STATISTIK

Fakta om byggbranschen

Löner och statistik

Arbetsmiljö