Förvärvsarbetande i Byggsektorn

Till byggsektorn hänför vi följande näringsgrenar:
- byggindustrin (SNI 41-43),
- fastighetsbolag/-förvaltare (SNI 68),
- byggmaterialindustrierna (delar av SNI 16-33),
- arkitektkontor (71.110) och
- tekniska konsultbyråer (SNI 71.121-71.129).

Ovanstående koder gäller fr.o.m. 2008.

Källa till samtliga uppgifter på denna sida: SCB, RAMS

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Förvärvsarbetande efter ålder

Byggsektorn 2014

FÖRVÄRVSARBETANDE EFTER ÅLDER

Sammanlagt förvärvsarbetade cirka 545 000 personer i byggsektorn 2014. Av dessa var drygt 6 procent över 65 år, vilket kan jämföras med knappt 5 procent för övriga näringsgrenar. 

Förvärvsarbetande efter ålder

Byggsektorn 2005 och 2014

FÖRVÄRVSARBETANDE FÖRDELAT EFTER ÅLDER

Byggsektorn har historiskt haft en relativt hög andel äldre (60- år) men i takt med att Sveriges befolkning blivit äldre har skillnaden mellan byggsektorn och övriga arbetsmarknaden minskat. Ändå ökar antalet äldre i byggsektorn, och 2014 var 76 500 personer i byggsektorn över 60 år. 

Andel kvinnor fördelat efter ålder

Byggsektorn 2014

FÖRVÄRVSARBETANDE FÖRDELAT EFTER ÅLDER

Cirka 15 procent av de förvärvsarbetande inom byggsektorn (16- år) är kvinnor. En uppdelning efter olika åldersgrupper visar att andelen är högst bland personer mellan 30 och 50 år. I det åldersintervallet är drygt 18 procent kvinnor.

Andel kvinnor fördelat efter ålder

Byggsektorn och Byggindustrin 2014

ANDEL KVINNOR FÖRDELAT EFTER ÅLDER

Cirka 15 procent av de förvärvsarbetande inom byggsektorn (16- år) är kvinnor.
Byggindustrin utgör cirka 60 procent av byggsektorn, och inom denna delsektor är endast 8,6 procent kvinnor. Inom byggsektorn exkl. byggindustrin utgör kvinnor cirka 27 procent av de förvärvsarbetande. 

Andel kvinnor i olika delsektorer

2010, 2012 och 2014

ANDEL KVINNOR FÖRDELAT EFTER ÅLDER

Arkitektkontor är den delsektor som har mest jämn könsrepresentation. Där var ca 46 procent kvinnor 2014. Även fastighetsbolag/-förvaltning har med sina dryga 38 procent en relativt jämn könsfördelning jämfört med övriga byggsektorn. Inom Byggmaterialindustrierna och de tekniska konsultbyråerna är cirka en av fem sysselsatta kvinnor, medan färre än en av tio (8,6 procent) inom byggindustrin är kvinna.

Nyheter statistik
2017-07-25

Fakta om utrikes födda i byggbranschen

Inom byggindustrin är andelen utrikes födda lägre än inom övriga näringsgrenar. Skillnaderna har dock minskat över tid. Till största delen kommer de utrikes födda i byggindustrin från europeiska länder. 

Läs mer
2016-09-26

Peab återigen största byggföretaget på den svenska marknaden

Peab följt av Skanska och NCC är de tre största byggföretagen efter nettoomsättning på den svenska marknaden. Det visar årets rapport över de 50 största bygg- och anläggningsföretagen från Sveriges Byggindustrier. Ny på listan över de tio största företagen är Serneke Group, på plats nummer 8.  

Läs mer
2016-01-20

Fakta om byggandet 2015

En väl fungerande bygg- och fastighetsmarknad är av väsentlig betydelse för Sveriges tillväxt, utveckling och välstånd. Den tillhandahåller de fysiska förutsättningarna för boende, transporter, industrins produktion samt samhällsservice.

Läs mer
skriv ut