Statistik arbetsmiljö

Klicka på diagrammen för större bild.

Arbetsolyckor inom byggindustrin

olyckor.jpg

Källa: Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA)

 

Olycksfrekvensen (olyckor med frånvaro) minskade 2016 jämfört med närmast föregående år, från 11,6 till 11,4. Frekvensen de senaste åtta åren har varierat kring drygt 11. Den historiskt lägsta nivån hittills nåddes år 2009 på 10,2. Det registrerade antalet olyckor1 år 2016 ökade till 2089 medan frekvensen (antal olyckor/1000 sysselsatta) alltså minskade från 11,6 till 11,4. Detta är en minskning av frekvensen anmälda olyckor med cirka 2 % från föregående år. Den långsiktiga trenden för olycksfrekvensen har planat ut de senaste åtta åren från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid (se diagrammet ovan).

Av arbetsolyckorna är det skador från verktyg och redskap som dominerar med 386 (18 %). Andra vanliga olyckor är också kroppsrörelse med fysisk överbelastning 352 (17 %), fall från höjd med 257 (12 %), fall på samma nivå (snubbling) 257 (12 %). Ras, fall och bristning av material medförde 217 olyckor (10 %).

Under 2016 inträffade 5 dödsfall vid arbetsplatsolyckor som drabbade personal i privata företag verksamma inom bygg- och anläggning. Det är ett fall mer än 2015, men under genomsnittet för den senaste tioårsperioden (7,2 st.).


1 Som arbetsolyckor räknas olycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller på den plats där arbetstagaren vistas för arbetsgivarens räkning. Alla olycksfall som lett till minst en dags sjukskrivning ingår i statistiken. I begreppet arbetsskador ingår även trafikolycksfall (dvs. olyckor vid färd till, från och mellan arbetsplatser). Trafikolycksfall som inträffat utanför arbetstiden (färdolycksfall) redovisas inte efter bransch och ingår därför inte i den redovisade statistiken.

Arbetssjukdomar inom byggindustrin

sjukdomar.jpg

Källa: Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA)
*Hacket i kurvan 2002 beror på en förändring av rutiner för skaderegistrering.

 

För arbetssjukdomar1 har trenden under 2000-talet med snabbt sjunkande frekvens i stort sett planat ut, men år 2016 innebar ändå en minskning av både antal och frekvens jämfört med år 2015. Antalet registrerade fall för år 2016, 455, är en minskning med 5 fall sedan föregående år. Samtidigt har frekvensen (fall/1000 sysselsatta) minskat till 2,5.
I särklass vanligast är fortfarande belastningssjukdomarna med 256 fall (56 %) vilket är 14 fall fler än föregående år. Antalet bullerskador inklusive vibrationsskador har däremot minskat med 19 fall till 125 (28 % av samtliga).


Till arbetssjukdomar räknas sjukdomar som orsakas av annan skadlig inverkan, t.ex. belastningsfaktorer, kemiska ämnen, buller, vibrationer samt sociala eller organisatoriska förhållanden. Dessa är ej av den akuta karaktär som kännetecknar olycksfallen.

Nyheter statistik
2017-11-30

Fakta om civilingenjörer i bygg- och anläggningsbranschen

Anna Broman, analytiker på Sveriges Byggindustrier, redogör för statistik kring antalet personer som utbildar sig till civilingenjörer och hur många civilingenjörer som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen. Se filmen

Läs mer
2017-11-10

Vad kostar det att bygga?

Vad är det egentligen som kostar när vi bygger bostäder? Hur mycket kan byggföretagen påverka kostnaderna? Just nu är det många som diskuterar varför det kostar så mycket att bygga nya hus. Vet DU vad det är som kostar? Vad marken kostar? Eller materialet? Och hur stor andel av produktionskostnaden står skatterna för? Se filmen

Läs mer
2017-10-12

30 största byggföretagen

Sveriges Byggindustriers årliga undersökning över de 30 största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige är färdigställd. Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier, kommenterar listan.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut